2.2.3 Acordió

Aquesta secció s’ocupa de la notació que és exclusiva de l’acordió.


Símbols de Discant

Els acordions se solen construir amb més d’un conjunt de llengüetes que poden estar a l’uníson, una octava per sobre o una octava per sota de l’alçada escrita. Cada fabricant d’acordions utilitza diferents nom per als canvis que seleccionen les diferents combinacions de llengüetes, com oboè, musette o bandoneó, de manera que s’ha començat a usar un sistema de signes per simplificar les ordres d’execució.

Fragments de codi seleccionats

Accordion register symbols

Accordion register symbols are available as \markup as well as as standalone music events (as register changes tend to occur between actual music events). Bass registers are not overly standardized. The available commands can be found in ’Discant symbols’ in the Notation Reference.

#(use-modules (lily accreg))

\new PianoStaff
<<
 \new Staff \relative {
  \clef treble
  \discant "10"
  r8 s32 f'[ bes f] s e[ a e] s d[ g d] s16 e32[ a]
  <<
   { r16 <f bes> r <e a> r <d g> }
   \\
   { d r a r bes r }
  >> |
  <cis e a>1
 }

 \new Staff \relative {
  \clef treble
  \freeBass "1"
  r8 d'32 s16. c32 s16. bes32 s16. a32[ cis] s16
  \clef bass \stdBass "Master"
  <<
   { r16 <f, bes d>^"b" r <e a c>^"am" r <d g bes>^"gm" |
   <e a cis>1^"a" }
   \\
   { d8_"D" c_"C" bes_"B" | a1_"A" }
  >>
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Keyboards.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).