Opcions avançades de la línia d’ordres per al LilyPond

-d[nom-de-opció]=[valor], --define-default=[nom-de-opció]=[valor]

Estableix la funció del Scheme interna equivalent a valor.

-dbackend=svg

Si no es proporciona cap valor, s’usa el valor predeterminat Per desactivar una opció es pot anteposar no- a la variable, per exemple:

-dno-point-and-click

és el mateix que

-dpoint-and-click=#f

Estan contemplades les següents opcions junt als seus respectius valors predeterminats:

SímbolValorExplicació/Opcions
anti-alias-factor (factor d’antiàlies)1Renderitza a una major resolució (utilitzant el factor donat) i redueix l’escala del resultat per així evitar ‘escales’ a les imatges PNG.
aux-files (fitxers auxiliars)#tCrea fitxeres .tex, .texi, .count al ‘back-end’ EPS.
backendpsSelecciona un ‘rerefons’. Els fitxers (l’opció predeterminada) inclouen els tipus tipogràfics de lletra TTF, Type1 i OTF. No es fa cap subconjunt d’aquests tipus de lletra. L’ús de conjunts de caràcters ‘orientals’ pot produir fitxers molts grans.
svgGràfics vectorials escalables. Crea un únic fitxer SVG, sense tipus tipogràfics de lletra incrustats, per a cada pàgina de sortida. Es recomana instal·lar el tipus de lletra Century Schoolbook, que està inclòs a la instal·lació del LilyPond, per a un renderitzat òptim. Sota l’UNIX, bastarà amb que copieu aquests fitxers de tipus de lletra del directori del Lilypond (normalment /usr/share/lilypond/VERSION/fonts/otf/) al directori ~/.fonts/. La sortida SVG hauria de ser compatible amb qualsevol editor o client de SVG. També hi ha una opció svg-woff (vegeu més avall) per usar els fitxers de tipus de lletra woff al ‘rerefons’ SVG.
clip-systems (retalla els sistemes de pentagrames)#fGenera framents d’imatge retallats d’una partitura.
datadir (directori de dades)Prefix dels fitxers de dades (sols lectura).
debug-skylines#fDepuració de les línies de horitzó.
delete-intermediate-files#tElimina els fitxers intermedis .ps inútils que es creen durant la compilació.
eps-box-padding#fOmple la vora esquerra de la capsa contenidora de l’EPS de sortida en la quantitat donada (en mm).
gs-load-fonts#fCarrega els tipus tipogràfics de lletra a través del Ghostscript.
gs-load-lily-fonts#fCarrega sols els tipus de lletra del LilyPond per mitjà del Ghostscript.
help#fMostra aquesta ajuda
include-book-title-preview#tInclou els títols de llibre a les imatges de vista prèvia.
include-eps-fonts#tIncloure els tipus tipogràfics de fonts als fitxers EPS de cadascú dels sistemes.
include-settings#fInclou el fitxer dels ajustos globals, s’inclou abans que la partitura es processi.
job-count#fProcessa en paral·lel, usant el nombre de tasques donat.
log-file#f [fitxer]Si es dóna a una cadena fitxer como a segon argument, redirigeix la sortida al fitxer de registre fitxer.log.
max-markup-depth1024Profunditat màxima de l’arbre de l’etiquetatge. Si un etiquetatge té més nivells, suposa que no acabarà per sí mateix, imprimint un advertiment i retornant en el seu lloc un element d’etiquetatge nul.
midi-extension"midi"Fixa l’extensió de fitxer predeterminat per al fitxer de sortida MIDI a la cadena donada.
music-strings-to-paths#fConverteix les cadenes de text a rutes quan els glifs pertanyen a un tipus de lletra de tipografia musical.
paper-size\"a4\"Estableix la mida predeterminada del paper. Observeu que la cadena ha d’anar tancada entre cometes dobles.
pixmap-formatpng16mFixa el format de sortida del Ghostsript per a les imatges de píxels.
point-and-click#fAfegeix enllaços d’‘apuntar i clicar’ a la sortida PDF. Vegeu Point and click.
preview#fCrea imatges de vista prèvia a més de la sortida normal.

Aquesta opció està contemplada per tots els ‘rerefons’: pdf, png, ps, eps i svg, però no per scm. Genera un fitxer de sortida, en la forma elmeuFitxer.preview.extensió, que conté els títols i el primer sistema de la música. Si s’estan utilitzant blocs \book o \bookpart, apareixen a la sortida els títols de \book, \bookpart o \score, inclòs el primer sistema de cada bloc \score si la variable de \paper print-all-headers està fixada al valor #t.

Per suprimir la sortida actual, utilitzeu les opcions -dprint-pages o -dno-print-pages segons les vostres necessitats.

print-pages#tGenera pàgines completes (és l’opció predeterminada). És útil -dno-print-pages en combinació amb -dpreview.
protected-scheme-parsing#tContinua quan es capten a l’analitzador sintàctic errors del Scheme encastat. Si es fixa a #f, detenir-se quan hi hagi errors i imprimir un registre de traça de pila.
relative-includes#fQuan es processa una instrucció \include, cerca el fitxer inclòs de forma relativa al fitxer actual (enlloc del fitxer principal).
resolution101Fixa la resolució per generar imatges de píxels PNG al valor donat (en ppp).
safe#fNo confiïs en l’entrada .ly.

Quan el servei de tipografia està disponible a través d’un servidor web, S’HAN DE passar les opcions --safe o --jail. L’opció --safe evita que el codi del Scheme faci un desastre, per exemple:

#(system "rm -rf /")
{
  c4^$(ly:gulp-file "/etc/passwd")
}

L’opció -dsafe funciona avaluant les expressions del Scheme en línia dins d’un mòdul segur especial. Deriva del mòdul safe-r5rs del Guile, però a més afegeix unes quantes funcions de l’API del LilyPond que estan relacionades en scm/safe-lily.scm.

A més, el mode segur prohibeix les directives \include i desactiva la utilització de barres invertides a les cadene de TeX. A més, no és possible importar variables del LilyPond dins del Scheme quan s’està em mode segur.

-dsafe no detecta la sobreutilitizació de recursos, per la qual cosa encara és possible fer que el programa es pengi indefinidament, per exemple subministrant estructures de dades cícliques en el rerefons. Per això, si esteu usant el LilyPond en un servidor web accessible públicament, el procés s’ha de limitar tant en l’ús de memòria com de CPU.

El mode segur evita que es puguin compilar molts fragments de codi útils.

L’opció --jail és una alternativa encara més segura, però requereix més feina per a la seva configuració. Vegeu Opcions bàsiques de la línia d’ordres per al LilyPond.

separate-log-files#fPer als fitxers d’entrada FITXER1.ly, FITXER2.ly, etc., treu les dades de registre cap als fitxers FITXER1.log, FITXER2.log
show-available-fonts#fLlista tots els noms dels tipus tipogràfics de lletra disponibles.
strip-output-dir#tNo usis els directoris dels fitxers d’entrada en construir els noms dels fitxers de sortida.
strokeadjust#fForça l’ajust dels traços de PostScript. Aquesta opció és rellevant principalment quan es genera un PDF a partir de la sortida de PostScript (l’ajust del traç està en general activat automàticament per a dispositius de mapa de punts de baixa resolució). Sense aquesta opció, els visors de PDF tendeixen a produir amplades de plica molt poc consistents a les resolucions típiques de les pantalles d’ordinador. L’opció no afecta de forma molt significativa a la qualitat de la impressió i causa grans increments a la mida del fitxer PDF.
svg-woff#fUsar fitxers de tipus tipogràfic de lletra de woff al rerefons SVG.
verbose#fSortida detallada, és a dir el nivell de registre en DEBUT (sols lectura).
warning-as-error#fCanvia tots els missatges d’advertiment i de ‘error de programació’ a errors.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.16 (branca de desenvolupament).