B. Full de referència ràpida

SintaxiDescripcióExemple
1 2 8 16duracions

[image of music]

c4. c4..puntets

[image of music]

c d e f g a b escala

[image of music]

fis besalteració

[image of music]

\clef treble \clef bass claus

[image of music]

\time 3/4 \time 4/4 compàs

[image of music]

r4 r8silenci

[image of music]

d ~ dlligadura d’unió

[image of music]

\key es \major armadura

[image of music]

note'pujar una octava

[image of music]

note,baixar una octava

[image of music]

c( d e)lligadura d’expressió

[image of music]

c\( c( d) e\)lligadura de fraseig

[image of music]

a8[ b]barra

[image of music]

<< \new Staff … >>més pentagrames

[image of music]

c-> c-.articulacions

[image of music]

c2\mf c\sfzmatisos dinàmics

[image of music]

a\< a a\!crescendo

[image of music]

a\> a a\!decrescendo

[image of music]

< >acord

[image of music]

\partial 8anacrusa o compàs incomplet

[image of music]

\tuplet 3/2 {f g a}tresets

[image of music]

\gracemordents

[image of music]

\lyricmode { twinkle }escriure la lletratwinkle
\new Lyricsimprimir la lletra

[image of music]

twin -- kleseparador de síl·labes

[image of music]

\chordmode { c:dim f:maj7 }acords

[image of music]

\new ChordNamesimprimir els noms dels acords

[image of music]

<<{e f} \\ {c d}>>polifonia

[image of music]

s4 s8 s16silencis de separació

LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).