3.5.10 L’script Articulate

Per utilitzar l’script Articulate, l’hem d’incloure al principi del nostre fitxer d’entrada:

\include "articulate.ly"

L’script crea una sortida MIDI en la qual les notes tenen una duració ajustada al temps de forma que es corresponen amb una sèrie d’indicacions d’articulació i de tempo. Malgrat això, la sortida gravada també s’altera per reflectir literalment el contingut de la sortida MIDI.

\score {
  \articulate <<
    … music …
  >>
  \midi { }
}

L’ordre \articulate habilita el processat de les abreviatures com trins i mordents de diverses notes. En el propi script pot veure’s una llista completa dels elements que estan previstos. Vegeu ‘ly/articulate.ly’.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Altres fonts d'informació.

Referència de la notació: Disposició de la partitura.

Fitxers instal·lats: ‘ly/articulate.ly’.

Nota: L’script ‘articulate’ pot escurçar els acords, el que podria no ser adequat per alguns tipus d’instrument, com l’òrgan. Les notes que no tenen cap articulació també es poden escurçar; així, per contenir l’abast d’aquest efecte limiteu l’ús de la funció \articulate a segments de música més breus o modifiqueu els valors de les variables definides per compensar l’efecte d’escurçament de les notes.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.4 (branca estable).