3.2.2 Texinfo

Texinfo és el format estàndard per a la documentació del projecte GNU. Aquest mateix manual és un exemple de document Texinfo. Les versions HTML, PDF i Info del manual es fan a partir del document Texinfo.

lilypond-book aporta les següents ordres i entorns per incloure música dins de fitxers de Texinfo:

En el fitxer d’entrada, la música s’especifica amb qualsevol de les ordres següents:

@lilypond[les,opcions,van,aquí]
  EL CODI DEL LILYPOND
@end lilypond

@lilypond[les,opcions,van,aquí]{ EL CODI DEL LILYPOND }

@lilypondfile[les,opcions,van,aquí]{fitxer}

@musicxmlfile[les,opcions,van,aquí]{fitxer}

De forma addicional, @lilypondversion imprimeix la versió actual del lilypond.

Quan s’executa lilypond-book sobre el fitxer, s’obté com a resultat un fitxer Texinfo (amb l’extensió .texi) que conté etiquetes @image per a l’HTML, Info i la sortida impresa. lilypond-book genera imatges de la música en formats EPS i PDF per usar-los en la sortida impresa, i en format PNG per usar-los a les sortides HTML i Info.

Aquí podem veure dos exemples senzills. Un entorn lilypond

@lilypond[fragment]
c' d' e' f' g'2 g'
@end lilypond

produeix

[image of music]

La versió curta

@lilypond[fragment,staffsize=11]{<c' e' g'>}

produeix

[image of music]

A diferència del LaTeX, @lilypond{…} no genera una imatge en línia. Sempre consisteix en un paràgraf per a ella sola.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.18 (branca de desenvolupament).