4.5 Espaiat horitzontal


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).