La propietat right-padding (farciment per la dreta)

La propietat right-padding afecta l’espaiat entre la alteració i la nota a la qual s’aplica. Normalment no és necessària, però l’espaiat predeterminat pot estar malament per certes glifs d’alteracions o combinacions de glifs que s’usen a la música microtonal. Aquests glifs han d’introduir-se sobreescrivint el segell de l’alteració amb un element de marcatge que contingui els símbols desitjats, així:

sesquisharp = \markup { \sesquisharp }
\relative {
  c''4
  % Això imprimeix un sesquisostingut però l'espaiat és massa petit
  \once \override Accidental.stencil = #ly:text-interface::print
  \once \override Accidental.text = #sesquisharp
  cis4 c
  % Això millora l'espaiat
  \once \override Score.AccidentalPlacement.right-padding = #0.6
  \once \override Accidental.stencil = #ly:text-interface::print
  \once \override Accidental.text = #sesquisharp
  cis4 |
}

[image of music]

Aixo utilitza necessàriament una sobreescriptura per al segell de l’alteració que s’estudiarà fin més endavant. El tipus de segell ha de ser un procediment, aquí modificat perquè imprimeixi el contingut de la propietat text de l’objecte Accidental, que al seu cop està establert com un signe de sesquisostingut. Aleshores el signe es pot separar de la cap de la nota sobreescrivint right-padding.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).