D. Índex d’ordres del LilyPond

Aquest índex fa una relació de totes les ordres i paraules clau del LilyPond, amb enllaços a aquelles seccions del manual que descriuen o s’ocupen del seu ús. Cadascú d’aquests enllaços consta de dues parts. La primera part apunta a la situació exacta del manual en el qual apareix l’ordre o paraula clau; la segona part apunta al començament de la secció corresponent del manual en la qual apareix l’ordre o paraula clau.

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Entrada d’índex Secció

!
!Alteracions accidentals

"
"|"Comprovació de compàs i de número de compàs

'
'Escriptura d’octava absoluta

,
,Escriptura d’octava absoluta

-
-Articulacions i ornaments

.
.Duració de les notes

/
/Acords estesos i alterats
/+Acords estesos i alterats

:
:Repeticions de trèmol

<
<Notes a un acord
<...>Notes a un acord

=
=Comprovació d’octava

>
>Notes a un acord

?
?Alteracions accidentals

[
[Barres manuals

\
\!Matisos dinàmics
\(Lligadures de fraseig
\)Lligadures de fraseig
\<Matisos dinàmics
\=A.17 Funcions musicals disponibles
\>Matisos dinàmics
\abs-fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\abs-fontsizeA.11.1 Font
\absoluteA.17 Funcions musicals disponibles
\accentArticulacions i ornaments
\accepts5.1.6 Definició de contextos nous
\accepts5.1.6 Definició de contextos nous
\accepts5.1.7 Ordre de disposició dels contextos
\acciaccaturaNotes d’adorn
\acciaccaturaA.17 Funcions musicals disponibles
\accidentalA.11.4 Music
\accidentalStyleAlteracions accidentals automàtiques
\accidentalStyleA.17 Funcions musicals disponibles
\addChordShapeDiagrames predefinits de trasts
\addChordShapeA.17 Funcions musicals disponibles
\addInstrumentDefinitionA.17 Funcions musicals disponibles
\addlyricsAlineació de la lletra a una melodia
\addlyricsDuració automàtica de les síl·labes
\addlyricsÚs de \addlyrics
\addQuoteCites a altres veus
\addQuoteA.17 Funcions musicals disponibles
\aeolianArmadura de la tonalitat
\afterA.17 Funcions musicals disponibles
\afterGraceNotes d’adorn
\afterGraceA.17 Funcions musicals disponibles
\aikenHeadsCaps de notes amb formes diverses
\aikenHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\alias5.1.6 Definició de contextos nous
\align-on-otherA.11.2 Align
\allowPageTurnInstruccions predefinides
\allowPageTurnA.17 Funcions musicals disponibles
\allowVoltaHookA.17 Funcions musicals disponibles
\alterBrokenÚs d’\alterBroken
\alterBrokenA.17 Funcions musicals disponibles
\alternative1.4.1 Repeticions llargues
\ambitusAfterA.17 Funcions musicals disponibles
\appendToTagÚs d’etiquetes
\appendToTagA.17 Funcions musicals disponibles
\applyContextA.17 Funcions musicals disponibles
\applyMusicA.17 Funcions musicals disponibles
\applyOutputA.17 Funcions musicals disponibles
\appoggiaturaNotes d’adorn
\appoggiaturaA.17 Funcions musicals disponibles
\arpeggioArpegi
\arpeggioArrowDownArpegi
\arpeggioArrowUpArpegi
\arpeggioBracketArpegi
\arpeggioNormalArpegi
\arpeggioParenthesisArpegi
\arpeggioParenthesisDashedArpegi
\arrow-headNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\arrow-headA.11.3 Graphic
\ascendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\ascendensInstruccions predefinides
\assertBeamQuantA.17 Funcions musicals disponibles
\assertBeamSlopeA.17 Funcions musicals disponibles
\auctumLligadures de neumes quadrats gregorians
\auctumInstruccions predefinides
\augmentumInstruccions predefinides
\auto-footnoteA.11.8 Other
\autoBeamOffBarres automàtiques
\autoBeamOffPliques de pentagrama creuat
\autoBeamOnBarres automàtiques
\autoBreaksOff4.3.1 Salts de línia
\autoBreaksOn4.3.1 Salts de línia
\autoChangeCanvi automàtic de pentagrama
\autoChangeA.17 Funcions musicals disponibles
\autoLineBreaksOff4.3.1 Salts de línia
\autoLineBreaksOn4.3.1 Salts de línia
\autoPageBreaksOffSalts de pàgina manuals
\autoPageBreaksOnSalts de pàgina manuals
\backslashed-digitA.11.8 Other
\balloonGrobTextGlobus d’ajuda
\balloonGrobTextA.17 Funcions musicals disponibles
\balloonLengthOffGlobus d’ajuda
\balloonLengthOnGlobus d’ajuda
\balloonTextGlobus d’ajuda
\balloonTextA.17 Funcions musicals disponibles
\barBarres de compàs
\barBarres de compàs
\barA.17 Funcions musicals disponibles
\barNumberCheckComprovació de compàs i de número de compàs
\barNumberCheckA.17 Funcions musicals disponibles
\beamA.11.3 Graphic
\beamExceptionsEstablir el comportament de les barres automàtiques
\beamExceptionsA.17 Funcions musicals disponibles
\bendAfterCaigudes i elevacions
\bendAfterA.17 Funcions musicals disponibles
\bendHoldA.17 Funcions musicals disponibles
\bendStartLevelA.17 Funcions musicals disponibles
\boldSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\boldA.11.1 Font
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.5 Estructura del fitxer
\bookOutputName3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookOutputNameA.17 Funcions musicals disponibles
\bookOutputSuffix3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookOutputSuffixA.17 Funcions musicals disponibles
\bookpart3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\bookpart3.1.5 Estructura del fitxer
\bookpartSalts de pàgina manuals
\boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\boxA.11.1 Font
\bracketIndicacions dinàmiques contemporànies
\bracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\bracketA.11.3 Graphic
\break4.3.1 Salts de línia
\breatheMarques de respiració
\breatheA.17 Funcions musicals disponibles
\breveDuració de les notes
\breveSilencis
\cadenzaOffMúsica sense compassos
\cadenzaOnMúsica sense compassos
\caesuraInstruccions predefinides
\caesuraA.17 Funcions musicals disponibles
\capsA.11.1 Font
\cavumLligadures de neumes quadrats gregorians
\cavumInstruccions predefinides
\center-alignAlineació de text
\center-alignA.11.2 Align
\center-columnAlineació de text
\center-columnA.11.2 Align
\changeCanvi manual de pentagrama
\charA.11.8 Other
\chordmodeVegeu també
\chordmodeVegeu també
\chordmodeDiagrames predefinits de trasts
\chordRepeatsTabulatures predeterminades
\chordRepeatsA.17 Funcions musicals disponibles
\circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\circleA.11.3 Graphic
\clefClau
\clefA.17 Funcions musicals disponibles
\cm5.4.3 Distàncies i mesures
\codaArticulacions i ornaments
\codaA.11.4 Music
\codaMarkA.17 Funcions musicals disponibles
\columnAlineació de text
\columnA.11.2 Align
\column-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\combineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\combineA.11.2 Align
\compound-meterA.11.4 Music
\compoundMeter Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents
\compoundMeterA.17 Funcions musicals disponibles
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\compressMMRestsA.17 Funcions musicals disponibles
\concatA.11.2 Align
\consists5.1.6 Definició de contextos nous
\context5.1.2 Creació i referenciació dels contextos
\contextCanvi de tots els contextos del mateix tipus
\crMatisos dinàmics
\crescMatisos dinàmics
\crescHairpinMatisos dinàmics
\crescTextCrescMatisos dinàmics
\crossStaffPliques de pentagrama creuat
\crossStaffA.17 Funcions musicals disponibles
\cueClefFormat de les notes guia
\cueClefA.17 Funcions musicals disponibles
\cueClefUnsetA.17 Funcions musicals disponibles
\cueDuringFormat de les notes guia
\cueDuringA.17 Funcions musicals disponibles
\cueDuringWithClefFormat de les notes guia
\cueDuringWithClefA.17 Funcions musicals disponibles
\customTabClefA.11.4 Music
\deadNoteA.17 Funcions musicals disponibles
\decrMatisos dinàmics
\decrescMatisos dinàmics
\defaultchild5.1.7 Ordre de disposició dels contextos
\defaultTimeSignatureIndicació de compàs
\defineBarLineBarres de compàs
\defineBarLineA.17 Funcions musicals disponibles
\deminutumLligadures de neumes quadrats gregorians
\deminutumInstruccions predefinides
\denies5.1.6 Definició de contextos nous
\denies5.1.6 Definició de contextos nous
\denies5.1.7 Ordre de disposició dels contextos
\descendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\descendensInstruccions predefinides
\dimMatisos dinàmics
\dimHairpinMatisos dinàmics
\dimTextDecrMatisos dinàmics
\dimTextDecrescMatisos dinàmics
\dimTextDimMatisos dinàmics
\dir-columnA.11.2 Align
\discantA.11.7 Accordion Registers
\displayLilyMusic3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\displayLilyMusicA.17 Funcions musicals disponibles
\displayMusicA.17 Funcions musicals disponibles
\displaySchemeA.17 Funcions musicals disponibles
\divisioMaiorInstruccions predefinides
\divisioMaximaInstruccions predefinides
\divisioMinimaInstruccions predefinides
\dorianArmadura de la tonalitat
\dotsDownDuració de les notes
\dotsNeutralDuració de les notes
\dotsUpDuració de les notes
\doubleflatA.11.4 Music
\doublesharpA.11.4 Music
\downbowArticulacions i ornaments
\downbowIndicacions d’arc
\downmordentArticulacions i ornaments
\downprallArticulacions i ornaments
\draw-circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-circleA.11.3 Graphic
\draw-dashed-lineA.11.3 Graphic
\draw-dotted-lineA.11.3 Graphic
\draw-hlineA.11.3 Graphic
\draw-lineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-lineA.11.3 Graphic
\draw-squiggle-lineA.11.3 Graphic
\dropNoteA.17 Funcions musicals disponibles
\drummodeCreació d’instàncies de pentagrames nous
\dynamicIndicacions dinàmiques contemporànies
\dynamicA.11.1 Font
\dynamicDownMatisos dinàmics
\dynamicNeutralMatisos dinàmics
\dynamicUpMatisos dinàmics
\easyHeadsOffCaps de notes de Notació Fàcil
\easyHeadsOnCaps de notes de Notació Fàcil
\ellipseA.11.3 Graphic
\EnableGregorianDivisionesA.18 Identificadors de modificació de contextos
\enablePolymeterA.17 Funcions musicals disponibles
\endSpannersA.17 Funcions musicals disponibles
\epsfileNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\epsfileA.11.3 Graphic
\espressivoArticulacions i ornaments
\espressivoMatisos dinàmics
\etc5.6.2 Exemples de funcions de substitució
\eventChordsA.17 Funcions musicals disponibles
\eyeglassesA.11.8 Other
\fMatisos dinàmics
\featherDurationsBarres progressives
\featherDurationsA.17 Funcions musicals disponibles
\fermataArticulacions i ornaments
\fermataA.11.4 Music
\ffMatisos dinàmics
\fffMatisos dinàmics
\ffffMatisos dinàmics
\fffffMatisos dinàmics
\figured-bassA.11.1 Font
\fill-lineAlineació de text
\fill-lineA.11.2 Align
\fill-with-patternA.11.2 Align
\filled-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\filled-boxA.11.3 Graphic
\finalisInstruccions predefinides
\fingerIndicacions de digitació
\fingerA.11.1 Font
\fingerA.17 Funcions musicals disponibles
\first-visibleA.11.8 Other
\fixedEscriptura d’octava absoluta
\fixedA.17 Funcions musicals disponibles
\flageoletArticulacions i ornaments
\flatA.11.4 Music
\flexaInstruccions predefinides
\fontCapsA.11.1 Font
\fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\fontsizeA.11.1 Font
\footnoteNotes al peu dins d’expressions musicals
\footnoteA.11.8 Other
\footnoteA.17 Funcions musicals disponibles
\fpMatisos dinàmics
\fractionA.11.8 Other
\freeBassA.11.7 Accordion Registers
\frenchChordsInstruccions predefinides
\fret-diagramMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagramA.11.6 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-terseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-terseA.11.6 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-verboseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-verboseA.11.6 Instrument Specific Markup
\frompropertyA.11.8 Other
\funkHeadsCaps de notes amb formes diverses
\funkHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\general-alignAlineació de text
\general-alignA.11.2 Align
\germanChordsInstruccions predefinides
\glissandoGlissando
\graceNotes d’adorn
\graceA.17 Funcions musicals disponibles
\grobdescriptionsA.17 Funcions musicals disponibles
\halfopenArticulacions i ornaments
\halignAlineació de text
\halignA.11.2 Align
\harmonicHarmònics
\harmonicTabulatures predeterminades
\harmonicByFretTabulatures predeterminades
\harmonicByFretA.17 Funcions musicals disponibles
\harmonicByRatioTabulatures predeterminades
\harmonicByRatioA.17 Funcions musicals disponibles
\harmonicNoteA.17 Funcions musicals disponibles
\harmonicsOffHarmònics
\harmonicsOnHarmònics
\harmonicsOnA.17 Funcions musicals disponibles
\harp-pedalA.11.6 Instrument Specific Markup
\hbracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\hbracketA.11.3 Graphic
\hcenter-inA.11.2 Align
\header3.1.5 Estructura del fitxer
\hideFer transparents els objectes
\hideA.17 Funcions musicals disponibles
\hideKeySignatureDefinicions per a la gaita
\hideNotesNotes ocultes
\hideSplitTiedTabNotesTabulatures predeterminades
\hideStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\hspaceA.11.2 Align
\hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\hugeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\hugeA.11.1 Font
\ifA.11.5 Conditionals
\improvisationOffImprovisació
\improvisationOffMostrar els ritmes de la melodia
\improvisationOnImprovisació
\improvisationOnMostrar els ritmes de la melodia
\in5.4.3 Distàncies i mesures
\incipitIncipits
\incipitA.17 Funcions musicals disponibles
\inclinatumLligadures de neumes quadrats gregorians
\inclinatumInstruccions predefinides
\include3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
\inherit-acceptability5.1.6 Definició de contextos nous
\inherit-acceptabilityA.17 Funcions musicals disponibles
\inStaffSegnoRepeticions normals
\inStaffSegnoA.17 Funcions musicals disponibles
\instrumentSwitchA.17 Funcions musicals disponibles
\inversionInversió
\inversionA.17 Funcions musicals disponibles
\invertChordsA.17 Funcions musicals disponibles
\ionianArmadura de la tonalitat
\italianChordsInstruccions predefinides
\italicSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\italicA.11.1 Font
\jumpA.17 Funcions musicals disponibles
\justified-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\justified-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\justifyAlineació de text
\justifyA.11.2 Align
\justify-fieldA.11.2 Align
\justify-lineA.11.2 Align
\justify-stringA.11.2 Align
\keepWithTagÚs d’etiquetes
\keepWithTagA.17 Funcions musicals disponibles
\keyArmadura de la tonalitat
\keyCaps de notes amb formes diverses
\keyA.17 Funcions musicals disponibles
\killCuesFormat de les notes guia
\killCuesA.17 Funcions musicals disponibles
\labelInstruccions predefinides
\labelA.17 Funcions musicals disponibles
\laissezVibrerLligadures d’unió
\languageA.17 Funcions musicals disponibles
\languageRestoreA.17 Funcions musicals disponibles
\languageSaveAndChangeA.17 Funcions musicals disponibles
\largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\largeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largeA.11.1 Font
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerA.11.1 Font
\layout3.1.5 Estructura del fitxer
\layout4.2.1 El bloc \layout
\layoutDefinicions de sortida - estructura dels contextos
\layoutCanvi de tots els contextos del mateix tipus
\left-alignAlineació de text
\left-alignA.11.2 Align
\left-braceA.11.8 Other
\left-columnA.11.2 Align
\lheelArticulacions i ornaments
\lineA.11.2 Align
\lineaLligadures de neumes quadrats gregorians
\lineaInstruccions predefinides
\lineprallArticulacions i ornaments
\locrianArmadura de la tonalitat
\longaDuració de les notes
\longaSilencis
\longfermataArticulacions i ornaments
\lookupA.11.8 Other
\lowerAlineació de text
\lowerA.11.2 Align
\ltoeArticulacions i ornaments
\lydianArmadura de la tonalitat
\lyricmodeIntroducció de la lletra
\lyricmodeAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoDuració automàtica de les síl·labes
\lyricstoÚs de \lyricsto
\magnifySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\magnifyA.11.1 Font
\magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\magnifyMusicA.17 Funcions musicals disponibles
\magnifyStaffA.17 Funcions musicals disponibles
\majorArmadura de la tonalitat
\makeClustersClústers
\makeClustersA.17 Funcions musicals disponibles
\makeDefaultStringTuningA.17 Funcions musicals disponibles
\map-commandsA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\marcatoArticulacions i ornaments
\markMarques d’assaig
\markIndicacions de text
\markA.17 Funcions musicals disponibles
\markalphabetA.11.8 Other
\markLengthOffIndicacions metronòmiques
\markLengthOffIndicacions de text
\markLengthOnIndicacions metronòmiques
\markLengthOnIndicacions de text
\markletterA.11.8 Other
\markupIndicacions de text
\markupText separat
\markupText separat
\markupIntroducció al marcatge de text
\markuplistText separat
\markuplistElements de marcatge de diverses pàgines
\markuplistVegeu també
\markupMapA.17 Funcions musicals disponibles
\maximaDuració de les notes
\maximaSilencis
\mediumA.11.1 Font
\melismaDiverses notes sobre una síl·laba
\melismaEndDiverses notes sobre una síl·laba
\mergeDifferentlyDottedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyDottedOnResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOnResolució de les col·lisions
\mfMatisos dinàmics
\midi3.1.5 Estructura del fitxer
\midiDefinicions de sortida - estructura dels contextos
\minorArmadura de la tonalitat
\mixolydianArmadura de la tonalitat
\mm5.4.3 Distàncies i mesures
\modalInversion Inversió modal
\modalInversionA.17 Funcions musicals disponibles
\modalTranspose Transposició modal
\modalTransposeA.17 Funcions musicals disponibles
\mordentArticulacions i ornaments
\mpMatisos dinàmics
\multi-measure-rest-by-numberA.11.4 Music
\musicglyphMarques d’assaig
\musicglyphA.11.4 Music
\musicMapA.17 Funcions musicals disponibles
\name5.1.6 Definició de contextos nous
\naturalA.11.4 Music
\new5.1.2 Creació i referenciació dels contextos
\newSpacingSection4.5.2 Secció nova d’espaiat
\noBeamBarres manuals
\noBreak4.3.1 Salts de línia
\noPageBreakSalts de pàgina manuals
\noPageBreakA.17 Funcions musicals disponibles
\noPageTurnInstruccions predefinides
\noPageTurnA.17 Funcions musicals disponibles
\normal-size-subA.11.1 Font
\normal-size-superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normal-size-superA.11.1 Font
\normal-textA.11.1 Font
\normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\normalsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normalsizeA.11.1 Font
\noteA.11.4 Music
\note-by-numberA.11.4 Music
\nullAlineació de text
\nullA.11.8 Other
\numberA.11.1 Font
\numericTimeSignatureIndicació de compàs
\octaveCheckComprovació d’octava
\octaveCheckA.17 Funcions musicals disponibles
\offset5.3.6 L’ordre \offset
\offsetA.17 Funcions musicals disponibles
\omitEliminació del segell
\omitA.17 Funcions musicals disponibles
\on-the-flyDisposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina
\on-the-flyA.11.8 Other
\once5.3.3 L’ordre \override
\onceA.17 Funcions musicals disponibles
\oneVoicePolifonia en un sol pentagrama
\openArticulacions i ornaments
\openIndicacions d’arc
\oriscusLligadures de neumes quadrats gregorians
\oriscusInstruccions predefinides
\ottavaIndicadors d’octava
\ottavaA.17 Funcions musicals disponibles
\ovalA.11.3 Graphic
\overlayA.11.2 Align
\override5.3.3 L’ordre \override
\override5.3.5 \set comparat a \override
\overrideA.11.8 Other
\override-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\overrideProperty5.3.5 \set comparat a \override
\overridePropertyA.17 Funcions musicals disponibles
\overrideTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\overrideTimeSignatureSettingsA.17 Funcions musicals disponibles
\overtieA.11.1 Font
\pMatisos dinàmics
\padA.11.2 Align
\pad-aroundNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-aroundA.11.2 Align
\pad-markupNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-to-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-to-boxA.11.2 Align
\pad-xNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-xA.11.2 Align
\page-linkA.11.8 Other
\page-refInstruccions predefinides
\page-refA.11.8 Other
\pageBreakSalts de pàgina manuals
\pageBreakInstruccions predefinides
\pageBreakA.17 Funcions musicals disponibles
\pageTurnInstruccions predefinides
\pageTurnA.17 Funcions musicals disponibles
\palmMuteA.17 Funcions musicals disponibles
\palmMuteOnA.17 Funcions musicals disponibles
\paper3.1.5 Estructura del fitxer
\paper4.1.2 Mida del paper i escalat automàtic
\parallelMusicEscriptura de música en paral·lel
\parallelMusicA.17 Funcions musicals disponibles
\parenthesizeParèntesis
\parenthesizeA.11.3 Graphic
\parenthesizeA.17 Funcions musicals disponibles
\partCombineCombinació automàtica de les parts
\partCombinePolifonia amb lletres compartides
\partCombineA.17 Funcions musicals disponibles
\partCombineApartCombinació automàtica de les parts
\partCombineAutomaticCombinació automàtica de les parts
\partCombineChordsCombinació automàtica de les parts
\partCombineDownA.17 Funcions musicals disponibles
\partCombineForceA.17 Funcions musicals disponibles
\partCombineSoloICombinació automàtica de les parts
\partCombineSoloIICombinació automàtica de les parts
\partCombineUnisonoCombinació automàtica de les parts
\partCombineUpA.17 Funcions musicals disponibles
\partialAnacrusis
\partial1.4.1 Repeticions llargues
\partialRepeticions normals
\partialA.17 Funcions musicals disponibles
\pathA.11.3 Graphic
\patternA.11.8 Other
\pesInstruccions predefinides
\phrasingSlurDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDashPatternLligadures de fraseig
\phrasingSlurDashPatternA.17 Funcions musicals disponibles
\phrasingSlurDottedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDownLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurNeutralLligadures de fraseig
\phrasingSlurSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurUpLligadures de fraseig
\phrygianArmadura de la tonalitat
\pitchedTrillRefilets
\pitchedTrillA.17 Funcions musicals disponibles
\pointAndClickOffA.17 Funcions musicals disponibles
\pointAndClickOnA.17 Funcions musicals disponibles
\pointAndClickTypesA.17 Funcions musicals disponibles
\polygonA.11.3 Graphic
\portatoArticulacions i ornaments
\postscriptNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\postscriptA.11.3 Graphic
\ppMatisos dinàmics
\pppMatisos dinàmics
\ppppMatisos dinàmics
\prallArticulacions i ornaments
\pralldownArticulacions i ornaments
\prallmordentArticulacions i ornaments
\prallprallArticulacions i ornaments
\prallupArticulacions i ornaments
\preBendA.17 Funcions musicals disponibles
\preBendHoldA.17 Funcions musicals disponibles
\predefinedFretboardsOffDiagrames de trast automàtics
\predefinedFretboardsOnDiagrames de trast automàtics
\property-recursiveA.11.8 Other
\propertyOverrideA.17 Funcions musicals disponibles
\propertyRevertA.17 Funcions musicals disponibles
\propertySetA.17 Funcions musicals disponibles
\propertyTweakA.17 Funcions musicals disponibles
\propertyUnsetA.17 Funcions musicals disponibles
\pt5.4.3 Distàncies i mesures
\pushToTagÚs d’etiquetes
\pushToTagA.17 Funcions musicals disponibles
\put-adjacentA.11.2 Align
\quilismaLligadures de neumes quadrats gregorians
\quilismaInstruccions predefinides
\quoteDuringCites a altres veus
\quoteDuringFormat de les notes guia
\quoteDuringA.17 Funcions musicals disponibles
\raiseAlineació de text
\raiseA.11.2 Align
\raiseNoteA.17 Funcions musicals disponibles
\reduceChordsA.17 Funcions musicals disponibles
\relativeEscriptura d’octava relativa
\relativeVegeu també
\relativeVegeu també
\relativeCanvi automàtic de pentagrama
\relativeA.17 Funcions musicals disponibles
\RemoveAllEmptyStavesOcultament de pentagrames
\RemoveAllEmptyStavesA.18 Identificadors de modificació de contextos
\RemoveEmptyStavesOcultament de pentagrames
\RemoveEmptyStavesA.18 Identificadors de modificació de contextos
\removeWithTagÚs d’etiquetes
\removeWithTagA.17 Funcions musicals disponibles
\repeat1.4.1 Repeticions llargues
\repeat percentRepeticions de compàs o part d’ells
\repeat tremoloRepeticions de trèmol
\repeatTieLligadures d’unió
\repeatTieRepeticions normals
\repeatTieRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\replaceA.11.1 Font
\resetRelativeOctaveA.17 Funcions musicals disponibles
\restSilencis
\restA.11.4 Music
\rest-by-numberA.11.4 Music
\retrogradeRetrogradació
\retrogradeA.17 Funcions musicals disponibles
\reverseturnArticulacions i ornaments
\revert5.3.3 L’ordre \override
\revertTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\revertTimeSignatureSettingsA.17 Funcions musicals disponibles
\rfzMatisos dinàmics
\rheelArticulacions i ornaments
\rhythmA.11.4 Music
\right-alignAlineació de text
\right-alignA.11.2 Align
\right-braceA.11.8 Other
\right-columnA.11.2 Align
\rightHandFingerDigitacions de la mà dreta
\rightHandFingerA.17 Funcions musicals disponibles
\romanA.11.1 Font
\romanStringNumbersIndicacions d’arc
\rotateA.11.2 Align
\rounded-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\rounded-boxA.11.3 Graphic
\rtoeArticulacions i ornaments
\sacredHarpHeadsCaps de notes amb formes diverses
\sacredHarpHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\sansA.11.1 Font
\scaleA.11.3 Graphic
\scaleDurationsEscalat de les duracions
\scaleDurationsNotació polimètrica
\scaleDurationsA.17 Funcions musicals disponibles
\score3.1.1 Estructura d’una partitura
\score3.1.5 Estructura del fitxer
\scoreA.11.4 Music
\score-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\sectionLabelA.17 Funcions musicals disponibles
\segnoArticulacions i ornaments
\segnoA.11.4 Music
\segnoMarkA.17 Funcions musicals disponibles
\semiflatA.11.4 Music
\semiGermanChordsInstruccions predefinides
\semisharpA.11.4 Music
\sesquiflatA.11.4 Music
\sesquisharpA.11.4 Music
\setEstablir el comportament de les barres automàtiques
\set5.3.2 L’ordre \set
\set5.3.5 \set comparat a \override
\settingsFromA.17 Funcions musicals disponibles
\sfMatisos dinàmics
\sffMatisos dinàmics
\sfzMatisos dinàmics
\shape Especificació de desplaçament a partir dels punts de control actuals
\shapeA.17 Funcions musicals disponibles
\sharpA.11.4 Music
\shiftDurationsA.17 Funcions musicals disponibles
\shiftOffResolució de les col·lisions
\shiftOnResolució de les col·lisions
\shiftOnnResolució de les col·lisions
\shiftOnnnResolució de les col·lisions
\shortfermataArticulacions i ornaments
\showKeySignatureDefinicions per a la gaita
\showStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\signumcongruentiaeArticulacions i ornaments
\simpleA.11.1 Font
\singleA.17 Funcions musicals disponibles
\skipSilencis invisibles
\skipRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\skipA.17 Funcions musicals disponibles
\slashed-digitA.11.8 Other
\slashedGraceNotes d’adorn
\slashedGraceA.17 Funcions musicals disponibles
\slurDashedLligadures d’expressió
\slurDashPatternLligadures d’expressió
\slurDashPatternA.17 Funcions musicals disponibles
\slurDottedLligadures d’expressió
\slurDownLligadures d’expressió
\slurHalfDashedLligadures d’expressió
\slurHalfSolidLligadures d’expressió
\slurNeutralLligadures d’expressió
\slurSolidLligadures d’expressió
\slurUpLligadures d’expressió
\smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\smallSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallA.11.1 Font
\smallCapsA.11.1 Font
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerA.11.1 Font
\snappizzicatoArticulacions i ornaments
\sostenutoOffPedals de piano
\sostenutoOnPedals de piano
\southernHarmonyHeadsCaps de notes amb formes diverses
\southernHarmonyHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\spMatisos dinàmics
\sppMatisos dinàmics
\staccatissimoArticulacions i ornaments
\staccatoArticulacions i ornaments
\staffHighlightA.17 Funcions musicals disponibles
\startGroupClaus d’anàlisi
\startStaffEl símbol del pentagrama
\startStaffPentagrames d’Ossia
\startTrillSpanRefilets
\stdBassA.11.7 Accordion Registers
\stdBassIVA.11.7 Accordion Registers
\stdBassVA.11.7 Accordion Registers
\stdBassVIA.11.7 Accordion Registers
\stemDownPliques
\stemNeutralPliques
\stemUpPliques
\stencilA.11.8 Other
\stopGroupClaus d’anàlisi
\stoppedArticulacions i ornaments
\stopStaffEl símbol del pentagrama
\stopStaffPentagrames d’Ossia
\stopStaffOcultament de pentagrames
\stopTrillSpanRefilets
\storePredefinedDiagramDiagrames predefinits de trasts
\storePredefinedDiagramA.17 Funcions musicals disponibles
\string-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\stringTuningTabulatures personalitzades
\stringTuningA.17 Funcions musicals disponibles
\strophaLligadures de neumes quadrats gregorians
\strophaInstruccions predefinides
\strutA.11.8 Other
\styledNoteHeadsA.17 Funcions musicals disponibles
\subSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\subA.11.1 Font
\superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\superA.11.1 Font
\sustainOffPedals de piano
\sustainOnPedals de piano
\tabChordRepeatsTabulatures predeterminades
\tabChordRepeatsA.17 Funcions musicals disponibles
\tabChordRepetitionA.17 Funcions musicals disponibles
\tabFullNotationTabulatures predeterminades
\tableA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\table-of-contentsInstruccions predefinides
\table-of-contentsA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\tagÚs d’etiquetes
\tagA.17 Funcions musicals disponibles
\tagGroupÚs d’etiquetes
\tagGroupA.17 Funcions musicals disponibles
\taorDefinicions per a la gaita
\teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\teenySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\teenyA.11.1 Font
\tempoIndicacions metronòmiques
\temporaryA.17 Funcions musicals disponibles
\tenutoArticulacions i ornaments
\textA.11.1 Font
\textEndMarkA.17 Funcions musicals disponibles
\textLengthOffSilencis de compas complet
\textLengthOffScripts de text
\textLengthOnSilencis de compas complet
\textLengthOnScripts de text
\textMarkA.17 Funcions musicals disponibles
\textSpannerDownExtensions de text
\textSpannerNeutralExtensions de text
\textSpannerUpExtensions de text
\thumbArticulacions i ornaments
\thumbIndicacions de digitació
\tieA.11.1 Font
\tied-lyricA.11.4 Music
\tieDashedLligadures d’unió
\tieDashPatternA.17 Funcions musicals disponibles
\tieDottedLligadures d’unió
\tieDownLligadures d’unió
\tieNeutralLligadures d’unió
\tieSolidLligadures d’unió
\tieUpLligadures d’unió
\timeIndicació de compàs
\timeEstablir el comportament de les barres automàtiques
\timeA.17 Funcions musicals disponibles
\timesA.17 Funcions musicals disponibles
\tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\tinySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\tinyA.11.1 Font
\tocItemInstruccions predefinides
\tocItemA.17 Funcions musicals disponibles
\translateAlineació de text
\translateA.11.2 Align
\translate-scaledAlineació de text
\translate-scaledA.11.2 Align
\transparentA.11.8 Other
\transposeVegeu també
\transposeTransposició
\transposeVegeu també
\transposeA.17 Funcions musicals disponibles
\transposedCueDuringFormat de les notes guia
\transposedCueDuringA.17 Funcions musicals disponibles
\transpositionTransposició dels instruments
\transpositionCites a altres veus
\transpositionA.17 Funcions musicals disponibles
\treCordePedals de piano
\triangleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\triangleA.11.3 Graphic
\trillArticulacions i ornaments
\trillRefilets
\tupletGrups especials
\tupletNotació polimètrica
\tupletA.17 Funcions musicals disponibles
\tupletDownGrups especials
\tupletNeutralGrups especials
\tupletSpanFragments de codi seleccionats
\tupletSpanA.17 Funcions musicals disponibles
\tupletUpGrups especials
\turnArticulacions i ornaments
\tweak5.3.4 L’ordre \tweak
\tweak5.3.5 \set comparat a \override
\tweakA.17 Funcions musicals disponibles
\type5.1.6 Definició de contextos nous
\typewriterA.11.1 Font
\unaCordaPedals de piano
\underlineSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\underlineA.11.1 Font
\undertieA.11.1 Font
\undoA.17 Funcions musicals disponibles
\unfoldedA.17 Funcions musicals disponibles
\unfoldRepeats3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI
\unfoldRepeatsA.17 Funcions musicals disponibles
\unHideNotesNotes ocultes
\unlessA.11.5 Conditionals
\unset5.3.2 L’ordre \set
\upbowArticulacions i ornaments
\upbowIndicacions d’arc
\upmordentArticulacions i ornaments
\upprallArticulacions i ornaments
\uprightA.11.1 Font
\varcodaArticulacions i ornaments
\varcodaA.11.4 Music
\vcenterA.11.2 Align
\verbatim-fileA.11.8 Other
\verylongfermataArticulacions i ornaments
\virgaLligadures de neumes quadrats gregorians
\virgaInstruccions predefinides
\virgulaInstruccions predefinides
\voiceFourStyleEstils de veu
\voiceNeutralStyleEstils de veu
\voiceOnePolifonia en un sol pentagrama
\voiceOne ... \voiceFourPolifonia en un sol pentagrama
\voiceOneStyleEstils de veu
\voicesA.17 Funcions musicals disponibles
\voiceThreeStyleEstils de veu
\voiceTwoStyleEstils de veu
\void3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\voidA.17 Funcions musicals disponibles
\voltaA.17 Funcions musicals disponibles
\vshapeA.17 Funcions musicals disponibles
\vspaceA.11.2 Align
\walkerHeadsCaps de notes amb formes diverses
\walkerHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\whiteoutA.11.8 Other
\with5.1.4 Modificació dels connectors (plug-ins) de context
\withCanvi de sols un context determinat
\with-colorAcoloriment d’objectes
\with-colorA.11.8 Other
\with-dimensionA.11.8 Other
\with-dimension-fromA.11.8 Other
\with-dimensionsA.11.8 Other
\with-dimensions-fromA.11.8 Other
\with-linkA.11.8 Other
\with-outlineA.11.8 Other
\with-string-transformerA.11.1 Font
\with-true-dimensionA.11.8 Other
\with-true-dimensionsA.11.8 Other
\with-urlA.11.3 Graphic
\withMusicPropertyA.17 Funcions musicals disponibles
\woodwind-diagramA.11.6 Instrument Specific Markup
\wordwrapAlineació de text
\wordwrapA.11.2 Align
\wordwrap-fieldA.11.2 Align
\wordwrap-internalA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\wordwrap-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\wordwrap-linesA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\wordwrap-stringA.11.2 Align
\wordwrap-string-internalA.12 Ordres de llistes de marcatge de text
\xNoteA.17 Funcions musicals disponibles

]
]Barres manuals

^
^Acords estesos i alterats

_
_Diverses síl·labes sobre una nota

|
|Comprovació de compàs i de número de compàs
|Comprovació de compàs i de número de compàs

~
~Lligadures d’unió

A
additionalPitchPrefixNoms d’acord personalitzats
alignAboveContext5.1.7 Ordre de disposició dels contextos
alignBelowContextRepeticions senzilles
alignBelowContext5.1.7 Ordre de disposició dels contextos
annotate-spacing4.6.1 Mostrar l’espaiat
augAcords més usuals
auto-first-page-numberVariables de \paper per a la numeració de les pàgines
autoBeamingEstablir el comportament de les barres automàtiques
autoBeamingDefinicions de sortida - estructura dels contextos

B
balloonGrobTextGlobus d’ajuda
balloonTextGlobus d’ajuda
Balloon_engraverGlobus d’ajuda
banjo-c-tuningTabulatures de banjo
banjo-modal-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-d-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-dm-tuningTabulatures de banjo
barCheckSynchronizeComprovació de compàs i de número de compàs
BarNumberNumeració de compassos
barNumberVisibilityNumeració de compassos
bartypeBarres de compàs
base-shortest-duration4.5.1 Panoràmica de l’espaiat horitzontal
baseMomentEstablir el comportament de les barres automàtiques
beatStructureEstablir el comportament de les barres automàtiques
binding-offsetVariables de \paper per al mode de doble cara
blank-after-score-page-penaltyVariables de \paper per als salts de pàgina
blank-last-page-penaltyVariables de \paper per als salts de pàgina
blank-page-penaltyVariables de \paper per als salts de pàgina
bookTitleMarkupPersonalització dels títols
bottom-margin4.1.3 Variables fixes d’espaiat vertical de \paper
bracketPedals de piano
breakableInstruccions predefinides

C
check-consistencyVariables de \paper per a l’amplada i els marges
chordChangesFragments de codi seleccionats
chordNameExceptionsNoms d’acord personalitzats
chordNameLowercaseMinorNoms d’acord personalitzats
ChordNamesDiagrames predefinits de trasts
chordNameSeparatorNoms d’acord personalitzats
chordNoteNamerNoms d’acord personalitzats
chordPrefixSpacerNoms d’acord personalitzats
chordRootNamerNoms d’acord personalitzats
chordsImpressió dels noms d’acord
clip-regions3.4 Control de la sortida
colorAcoloriment d’objectes
common-shortest-duration4.5.1 Panoràmica de l’espaiat horitzontal
Completion_heads_engraverDivisió automàtica de les notes
Completion_rest_engraverDivisió automàtica de les notes
controlpitchComprovació d’octava
crossCaps de nota especials
currentBarNumberNumeració de compassos
currentBarNumberGestió del temps

D
defaultAlteracions accidentals automàtiques
defaultAlteracions accidentals automàtiques
default-staff-staff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
dimAcords més usuals
disposició, fitxer de4.2.2 Establiment de la mida del pentagrama
dodecaphonicAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-firstAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-no-repeatAlteracions accidentals automàtiques
DrumStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
DynamicLineSpannerMatisos dinàmics

E
extra-offsetPropietats d’espaiat dins dels sistemes

F
fingeringOrientationsFragments de codi seleccionats
first-page-numberVariables de \paper per a la numeració de les pàgines
followVoiceLínies de canvi de pentagrama
font-interface Comprensió de la propietat fontSize
font-interfaceExplicació dels tipus de lletra
font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
font-size Comprensió de la propietat fontSize
fontSizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
forgetAlteracions accidentals automàtiques
four-string-banjoTabulatures de banjo
fret-diagram-interfaceMarcatges de diagrames de trasts
FretBoardsDiagrames predefinits de trasts

G
GregorianTranscriptionStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
gridIntervalLínies de reixeta
Grid_line_span_engraverLínies de reixeta
Grid_point_engraverLínies de reixeta
grow-directionBarres progressives

H
horizontal-shiftVariables de \paper per a desplaçaments i sagnats
Horizontal_bracket_engraverClaus d’anàlisi
hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació

I
indentNoms d’instruments
indentVariables de \paper per a desplaçaments i sagnats
indent4.5.4 Longitud de la línia
inner-marginVariables de \paper per al mode de doble cara

L
largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
last-bottom-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
layout-set-staff-size4.2.2 Establiment de la mida del pentagrama
left-marginVariables de \paper per a l’amplada i els marges
line-widthVariables de \paper per a l’amplada i els marges
line-width4.5.4 Longitud de la línia
ly:minimal-breakingSaltos de página mínimos
ly:one-line-auto-height-breakingSalts de pàgina del tipus una-línia-alçada-automàtica
ly:one-line-breakingSalts de pàgina del tipus una-línia
ly:one-page-breakingSalts de pàgina del tipus pàgina única
ly:optimal-breakingSalts de pàgina òptims
ly:page-turn-breakingPas de pàgina òptim

M
mAcords més usuals
magnification->font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magnification->font-size4.2.2 Establiment de la mida del pentagrama
magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magstepSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magstep4.2.2 Establiment de la mida del pentagrama
magstep5.4.3 Distàncies i mesures
majAcords més usuals
major seven symbolsInstruccions predefinides
majorSevenSymbolNoms d’acord personalitzats
make-dynamic-scriptIndicacions dinàmiques contemporànies
make-pango-font-treeTipus de lletra del document complet
markup-markup-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
markup-system-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
max-systems-per-pageVariables de \paper per als salts de línia
measureBarTypeBarres de compàs
measureLengthEstablir el comportament de les barres automàtiques
measureLengthGestió del temps
measurePositionAnacrusis
measurePositionGestió del temps
MensuralStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
midiBalance3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiChannelMapping3.5.7 Assignació de canals MIDI
midiChorusLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiExpression3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiPanPosition3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiReverbLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
min-systems-per-pageVariables de \paper per als salts de línia
minimum-Y-extentPropietats d’espaiat dins dels sistemes
minimumFretTabulatures predeterminades
minimumFretDiagrames de trast automàtics
minimumPageTurnLengthPas de pàgina òptim
minimumRepeatLengthForPageTurnPas de pàgina òptim
minorChordModifierNoms d’acord personalitzats
mixedPedals de piano
modernAlteracions accidentals automàtiques
modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
MultiMeasureRestScriptSilencis de compas complet
MultiMeasureRestTextSilencis de compas complet

N
neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
no-resetAlteracions accidentals automàtiques
nonstaff-nonstaff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
nonstaff-relatedstaff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
nonstaff-unrelatedstaff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
Note_heads_engraverDivisió automàtica de les notes

O
outer-marginVariables de \paper per al mode de doble cara
outside-staff-horizontal-padding4.4.3 Evitar les col·lisions verticals
outside-staff-padding4.4.3 Evitar les col·lisions verticals
outside-staff-priority4.4.3 Evitar les col·lisions verticals

P
page-breakingVariables de \paper per als salts de pàgina
page-breaking-system-system-spacingVariables de \paper per als salts de pàgina
page-countVariables de \paper per als salts de pàgina
page-number-typeVariables de \paper per a la numeració de les pàgines
page-spacing-weightVariables de \paper diverses
paper-height4.1.3 Variables fixes d’espaiat vertical de \paper
paper-widthVariables de \paper per a l’amplada i els marges
pedalSustainStylePedals de piano
percentRepeticions de compàs o part d’ells
pianoAlteracions accidentals automàtiques
piano-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
PianoStaffReferències per a teclats
PianoStaffCanvi automàtic de pentagrama
Pitch_squash_engraverMostrar els ritmes de la melodia
print-all-headersVariables de \paper diverses
print-first-page-numberVariables de \paper per a la numeració de les pàgines
print-page-numberVariables de \paper per a la numeració de les pàgines

Q
quotedCueEventTypesCites a altres veus
quotedEventTypesCites a altres veus

R
RSilencis de compas complet
rSilencis
ragged-bottom4.1.3 Variables fixes d’espaiat vertical de \paper
ragged-lastVariables de \paper per a l’amplada i els marges
ragged-last4.5.4 Longitud de la línia
ragged-last-bottom4.1.3 Variables fixes d’espaiat vertical de \paper
ragged-rightVariables de \paper per a l’amplada i els marges
ragged-right4.5.4 Longitud de la línia
repeatCommandsMarques de repetició manual
restrainOpenStringsTabulatures predeterminades
rgb-colorAcoloriment d’objectes
RhythmicStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
right-marginVariables de \paper per a l’amplada i els marges

S
sSilencis invisibles
score-markup-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
score-system-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
scoreTitleMarkupPersonalització dels títols
self-alignment-XPropietats d’espaiat dins dels sistemes
set-global-staff-size4.2.2 Establiment de la mida del pentagrama
set-octavationIndicadors d’octava
short-indentNoms d’instruments
short-indentVariables de \paper per a desplaçaments i sagnats
show-available-fontsTipus de lletra d’un sol element
showFirstLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
showLastLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
skipTypesetting3.4.2 Salts sobre la música corregida
slashChordSeparatorNoms d’acord personalitzats
smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
spacing4.5.1 Panoràmica de l’espaiat horitzontal
Span_stem_engraverPliques de pentagrama creuat
staff-affinityPropietats d’espaiat dins dels sistemes
staff-staff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
Staff.midiInstrument3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
staffgroup-staff-spacingPropietats d’espaiat dins dels sistemes
Staff_symbol_engraverOcultament de pentagrames
start-repeatMarques de repetició manual
StemPliques de pentagrama creuat
stem-spacing-correction4.5.1 Panoràmica de l’espaiat horitzontal
stemLeftBeamCountBarres manuals
stemRightBeamCountBarres manuals
stringNumberOrientationsFragments de codi seleccionats
stringTuningsTabulatures personalitzades
stringTuningsDiagrames predefinits de trasts
strokeFingerOrientationsFragments de codi seleccionats
suggestAccidentalsAlteracions d’anotació (musica ficta)
susAcords estesos i alterats
system-countVariables de \paper per als salts de línia
system-separator-markupVariables de \paper diverses
system-system-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
systems-per-pageVariables de \paper per als salts de línia

T
TabStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
TabStaffTabulatures predeterminades
TabVoiceTabulatures predeterminades
teachingAlteracions accidentals automàtiques
teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
textPedals de piano
timeSignatureFractionNotació polimètrica
tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
top-margin4.1.3 Variables fixes d’espaiat vertical de \paper
top-markup-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
top-system-spacingLlista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles
tremoloRepeticions de trèmol
TupletNumberEntering several tuplets using only one tuplet command
tupletSpannerDurationFragments de codi seleccionats
two-sidedVariables de \paper per al mode de doble cara

U
unfoldRepeticions explícites

V
VaticanaStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
VerticalAxisGroupPropietats d’espaiat dins dels sistemes
voiceAlteracions accidentals automàtiques
VoicePolifonia en un sol pentagrama
voiceAlteracions accidentals automàtiques

W
whichBarBarres de compàs

X
X-offsetPropietats d’espaiat dins dels sistemes
x11-colorAcoloriment d’objectes
x11-colorVegeu també

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).