2.3.1 Notació comuna per a cordes sense trasts

Hi ha poca notació especialitzada per als instruments de cordes sense trasts. La notació de la música es realitza en un sol pentagrama, i se sol usar una sola veu. Poden caldre dues veus per a alguns passatges a dobles cordes o en divisi.


Referències per a cordes sense trasts

La major part de la notació que resulta d’utilitat per a les cordes orquestrals i altres instruments d’arc s’estudia en altres parts del manual:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Plantilles de quartet de corda.

Referència de la notació: Scripts de text, Indicacions de digitació, Notes a un acord, Arpegi.

Fragments de codi: Unfretted strings.


Indicacions d’arc

Les indicacions d’arc es creen com articulacions, que es descriuen a Articulacions i ornaments.

Les ordres d’arc \upbow (arc amunt i \downbow (arc avall) s’usen com a lligadures d’expressió de la manera següent:

\relative { c''4(\downbow d) e(\upbow f) }

[image of music]

Es poden afegir números romans com a números de corda (en substitució de l’opció predeterminada, que son xifres aràbigues rodejades per un cercle), tal i com s’explica a Indicació dels números de corda.

Com a alternativa, es poden imprimir les indicacions de corda mitjançant ordres de marcatge; els símbols d’articulació també poden indicar cordes a l’aire.

a'4 \open
\romanStringNumbers
a'\2
a'2^\markup { \small "sul A" }

[image of music]

Instruccions predefinides

\downbow, \upbow, \open, \romanStringNumbers.

Vegeu també

Referència de la notació: Articulacions i ornaments, Indicació dels números de corda, Lligadures d’expressió.


Harmònics

Harmònics naturals

La notació dels harmònics naturals es pot realitzar de diverses formes. Generalment, una nota amb el cap en forma de rombe significa tocar (sense prémer) la corda en el lloc on es trepitjaria la nota si no fos un rombe.

\relative d'' {
 d4 e4.
 \harmonicsOn
 d8 e e
 d4 e4.
 \harmonicsOff
 d8 e e
}

[image of music]

Com a possibilitat alternativa està la de mostrar un cap normal de nota a l’alçada de la nota que ha de sonar, amb un petit cercle que indica que s’ha de tocar com a harmònic:

d''2^\flageolet d''_\flageolet

[image of music]

Es pot fer un cercle de mida més petita, vegeu la llista de fragments de codi a Referències per a cordes sense trasts.

Harmònics artificials

La notació dels harmònics artificials es realitza amb dues notes, una amb un cap normal que indica la posició on es trepitja, i l’altra amb un cap en forma de rombe buit per indicar la posició on es frega la corda (sense trepitjar) per produir l’harmònic.

Els harmònics artificials indicats amb \harmonic no presenten els puntets. S’ha d’activar la propietat de context harmonicDots si calen els puntets.

\relative e' {
 <e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
 \set harmonicDots = ##t
 <e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: harmonics.

Referencia de la notació: Caps de nota especials, Referències per a cordes sense trasts.


Pizzicato de Bartok (Snap)

El pizzicato snap (també conegut com a “pizzicato de Bartók”) és un tipus de pizzicato en el qual la corda es polsa cap amunt (i no lateralment) de forma deliberada, perquè colpegi la fusta del diapasó.

\relative {
 c'4\snappizzicato
 <c' e g>4\snappizzicato
 <c' e g>4^\snappizzicato
 <c, e g>4_\snappizzicato
}

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).