4.5.3 Canvi de l’espaiat horitzontal

Es pot alterar l’espaiat horitzontal amb la propietat base-shortest-duration. Aquí comparem la mateixa música, un cop sense alterar la propietat i després alterant-la. Els valors majors de ly:make-moment produeixen música més petita. Observeu que ly:make-moment construeix una duració, per la qual cosa 1 4 és una duració més gran que 1 16.

\score {
 \relative {
  g'4 e e2 | f4 d d2 | c4 d e f | g4 g g2 |
  g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
  d4 d d d | d4 e f2 | e4 e e e | e4 f g2 |
  g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
 }
}

[image of music]

\score {
 \relative {
  g'4 e e2 | f4 d d2 | c4 d e f | g4 g g2 |
  g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
  d4 d d d | d4 e f2 | e4 e e e | e4 f g2 |
  g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
 }
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/16)
  }
 }
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

De forma predeterminada, l’espaiat als grups de valoració especial depenen de diversos factors aliens a la duració (com alteracions, canvis de clau, etc.). Per passar per alt aquests símbols, i forçar un espaiat de duracions iguals uniforme, useu Score.SpacingSpanner.uniform-stretching. Aquesta propietat sols pot canviar-se al principi de la partitura:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \tuplet 5/4 { c8 c c c c } c8 c c c
  }
  \new Staff {
   c8 c c c \tuplet 5/4 { c8 c c c c }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override SpacingSpanner.uniform-stretching = ##t
  }
 }
}

[image of music]

Quan s’estableix strict-note-spacing, las notes se separen sense tenir en compte les claus, línies divisòries ni notes d’adorn:

\override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
\new Staff \relative {
 c''8[ c \clef alto c \grace { c16 c } c8 c c] c32[ c] }

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Spacing.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).