3.6 Plantilles de lilypond-book

Aquestes plantilles s’usen per a lilypond-book. Si no esteu familiaritzat amb aquest programa, consulteu Execució de lilypond-book.

LaTeX

Podem inserir fragments del LilyPond dins d’un document del LaTeX.

\documentclass[]{article}

\begin{document}

Text normal en LaTeX.

\begin{lilypond}
\relative {
  a'4 b c d
}
\end{lilypond}

Més text en LaTeX, i les opcions dins de les claus.

\begin{lilypond}[fragment,relative=2,quote,staffsize=26,verbatim]
d4 c b a
\end{lilypond}
\end{document}

Texinfo

Podem inserir fragments del LilyPond dins del Texinfo; de fet, tot aquest manual està escrit en Texinfo.

\input texinfo @node Top
@top

Text en Texinfo

@lilypond
\relative {
  a4 b c d
}
@end lilypond

Més text en Texinfo, i les opcions dins de les claus.

@lilypond[verbatim,fragment,ragged-right]
d4 c b a
@end lilypond

@bye

html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<body>

<p>
El documents per al lilypond-book poden barrejar música i text
lliurement.  Per exemple,
<lilypond>
\relative {
  a'4 b c d
}
</lilypond>
</p>

<p>
Una mica més de LilyPond, aquest cop amb opcions:

<lilypond fragment quote staffsize=26 verbatim>
a4 b c d
</lilypond>
</p>

</body>
</html>


xelatex

\documentclass{article}
\usepackage{ifxetex}
\ifxetex
%material específic xetex
\usepackage{xunicode,fontspec,xltxtra}
\setmainfont[Numbers=OldStyle]{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\else
%Això es pot deixar buit si no farem servir pdftex
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{mathptmx}%Times
\usepackage{helvet}%Helvetica
\fi
%Aquí inserim tots els paquets que el pdftex també entén
\usepackage[ngerman,finnish,english]{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\title{Un document breu amb el LilyPond i xelatex}
\maketitle

Les ordres \textbf{font} normals dins del \emph{text}
funcionen, perquè \textsf{tenen suport al \LaTeX{} i
el XeTeX.}  Si volem usar ordres específiques com ara
\verb+\XeTeX+, hem d'incloure-les de nou dins d'un entorn
\verb+\ifxetex+.  Podem utilitzar això per imprimir l'ordre
\ifxetex \XeTeX{} \else XeTeX \fi que no està inclosa al
\LaTeX\ normal.

Dins del text normal podem utilitzar ordres del LilyPond
fàcilment, d'aquesta forma:

\begin{lilypond}
{a2 b c'8 c' c' c'}
\end{lilypond}

\noindent
i així successivament.

El tipus de lletra dels fragments, establerta amb el LilyPond,
haurà d'establir-se de dins el fragment.  Per això podeu llegir la
part del lilypond-book al manual d'utilització.

\selectlanguage{ngerman}
Auch Umlaute funktionieren ohne die \LaTeX -Befehle, wie auch alle
anderen
seltsamen Zeichen: __ ______, wenn sie von der Schriftart
unterst__tzt werden.
\end{document}

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).