5.3.4 L’ordre \tweak

El canvi de les propietats de grob mitjançant \override produeix l’aplicació del canvi a tots els grobs donats al context en el moment en el qual s’aplica aquest canvi. Tanmateix, en certes ocasions podem desitjar que els canvis s’apliquin a un sol grob en lloc de a tots els grobs del context afectat. Això s’aconsegueix amb l’ordre \tweak, que té la sintaxi següent:

\tweak [objecte-de-presentació.]propietat-del-grob valor

És opcional especificar el objecte-de-presentació. L’ordre \tweak s’aplica a l’objecte musical que ve immediatament després de valor dins del flux musical.

Per veure una introducció a la sintaxi i els usos de l’ordre tweak, consulteu Mètodes d'ajustament.

Si es col·loquen diversos elements semblants al mateix moment musical, l’ordre \override no es pot fer servir per modificar un sol d’ells: aquí és on s’ha d’usar l’ordre \tweak. Entre els elements que poden aparèixer més d’un cop al mateix moment musical estan els següents:

En aquest exemples es modifiquen el color d’un cap i el tipus d’un altre, dins del mateix acord:

< c''
  \tweak color #red
  d''
  g''
  \tweak duration-log #1
  a''
> 4

[image of music]

\tweak es pot usar per modificar lligadures d’expressió:

\relative { c'-\tweak thickness #5 ( d e f) }

[image of music]

Perquè funcioni l’ordre \tweak, ha de romandre adjacent a l’objecte al qual s’ha d’aplicar després que el codi d’entrada s’hagi convertit en un flux musical. L’ajustament d’un acord complet no fa res perquè el seu esdeveniment musical actua sols com un contenidor, i tots el objectes de presentació es creen a partir d’esdeveniments dins del EventChord:

\tweak color #red c''4
\tweak color #red <c'' e''>4
<\tweak color #red c'' e''>4

[image of music]

L’ordre \tweak senzilla no es pot fer servir per modificar cap objecte que no s’hagi creat directament a partir de l’entrada. Concretament, no afecta a les pliques, barres automàtiques ni alteraciones, perquè aquests objectes es generen posteriorment per part d’objectes de presentació NoteHead més que per elements musicals del flux d’entrada.

Aquests objectes de presentació creats indirectament es poden ajustar usant la forma de l’ordre \tweak en la qual el nom del grob s’especifica de forma explícita:

\tweak Stem.color #red
\tweak Beam.color #green c''8 e''
<c'' e'' \tweak Accidental.font-size #-3 ges''>4

[image of music]

No es pot usar \tweak per modificar les claus o les indicacions de compàs, perquè aquests objectes se separen de qualsevol ordre \tweak precedent dins del flux d’entrada gràcies a la inserció automàtica d’elements addicionals que es requereixen per completar el context.

Es poden col·locar diverses ordres \tweak abans d’un element de notació; totes l’afecten:

c'
  -\tweak style #'dashed-line
  -\tweak dash-fraction #0.2
  -\tweak thickness #3
  -\tweak color #red
  \glissando
f''

[image of music]

El flux musical que es genera a partir d’una secció d’un fitxer d’entrada (incloent qualsevol element inserit automàticament) pot examinar-se, vegeu

El flujo musical que se genera a partir de una sección de un archivo de entrada (incluido cualquier elemento insertado automáticamente) puede examinarse, véase Presentació de les expressions musicals. Això pot ser d’utilitat en la determinació del que es pot modificar per mitjà d’una ordre \tweak.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Mètodes d'ajustament.

Manual de extensió: Presentació de les expressions musicals.

Advertiments i problemes coneguts

No es pot usar l’ordre \tweak per modificar els punts de control d’una sola de diverses lligadures d’unió dins d’un acord, a part de la primera que es trobi en el codi d’entrada.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).