2.2.1 Notació comuna per a instruments de teclat

Aquesta secció tracta aspectes de notació que poden aparèixer a gairebé tots els instruments de teclat.


Referències per a teclats

La notació dels instruments de teclat se sol realitzar amb sistemes de piano. Aquesta notació consisteix de dos pentagrames normals agrupats mitjançant una clau. També s’utilitza aquesta notació per a d’altres instruments de teclat. La música d’orgue s’escriu normalment amb dos pentagrames dins d’un grup PianoStaff i un tercer pentagrama normal per als pedals.

Els pentagrames són fins a un cert punt independents, però a vegades les veus poden creuar-se entres els dos pentagrames. Aquesta secció tracta sobre tècniques de notació que són particulars de la música de teclat.

A d’altres llocs es tracten diversos problemes comuns de la música de teclat:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Exemple real de música, Altres aplicacions dels ajustaments.

Referència de la notació: Noms d’instruments, Resolució de les col·lisions, Escriptura de música en paral·lel, Indicacions de digitació, Llista d’articulacions, Línies de reixeta, Lligadures d’unió, Arpegi, Repeticions de trèmol.

Referència de funcionament intern: PianoStaff.

Fragments de codi: Keyboards.


Canvi manual de pentagrama

Les veus es poden canviar de pentagrama manualment usant l’ordre

\change Staff = nom_del_pentagrama

La cadena nom_del_pentagrama és el nom del pentagrama. Canvia la veu actual del seu pentagrama en curs al pentagrama de nom nom_del_pentagrama. Els valors més corrents per a nom_del_pentagrama són "dalt" i "sota", o bé "MD" i "MI".

El pentagrama al qual salta la veu ha d’existir en el moment del salt. Si cal, els pentagrames s’han de “mantenir amb vida”, vegeu Manteniment amb vida dels contextos.

Les notes de pentagrama creuat reben la barra automàticament:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "dalt" {
  <e' c'>8
  \change Staff = "down"
  g8 fis g
  \change Staff = "dalt"
  <g'' c''>8
  \change Staff = "sota"
  e8 dis e
  \change Staff = "dalt"
 }
 \new Staff = "sota" {
  \clef bass
  % manté viu el pentagrama
  s1
 }
>>

[image of music]

Si li cal algun ajustament al barrat, feu en primer lloc els canvis en les adreces de les pliques. Les posicions de les barres es mesuren posteriorment a partir del centre del pentagrama que està més a prop de la barra. Per veure un exemple senzill d’ajustament de les barres, consulteu Ajustament de la notació amb superposicions.

Es pot produir una superposició de la notació quan les veus es creuen d’un pentagrama a un altre:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" {
  \voiceOne
  % Fes espai per a la digitació a la veu de pentagrama creuat
  \once\override DynamicLineSpanner.staff-padding = #4
  e''2\p\< d''\>
  c''1\!
 }
 \new Staff = "down" <<
  {
   \clef bass
   s4. e,8\rest g,2\rest
   c1
  } \\ {
   c8\( g c'
   \change Staff = "up"
   e' g' b'-3 a' g'\)
   f'1
  }
 >>
>>

[image of music]

La plica i la lligadura se superposen a la línia del símbol de dinàmica perquè la resolució automàtica de col·lisions se suspèn per a les barres, lligadures i altres objectes d’extensió que connecten notes ubicades en diferents pentagrames, així com per a les pliques i articulacions si la seva col·locació està afectada per un objecte d’extensió de pentagrama creuat. Les col·lisions resultants es poden resoldre manualment on calgui, utilitzant els mètodes descrits a la secció Ajustament de la notació amb superposicions.

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Ajustament de la notació amb superposicions.

Referència de la notació: Pliques, Barres automàtiques, Manteniment amb vida dels contextos.

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: Beam, ContextChange.

Advertiments i problemes coneguts

El mecanismes per evitar les col·lisions de barres de corxera no funciona per a les barres automàtiques que finalitzen just abans d’un canvi de pauta. En aquest cas, feu servir barres manuals.


Canvi automàtic de pentagrama

Es pot fer que les veus canviïn automàticament entre els pentagrames inferior i superior. La sintaxi per aconseguir això és

\autoChange …música

Això crearà dos pentagrames del grup actual de pentagrames (normalment un PianoStaff), anomenats "up" (a dalt) i "down" (a sota). El pentagrama inferior estarà en clau de Fa de forma predeterminada. El canviador automàtic fa el canvi basant-se en l’alçada (el Do central és el punt d’inflexió), i s’avança saltant sobre els silencis per fer canvis per avançat.

\new PianoStaff {
 \autoChange {
  g4 a b c'
  d'4 r a g
 }
}

[image of music]

Es pot especificar altres notes per al punt de tall. Si els pentagrames no han estat instanciats de forma explícita, es poden usar altre claus.

music = {
 g8 b a c' b8 d' c'8 e'
 d'8 r f' g' a'2
}

\autoChange d' \music
\autoChange b \with { \clef soprano } \music
\autoChange d' \with { \clef alto } \with { \clef tenor } \music

[image of music]

Una secció marcada \relative que es troba fora de \autoChange no té efecte sobre les notes de la música: per tant, en cas necessari escriviu \relative dins de \autoChange.

Si cal més control sobre els pentagrames individuals, es poden crear manualment amb els noms "up" i "down". Aleshores, l’ordre \autoChange alternarà la veu entre els pentagrames existents.

Nota: Si es creen els pentagrames manualment, s’han d’anomenar "up" i "down" (en anglès).

Per exemple, el que segueix cal per col·locar una armadura de tonalitat al pentagrama inferior:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" {
  \new Voice = "melodiaU" {
   \key g \major
   \autoChange \relative {
    g8 b a c b d c e
    d8 r fis, g a2
   }
  }
 }
 \new Staff = "down" {
  \key g \major
  \clef bass
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Canvi manual de pentagrama.

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: AutoChangeMusic.

Advertiments i problemes coneguts

Els canvis de pentagrama poden no acabar en llocs òptims. Per aconseguir una sortida d’alta qualitat és millor especificar manualment els canvis de pentagrama.

Els acords no es divideixen entre els pentagrames; s’assignen a un pentagrama en funció de la primera nota anomenada dins de la construcció de l’acord.


Línies de canvi de pentagrama

Quan una veu canvia a un altre pentagrama, es pot imprimir automàticament una línia que connecti les notes:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "one" {
  \showStaffSwitch
  c'1
  \change Staff = "two"
  b2 a
 }
 \new Staff = "two" {
  \clef bass
  s1*2
 }
>>

[image of music]

Instruccions predefinides

\showStaffSwitch, \hideStaffSwitch.

Vegeu també

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: Note_head_line_engraver, VoiceFollower.


Pliques de pentagrama creuat

Es poden fer acords que creuen els pentagrames usant el gravador Span_stem_engraver. S’ha d’anar en compte de tenir seguretat que les barres automàtiques no uneixen les notes d’una pauta quan no cal que estiguin unides a l’altra pauta.

\layout {
 \context {
  \PianoStaff
  \consists "Span_stem_engraver"
 }
}

{
 \new PianoStaff <<
  \new Staff {
   <b d'>4 r d'16\> e'8. g8 r\!
   e'8 f' g'4 e'2
  }
  \new Staff {
   \clef bass
   \voiceOne
   \autoBeamOff
   \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8} d
   \autoBeamOn
   g8 f g4 c2
  }
 >>
}

[image of music]

De moment no es pot especificar aquest gravador pel seu nom entre cometes, sinó prefixant el nom amb un símbol de coixinet #, a causa de com està implementat.

Fragments de codi seleccionats

Indicar acords de pentagrama creuat amb claudàtors d’arpegi

Un claudàtor d’arpegi pot indicar que s’han de tocar amb la mateixa mà notes que estan en dos pentagrames diferents. Per fer-ho, el PianoStaff s’ha de configurar perquè accepti símbols d’arpegi de pentagrama creuat i els símbols d’arpegi s’han de configurar a la forma de claudàtor en el context de PianoStaff.

(Debussy, Les collines d’Anacapri, m. 65)

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
 \override PianoStaff.Arpeggio.stencil =
  #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
 \new Staff {
  \relative c' {
   \key b \major
   \time 6/8
   b8-.(\arpeggio fis'-.\> cis-.
    e-. gis-. b-.)\!\fermata^\laissezVibrer \bar "||"
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \clef bass
   \key b \major
   <<
    {
     <a e cis>2.\arpeggio
    }
    \\
    {
     <a, e a,>2.
    }
   >>
  }
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Keyboards.

Referencia de funcionament intern: Stem.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).