3.3.3 Lletra en diversos pentagrames

La solució senzilla que utilitza \addlyrics es pot usar per posar lletra a més d’un pentagrama. Aquí apareix un exemple tret del Judas Macabeu de Haendel:

<<
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  c''8 | c8([ bes]) a a([ g]) f | f'4. b, | c4.~ 4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- | dorn, __
 }
 \relative {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  r8 | r4. r4 c'8 | a'8([ g]) f f([ e]) d | e8([ d]) c bes'4
 }
 \addlyrics {
  Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
 }
>>

[image of music]

Qualsevol partitura d’una complexitat més gran que la d’aquest senzill exemple es fa millor separant la lletra de l’estructura de pentagrames mitjançant variables (expressions amb nom). Les variables es tracten a Organitzar les peces mitjançant variables.

Vegeu també

Referència de la notació: Música vocal.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).