2.3 Opcions de la línia d’ordres per a convert-ly

En general, el programa s’invoca de la manera següent:

convert-ly [opció]… fitxer

Es poden donar les opcions següents:

-d, --diff-version-update

Incrementa la cadena \version solament si el fitxer efectivament ha canviat. En tal cas, la capçalera de versió correspondrà a la versió següent a l’últim canvi efectiu. Sense aquesta opció la versió reflecteix l’última conversió que es va intentar fer.

-e, --edit

Aplica les conversions directament al fitxer d’entrada, modificant-lo in situ. El fitxer original es canvia de nom a elmeufitxer.ly~. Aquest fitxer de còpia de seguretat podria ser un fitxer ocult en alguns sistemes operatius.

-b, --backup-numbered

Quan s’usa amb l’opció ‘-e’, numera els fitxers de còpia de seguretat de forma que no se sobreescrigui cap versió anterior. Els fitxers de còpia de seguretat podrien ser fitxer ocults en alguns sistemes operatius.

-f, --from=versió_d_origen

Estableix la versió des de la qual s’ha de convertir. Si no apareix aquesta opció convert-ly intentarà endevinar-la, bastant-se en la instrucció \version del fitxer. Exemple: --from=2.10.25

-h, --help

Imprimeix l’ajuda d’utilització.

-l nivellderegistre, --loglevel=nivellderegistre

Fixa el grau en el qual la sortida és detallada a nivellderegistre. Els valors possibles són NONE (cap), ERROR (errors), WARN (advertiments), PROGRESS (avenç;predeterminat) i DEBUG (depuració).

-n, --no-version

Normalment convert-ly afegeix un indicador \version a la sortida. L’especificació d’aquesta opció el suprimeix.

-s, --show-rules

Mostra totes les conversions conegudes i surt.

-t, --to=versió_final

Fixa explícitament a quina \version convertir, en cas contrari el valor predeterminat és la versió més actual. Ha de ser més alta que la versió de partida.

convert-ly --to=2.14.1 elmeufitxer.ly

Per actualitzar fragments del LilyPond en fitxer de texinfo, useu

convert-ly --from=… --to=… --no-version *.itely

Per veure els canvis en la sintaxi del LilyPond entre dues versions donades, useu

convert-ly --from=… --to=… -s

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).