A.2 Modificadors d’acord més usuals

La taula següent presenta els modificadors d’acord que es poden usar per generar les estructures d’acords estàndard.

TipusIntervalModificadorExempleSortida
MayorTercera major i quinta
justa
5 o resc1:5

[image of music]

MenorTercera menor i quinta
justa
m o m5c1:m

[image of music]

AumentadoTercera major i quinta
augmentada
augc1:aug

[image of music]

DisminuïtTercera menor i quinta
disminuïda
dimc1:dim

[image of music]

Séptima dominanteTríada major amb sèptima
menor
7c1:7

[image of music]

Sèptima majorTríada major i sèptima
major
maj7 ó majc1:maj7

[image of music]

Sèptima menorTríada menor i sèptima
menor
m7c1:m7

[image of music]

Sèptima disminuïdaTríada disminuïda i sèptima
disminuïda
dim7c1:dim7

[image of music]

Augmentat amb sèptimaTríada augmentada i sèptima
menor
aug7c1:aug7

[image of music]

Sèptima semi-disminuïtTríada disminuïda i sèptima
menor
m7.5-c1:m7.5-

[image of music]

Menor amb sèptima majorTríada menor amb sèptima
major
m7+c1:m7+

[image of music]

Major amb sextaTríada major i
sexta
6c1:6

[image of music]

Menor amb sextaTríada menor i
sexta
m6c1:m6

[image of music]

Novena dominantSèptima dominant amb novena
major
9c1:9

[image of music]

Major amb novenaSèptima major i novena
major
maj9c1:maj9

[image of music]

Menor amb novenaSèptima menor i novena
major
m9c1:m9

[image of music]

Onzena dominantNovena dominant amb onzena
justa
11c1:11

[image of music]

Oncena mayorNovena major i onzena
justa
maj11c1:maj11

[image of music]

Menor amb onzenaNovena menor i onzena
justa
m11c1:m11

[image of music]

Tretzena dominantNovena dominant i tretzena
major
13c1:13

[image of music]

Tretzena dominantOnzena dominant i tretzena
major
13.11c1:13.11

[image of music]

Major amb tretzenaOnzena major i tretzena
major
maj13.11c1:maj13.11

[image of music]

Menor amb tretzenaOnzena menor i tretzena
major
m13.11c1:m13.11

[image of music]

Segona suspesaSegona major i quinta
justa
sus2c1:sus2

[image of music]

Quarta suspesaQuarta justa i quinta
justa
sus4c1:sus4

[image of music]

Acord de potència o de quinta buida
(de dues notes)
Quinta justa1.5 c1:5

[image of music]

Acord de potència o de quinta buida
(de tres notes)
Quinta justa,
octava
1.5.8 c1:5.8

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).