Fragments

Fragments

Aquest manual presenta un conjunt seleccionat de fragments de codi del LilyPond extrets del Repositori de fragments de codi del LilyPond (LSR). Tots els fragments es troben al domini públic.

Observeu que aquest document no és un subconjunt estricte del LSR. L’LSR executa una versió estable del LilyPond per la qual cosa qualsevol fragment de codi que mostri funcionalitats noves d’una versió de desenvolupament s’ha d’afegir per separat. Estan emmagatzemats dins de input/new/ a l’arbre de codi font del LilyPond.

La llista de fragments de codi per a cada subsecció del manual de Notació estan enllaçats també a partir de la secció Vegeu també.

Léalo

  • Snippets (split HTML) − el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
      (una descàrrega petita per cada pàgina)
  • Snippets (big HTML) − llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
      (una sola descàrrega gran)
  • Snippets.pdf − descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
      (una sola descàrrega gran)