Advertiment sobre que les afinitats del pentagrama sols han de decrèixer

Aquest advertiment pot aparèixer si no hi ha cap pentagrama a la sortida impresa, per exemple si sols hi ha un context ChordName i un context Lyrics com a un full guia d’acords. Els missatges d’advertiment es poden evitar fent que un dels contextos es comporti com un pentagrama, inserint

\override VerticalAxisGroup.staff-affinity = ##f

al començament. Per veure més detalls, consulteu “Espaiat de les línies que no són pautes” a Espaiat vertical flexible dins dels sistemes.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.16 (branca de desenvolupament).