5.2.3 Tipus de propietats

Fins aquí hem vis dos tipus de propietats: número i símbol. Perquè sigui vàlid, el valor que es dóna a una propietat ha de ser del tipus correcte i obeir les regles d’aquest tipus. El tipus de la propietat es mostra sempre entre claus després del nom de la propietat al RFI. Vet aquí una llista dels tipus que us podrà caldre, junt amb les regles d’aquest tipus, i alguns exemples. Heu d’escriure sempre un símbol d’encoixinat, #, per suposat, endavant d’aquests valors quan s’introdueixen a l’ordre \override, fins i tot si el propi valor ja comença per #. Sols oferim aquí exemple per a constants; si voleu calcular un valor usant l’Scheme, consulteu Càlculs a l’Scheme.

Tipus propietatReglesExemples de propietat
BooleàVertader o fals, representat per #t o #f#t, #f
Dimensió (en espais de pentagrama)Un nombre decimal (en unitats de espais de pentagrama)2.5, 0.34
DireccióUna constant vàlida de direcció o el seu equivalent numèric (0 o CENTER indiquen una direcció neutra)LEFT, CENTER, UP, 1, -1
EnterUn número enter positiu3, -1
LlistaUna seqüència de constants o símbols separats per espais, envoltada per claus i precedida per un apòstrof o cometa simple'(left-edge staff-bar), '(1), '(), '(1.0 0.25 0.5)
MarcatgeQualsevol element vàlid de marcatge de text\markup { \italic "cresc." }, "gaita"
MomentUna fracció de rodona construïda amb la funció make-moment(ly:make-moment 1/4), (ly:make-moment 3/8)
NombreQualsevol valor positiu, possiblement decimal3, -2.45
Parella (de números)Dos números separats per un ‘espai . espai’, envoltat entre parèntesis i precedir per un apòstrof'(2 . 3.5), '(0.1 . -3.2)
SímbolQualsevol del conjunt de símbols permesos per a aquesta propietat, precedir per un apòstrof'italic, 'inside
DesconegutUn procediment o #f per no produir cap accióbend::pr int, ly:text-interface::print, #f
VectorConstants envoltades per #().#(#t #t #f)

Vegeu també

Manual de Extensió: Tutorial de l’Scheme.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).