4.5 Espaiat horitzontal


LilyPond — Referència de la notació v2.23.10 (branca de desenvolupament).