La propietat positions (posicions)

La propietat positions permet controlar manualment la posició vertical i des d’aquí també la inclinació dels tresets, lligadures d’expressió i de fraseig, i barres de corxera.

Vet aquí un exemple en el qual les lligadures de fraseig i d’expressió xoquen entre sí:

\relative { a'8 \( ( a'16 ) a \) }

[image of music]

Una possibilitat seria moure els dos extrems de la lligadura de fraseig cap a dalt. Podem intentar establir l’extrem esquerre a 2.5 espais de pentagrama per sobre de la tercera línia i l’extrem dret a 4.5 també cap amunt, i el LilyPond seleccionaria la lligadura de fraseig d’entre les candidates que ha trobat amb els seus extrems més propers a ells:

\once \override PhrasingSlur.positions = #'(2.5 . 4.5)
a'8 \( ( a''16 ) a'' \)

[image of music]

Això suposa una millora, però, perquè no baixar una mica l’extrem dret de la lligadura d’expressió? Si ho provem, veurem que no es pot fer així. Això és a causa que no existeixen lligadures d’expressió candidates que estiguin més baixes que la que ja s’ha seleccionat, i en aquest cas la propietat positions no té cap efecte. Malgrat això, les lligadures d’unió, expressió i fraseig es poden col·locar i ajustar de manera molt exacta quan cal. Per aprendre la manera de fer-lo, consulteu Modificació de lligadures d’unió i d’expressió.

Presentem un altre exemple. Veiem que la barra xoca amb les lligadures:

{
 \time 4/2
 <<
  \relative { c'1~ 2. e8 f }
  \\
  \relative {
   e''8 e e e
   e e e e
   f2 g
  }
 >>
 <<
  \relative { c'1~ 2. e8 f }
  \\
  \relative {
   e''8 e e e
   e e e e
   f2 g
  }
 >>
}

[image of music]

Això es pot resoldre manualment elevant els dos extrems de la barra des de la seva posició a 1.81 espais de pentagrama sota la línia central fins, diguem-ne, 1 espai:

{
 \time 4/2
 <<
  \relative { c'1~ 2. e8 f }
  \\
  \relative {
   \override Beam.positions = #'(-1 . -1)
   e''8 e e e
   e e e e
   f2 g
  }
 >>
 <<
  \relative { c'1~ 2. e8 f }
  \\
  \relative {
   e''8 e e e
   e e e e
   f2 g
   \revert Beam.positions
  }
 >>
}

[image of music]

Observeu que la sobreescriptura segueix aplicant-se a la segona veu del segon compàs de corxeres, però no a cap de les barres de la primera veu, ni tan sols a les que estan al segon compàs, que és posterior. Tan aviat com la sobreescriptura no pugui tenir cap efecte, hauria de ser revertida com es mostra.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).