5.4.8 Estils de línia

Certes indicacions d’execució, per exemple rallentando, accelerando i els trins s’escriuen com a text i s’estenen sobre molts compassos mitjançant línies, a vegades puntejades o ondulades.

Tots elles usen les mateixes rutines que el glissando per dibuixar els textos i les línies, i per això l’ajustament fi del seu comportament es fa de la mateixa manera. Es fa amb un spanner (un objecte d’extensió), i la rutina responsable de dibuixar els objectes d’extensió és ly:line-spanner::print. Aquesta rutina determina la col·locació exacta dels dos extrems de l’objecte d’extensió i dibuixa una línia entre ells, en l’estil

A continuació es presenta un exemple dels diferents estils de línia disponibles, i com aplicar-los ajustaments fins.

\relative {
 d''2 \glissando d'2
 \once \override Glissando.style = #'dashed-line
 d,2 \glissando d'2
 \override Glissando.style = #'dotted-line
 d,2 \glissando d'2
 \override Glissando.style = #'zigzag
 d,2 \glissando d'2
 \override Glissando.style = #'trill
 d,2 \glissando d'2
}

[image of music]

Les posicions dels punts extrems de l’objecte d’extensió es computen al vol per a cada un dels objectes gràfics, però és possible sobreescriure’ls:

\relative {
 e''2 \glissando f
 \once \override Glissando.bound-details.right.Y = #-2
 e2 \glissando f
}

[image of music]

El valor de Y està establert a -2 per a l’extrem dret. El cantó esquerre es pot ajustar de forma semblant especificant left en comptes de right.

Si no està establert Y, el valor es computa a partir de la posició vertical dels punts d’ancoratge esquerre i dret de l’extensor.

Altres ajustament dels extensors són possibles, per veure més detalls consulteu Objectes d’extensió.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).