2.7.3 Baix xifrat

[image of music]

Es pot imprimir notació de baix xifrat.


Introducció al baix xifrat

El LilyPond permet el baix xifrat, també conegut com a basso continu:

<<
 \new Voice { \clef bass dis4 c d ais g fis}
 \new FiguredBass {
  \figuremode {
   < 6 >4 < 7\+ >8 < 6+ [_!] >
   < 6 >4 <6 5 [3+] >
   < _ >4 < 6 5/>4
  }
 }
>>

[image of music]

El suport per a baix xifrat es composa de dues parts: hi ha un mode d’entrada, presentat per \figuremode, que admet l’entrada de les xifres del baix, i hi ha un context anomenat FiguredBass que s’ocupa de la impressió dels objectes del tipus BassFigure. El baix xifrat també es pot imprimir dins de contextos de Staff.

\figures{ … } és una notació abreujada de \new FiguredBass \figuremode { … }.

Tot i que el suport per a baix xifrat pot semblar-se superficialment als dels acords, en realitat és molt més simple. El mode \figuremode simplement emmagatzema les xifres i el context FiguredBass les imprimeix tal i com s’han introduït. No hi ha cap conversió a notes.

Vegeu també

Glossari musical: figured bass.

Fragments de codi: Chords.


Introduir el baix xifrat

S’usa \figuremode per canviar el mode d’entrada al mode de xifres. Hi ha més informació sobre els diferents modes d’entrada a Modes d’entrada.

En el mode de xifres, un grup de xifres del baix està delimitat mitjançant angles simples, < y >. La duració s’escriu després del >.

\new FiguredBass {
 \figuremode {
  <6 4>2
 }
}

[image of music]

Es poden fer servir alteracions accidentals (fins i tot becaires) per modificar graus de l’escala. S’escriuen afegint + (per als sostinguts), - (per als becaires) o o ! (per als becaires) després del número. Per obtenir alteracions dobles, s’aplica el modificador dues vegades seguides. Amb freqüència, per a la modificació del tercer grau s’omet el número, cosa que es pot fer utilitzant _ en coptes d’un número.

\figures {
 <7! 6+ 4-> <5++> <3--> < _+ > < 7 _!>
}

[image of music]

Es poden indicar elements de l’acord augmentats i disminuïts:

\figures {
 <6\+ 5/> <7/>
}

[image of music]

Es pot crear una barra invertida creuant una xifra (usada normalment per sextes elevades):

\figures {
 <6> <6\\>
}

[image of music]

Es poden incloure claus a les xifres:

\figures {
 <[12] 8 [6 4]>
}

[image of music]

Es pot inserir qualsevol element de marcatge de text com una xifra:

\figures {
 <\markup { \tiny \number 6 \super (1) } 5>
}

[image of music]

Es poden usar línies de continuació per indicar xifres que es repeteixen:

<<
 {
  \clef bass
  e4 d c b,
  e4 d c b,
 }
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
  \bassFigureExtendersOff
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
 }
>>

[image of music]

En aquest cas, les línies d’extensió substitueixen a les xifres existents, a no ser que les línies de continuació s’hagin finalitzat explícitament.

<<
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 4> <6\! 4\!> <6 4>
 }
 {
  \clef bass
  d4 d c c
 }
>>

[image of music]

La taula següent resumeix els modificadors de xifrat disponibles.

ModificadorPropòsitEexmple
+, -, !Alteracions

[image of music]

\+, /Augmentacions i disminucions

[image of music]

\\Sexta elevada

[image of music]

\!Fin de línia de continuació

[image of music]

Instruccions predefinides

\bassFigureExtendersOn, \bassFigureExtendersOff.

Fragments de codi seleccionats

Canviar les posicions de les alteracions de baix xifrat

Les alteracions i els signes «més» poden aparèixer abans o després dels nombres, segon el valor de ls propietats figuredBassAlterationDirection i figuredBassPlusDirection.

\figures {
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassAlterationDirection = #RIGHT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassAlterationDirection = #LEFT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Chords.

Referència de funcionament intern: BassFigure, BassFigureAlignment, BassFigureLine, BassFigureBracket, BassFigureContinuation, FiguredBass.


Impressió del baix xifrat

El baix xifrat es pot imprimir usant el context FiguredBass, o dins de la majoria dels contextos de pentagrama.

Quan es presenta dins d’un context de FiguredBass, la ubicació vertical de les xifres és independent de les notes que estan al pentagrama.

<<
 \relative {
  c''4 c'8 r8 c,4 c'
 }
 \new FiguredBass {
  \figuremode {
   <4>4 <10 6>8 s8
   <6 4>4 <6 4>
  }
 }
>>

[image of music]

A l’exemple de dalt, el context FiguredBass s’ha d’instanciar explícitament per evitar crear un segon pentagrama buit.

El baix xifrat es pot afegir també a contextos de Staff directament. En aquest cas la posició vertical de les xifres s’ajusta automàticament.

<<
 \new Staff = "myStaff"
 \figuremode {
  <4>4 <10 6>8 s8
  <6 4>4 <6 4>
 }
 %% Posa les notes al mateix Staff que les figures
 \context Staff = "myStaff"
 {
  \clef bass
  c4 c'8 r8 c4 c'
 }
>>

[image of music]

Quan s’escriu dins d’un context de pentagrama, el baix xifrat es pot presentar a sobre o a sota del pentagrama.

<<
 \new Staff = "elmeuPentagrama"
 \figuremode {
  <4>4 <10 6>8 s8
  \bassFigureStaffAlignmentDown
  <6 4>4 <6 4>
 }
 %% Posa les notes al mateix Staff que les figures
 \context Staff = "elmeuPentagrama"
 {
  \clef bass
  c4 c'8 r8 c4 c'
 }
>>

[image of music]

Instruccions predefinides

\bassFigureStaffAlignmentDown, \bassFigureStaffAlignmentUp, \bassFigureStaffAlignmentNeutral.

Vegeu també

Fragments de codi: Chords.

Referència de funcionament intern: BassFigure, BassFigureAlignment, BassFigureLine, BassFigureBracket, BassFigureContinuation, FiguredBass.

Advertiments i problemes coneguts

Per assegurar que les línies extensores funcionen adequadament, el més segur és utilitzar les mateixes duracions a la línia de xifres i a la línia del baix.

<<
 {
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
 }
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % Els extensors són correctes aquí, amb el mateix ritme que el bas
  \repeat unfold 4 { <6 4->16. <6 4->32 }
  <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
 }
>>
<<
 {
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
 }
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % Els extensors són incorrectes aquí, tot i que la temporalització és la mateixa
  <6 4->4 <6 4->4
  <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
 }
>>

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).