2.4.2 Guitarra

Gairebé tots els temes de notació relacionats amb la música per a guitarra estan suficientment coberts a la secció general sobre ajustaments d’instruments de trasts, però hi ha alguns temes específics que convé tractar aquí. De forma ocasional, els usuaris volen crear documents del tipus de cançoners que tinguin sols la lletra de les cançons amb indicacions d’acords sobre la lletra. Atès que el LilyPond és un gravador de música, no es recomana per a document que no tinguin notació musical. Una alternativa millor és un processador de text, editor de text o, per usuaris amb experiència, un gravador com ara GuitarTeX.


Indicació de la posició i la celleta

Aquest exemple mostra com incloure indicacions de posició i celleta de guitarra:

\relative {
 \clef "treble_8"
 b,16 d g b e
 \textSpannerDown
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = "XII "
 g16\startTextSpan
 b16 e g e b g\stopTextSpan
 e16 b g d
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Extensions de text.

Fragments de codi: Fretted strings, Expressive marks.


Indicació d’harmònics i notes tapades

Es poden usar caps de nota especials per indicar notes apagades o harmònics. Els harmònics se solen explicar de forma més completa amb un marcatge de text.

\relative {
 \clef "treble_8"
 \override Staff.NoteHead.style = #'harmonic-mixed
 d'^\markup { \italic { \fontsize #-2 { "harm. 12" }}} <g b>1
}

[image of music]

Les notes tapades (anomenades també notes mortes) es permeten dins dels pentagrames normals i de tabulatura:

music = \relative {
 < a\3 \deadNote c\2 a'\1 >4
 < b\3 \deadNote d\2 b'\1 >
 < c\3 \deadNote e\2 c'\1 >
 \deadNotesOn
 \tuplet 3/2 { g8 b e }
 \deadNotesOff
 < a,\3 c\2 e\1 >1
}
\new StaffGroup <<
 \new Staff {
  \clef "treble_8"
  \music
 }
 \new TabStaff {
  \music
 }
>>

[image of music]

Una altra tècnica d’execució (utilitzada especialment a la guitarra elèctrica) s’anomena tapat de palma. La corda és tapa parcialment amb la palma de la mà que polsa (d’aquí el nom). El LilyPond permet la notació de les notes d’estil de tapat de palma mitjançant el canvi de la forma del cap de nota a un triangle.

\new Voice { % Advertiment: es requereix un inici de Voice
       %  perquè palmMuteOff funcioni apropiadament
       %  quan palmMuteOn es posa a l'inici de la
       %  peça.
 \relative c, {
  \clef "G_8"
  \palmMuteOn
  e8^\markup { \musicglyph "noteheads.s2do" = palm mute }
  < e b' e > e
  \palmMuteOff
  e e \palmMute e e e |
  e8 \palmMute { e e e } e e e e |
  < \palmMute e b' e >8 \palmMute { e e e } < \palmMute e b' e >2
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Fretted strings.

Referència de la notació: Caps de nota especials, Estils de caps de nota.


Indicació d’acords de potència o de cinquena buida

Els acords de cinquena buida o acords de potència (power chords) i els seus símbols es poden gravar en el mode d’acords o com construccions d’acord normals:

ChordsAndSymbols = {
 \chordmode {
  
  e,,1:5
  a,,1:5.8
  \set minimumFret = #8
  c,1:5
  f,1:5.8
 }
 \set minimumFret = #5
 <a, e>1
 <g d' g'>1
}
\score {
 <<
  \new ChordNames {
  \ChordsAndSymbols
  }
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \ChordsAndSymbols
  }
  \new TabStaff {
   \ChordsAndSymbols
  }
 >>
}

[image of music]

Els símbols d’acords de cinquena buida es desactiven tan aviat com s’utilitza qualsevol dels altres modificadors d’acord:

mixedChords = \chordmode {
 c,1
 
 b,,1:5
 fis,,1:5.8
 g,,1:m
}
\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \mixedChords
  }
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \mixedChords
  }
  \new TabStaff {
   \mixedChords
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: power chord.

Referència de la notació: Acords estesos i alterats, Impressió dels noms d’acord.

Fragments de codi: Fretted strings.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).