1.6.2 Modificació de pentagrames separats

Aquesta secció explica com canviar els atributs específics d’un pentagrama: per exemple, canviar el nombre de línies o la mida de la pauta. També es descriuen els mètodes per començar i acabar els pentagrames, i establir seccions d’ossia.


El símbol del pentagrama

Es poden usar les ordres \stopStaff i \startStaff per aturar i (re)iniciar, respectivament, la impressió de les línies de la pauta a qualsevol punt de la partitura.

\relative {
 \stopStaff f''4 d \startStaff g, e
 f'4 d \stopStaff g, e
 f'4 d \startStaff g, e
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\startStaff, \stopStaff.

Les línies de la pauta pertanyen al grob StaffSymbol (incloses les línies addicionals) i es poden modificar usant es propietats de StaffSymbol, però aquestes modificacions s’han de fer abans que el pentagrama es (re)iniciï.

Es pot canviar el nombre línies de la pauta:

\relative {
 f''4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-count = #2
 \startStaff g, e |

 f'4 d \stopStaff
 \revert Staff.StaffSymbol.line-count
 \startStaff g, e |
}

[image of music]

La posició de cada una de les línies de la pauta també poden canviar-se. Una llista de números fixa la posició de cada línia. 0 correspon a la línia central normal, i les posicions normals de les línies són (-4 -2 0 2 4). S’imprimeix una sola línia de pauta per cada valor que s’introdueix, de manera que el nombre de línies així com la seva posició a la pauta poden canviar-se amb una sola operació de sobreescriptura.

\relative {
 f''4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(1 3 5 -1 -3)
 \startStaff g, e |
 f'4 d \stopStaff
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(8 6.5 -6 -8 -0.5)
 \startStaff g, e |
}

[image of music]

Per preservar les direccions típiques de les pliques (cap amunt per a la meitat inferior del pentagrama i cap avall per a la meitat superior), ham d’alinear la línia (o espai) central de la pauta personalitzada amb la posició de la línia central normal (0). Pot caldre un ajust de la posició de la clau i del Do central perquè es corresponguin a les línies noves. Vegeu Clau.

Pot canviar-se el gruix de les línies de la pauta. També resulten afectades, de forma predeterminada, les línies addicionals i no la plica de les figures.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.thickness = #3
} \relative {
 f''4 d g, e
}

[image of music]

També és possible fixar el gruix de les línies addicionals de forma independent del de les línies de la pauta.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.thickness = #2
 \override StaffSymbol.ledger-line-thickness = #'(0.5 . 0.4)
} \relative {
 f'''4 a, a,, f
}

[image of music]

El primer valor es multiplica pel gruix de les línies del pentagrama, el segon per l’amplada d’un espai del pentagrama, i després els dos valors se sumen per obtenir el gruix de les línies addicionals.

Es poden alterar les posicions de les línies addicionals:

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.ledger-positions = #'(-3 -2 -1 2 5 6)
} \relative {
 f'''4 a, a,, f
}

[image of music]

Pot aconseguir-se que les línies addicionals afegides apareguin per sobre o per sota del cap de les figures, depenent de la posició actual relativa a d’altres caps de figura que tenen també les seves pròpies línies addicionals.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.ledger-extra = #4
} \relative {
 f'''4 a, d, f,
}

[image of music]

També es pot fer que les línies addicionals apareguin dins del pentagrama al lloc on es requereixin línies de pauta personalitzades. L’exemple mostra la posició predeterminada de les línies addicionals quan el valor de posició explícit ledger-position se ha fixat o no. L’ordre \stopStaff cal a l’exemple per revertir l’ordre de sobreescriptura \override per a tot el StaffSymbol (el símbol de pauta).

\relative d' {
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-8 0 2 4)
 d4 e f g
 \stopStaff
 \startStaff
 \override Staff.StaffSymbol.ledger-positions = #'(-8 -6 (-4 -2) 0)
 d4 e f g
}

[image of music]

Pot alterar-se la distància entre línies de pauta. Això afecta també l’espaiat de les línies addicionals.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.5
} \relative {
 f'''4 d, g, e,
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres

Es pot fer una línia de pentagrama més gruixuda amb fins pedagògics (per exemple la tercera línia o la de la clau de sol). Això es pot aconseguir afegint més línies molt a prop de la línia que es vol destacar, utilitzant la propietat line-positions de l’objecte StaffSymbol.

{
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions =
  #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
 d'4 e' f' g'
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: line, ledger line, staff.

Referència de la notació: Clau.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffSymbol, staff-symbol-interface.


Pentagrames d’Ossia

Els pentagrames Ossia es poden preparar mitjançant la creació d’un pentagrama simultani nou a la posició adequada:

\new Staff \relative {
 c''4 b d c
 <<
  { c4 b d c }
  \new Staff { e4 d f e }
 >>
 c4 b c2
}

[image of music]

Tanmateix, l’exemple anterior no es el que normalment es desitja. Per crear pentagrames d’ossia que estiguin per sobre el pentagrama original, que no tinguin ni compàs ni clau, i que tinguin una mida menor de tipus de lletra, es poden fer servir diversos ajustaments. El Manual d’Aprenentatge descriu una tècnica específica per assolir aquest objectiu, començant per Niuat d'expressions musicals.

L’exemple següent fa servir la propietat alignAboveContext per alinear el pentagrama d’ossia. Aquest mètode és molt convenient quan calen sols alguns pentagrames d’ossia.

\new Staff = "main" \relative {
 c''4 b d c
 <<
  { c4 b d c }

  \new Staff \with {
   \remove Time_signature_engraver
   alignAboveContext = "main"
   \magnifyStaff #2/3
   firstClef = ##f
  }
  { e4 d f e }
 >>
 c4 b c2
}

[image of music]

Si es requereixen molts pentagrames d’ossia aïllats, pot ser més convenient la creació d’un context Staff buit amb un identificador de context específic; després es poden crear els pentagrames d’ossia cridant a aquest context i usant \startStaff i \stopStaff als punts desitjats. Els avantatges d’aquest mètode són més patents si la peça és més llarga com a l’exemple següent.

<<
 \new Staff = "ossia" \with {
  \remove Time_signature_engraver
  \hide Clef
  \magnifyStaff #2/3
 }
 { \stopStaff s1*6 }

 \new Staff \relative {
  c'4 b c2
  <<
   { e4 f e2 }
   \context Staff = "ossia" {
    \startStaff e4 g8 f e2 \stopStaff
   }
  >>
  g4 a g2 \break
  c4 b c2
  <<
   { g4 a g2 }
   \context Staff = "ossia" {
    \startStaff g4 e8 f g2 \stopStaff
   }
  >>
  e4 d c2
 }
>>

[image of music]

Com a alternativa, es pot usar l’ordre \RemoveAllEmptyStaves per crear pentagrames d’ossia. Aquest mètode és molt convenient quan els pentagrames d’ossia apareixen immediatament després d’un salt de línia. Per veure més informació sobre \RemoveAllEmptyStaves, consulteu Ocultament de pentagrames.

<<
 \new Staff = "ossia" \with {
  \remove Time_signature_engraver
  \hide Clef
  \magnifyStaff #2/3
  \RemoveAllEmptyStaves
 } \relative {
  R1*3
  c''4 e8 d c2
 }
 \new Staff \relative {
  c'4 b c2
  e4 f e2
  g4 a g2 \break
  c4 b c2
  g4 a g2
  e4 d c2
 }
>>

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Alineació vertical de la lletra i els compassos d’ossia

Aquest fragment de codi mostra l’ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d’ossia.

\paper {
 ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
 \new Staff = "1" { c4 c s2 }
 \new Staff = "2" { c4 c s2 }
 \new Staff = "3" { c4 c s2 }
 { \skip 2
  <<
   \lyrics {
    \set alignBelowContext = #"1"
    lyrics4 below
   }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = #"3"
    fontSize = #-2
    \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
   } {
    \tuplet 6/4 {
     \override TextScript.padding = #3
     c8[^"ossia above" d e d e f]
    }
   }
  >>
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: ossia, staff, Frenched staff.

Manual d’aprenentatge: Niuat d'expressions musicals, Mida dels objectes, Longitud i gruix dels objectes.

Referència de la notació: Ocultament de pentagrames.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffSymbol.


Ocultament de pentagrames

Es poden ocultar les línies del pentagrama traient el gravador Staff_symbol_engraver del context de Staff. Com a alternativa es pot utilitzar l’ordre \stopStaff.

\new Staff \with {
 \remove Staff_symbol_engraver
}
\relative { a''8 f e16 d c b a2 }

[image of music]

Es poden ocultar els pentagrames buits (per fer el que es coneix com a ‘partitura a la francesa’) aplicant l’ordre \RemoveEmptyStaves sobre un context, cosa que es pot fer globalment (dins del bloc \layout) així com per a pautes específiques sols (dins d’un bloc \with). Aquest ordre elimina totes les pautes buides de la partitura excepte les del primer sistema. Si volem ocultar també les del primer sistema, usem \RemoveAllEmptyStaves. Els contextos que estan contemplats són Staff, RhythmicStaff i VaticanaStaff.

Nota: Un pentagrama es considera buit quan conté sols silencis, silencis multicompàs, desplaçaments, silencis de separació o una combinació d’aquests elements.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
 }
}

\relative <<
 \new Staff {
  e'4 f g a \break
  b1 \break
  a4 b c2
 }
 \new Staff {
  c,4 d e f \break
  R1 \break
  f4 g c,2
 }
>>

[image of music]

També es pot fer ser servir \RemoveAllEmptyStaves per crear seccions d’ossia per a un pentagrama. Per veure més detalls, consulteu Pentagrames d’Ossia.

Instruccions predefinides

\RemoveEmptyStaves, \RemoveAllEmptyStaves.

Vegeu també

Glossari musical: Frenched staff.

Manual d’aprenentatge: Visibilitat i color dels objectes.

Referència de la notació: Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextos, El símbol del pentagrama, Pentagrames d’Ossia, Notes ocultes, Silencis invisibles, Visibilitat dels objectes.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: ChordNames, FiguredBass, Lyrics, Staff, VerticalAxisGroup, Staff_symbol_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

L’eliminació del gravador Staff_symbol_engraver també oculta les barres de compàs. Si es força la visibilitat de la barra de compàs, poden ocórrer errors de format visual. En aquest cas, utilitzeu les següents sobreescriptures de valors en comptes de treure el gravador:

\omit StaffSymbol
\override NoteHead.no-ledgers = ##t

Per veure els errors i problemes coneguts, així com els advertiments associats amb \RemoveEmptyStaves, consulteu Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextos.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).