La propietat transparent (transparent)

En la relació de propietats que s’especifiquen a la pàgina del grob-interface del RFI podem veure que la propietat transparent és un valor booleà. Això s’ha d’establir a #t per fer que el grob sigui transparent. A l’exemple següent farem que la indicació de compàs, i no les línies divisòries, siguin transparents. Per fer-lo hem de buscar el nom del grob de la indicació de compàs. Tornat a la pàgina ‘All layout objects’ del RFI, busquem les propietats de l’objecte de presentació TimeSignature. El produeix el gravador Time_signature_engraver que com podeu comprovar viu dins del context Staff i també contempla la interfície grob-interface. Així doncs, l’ordre que fa transparent a la indicació de compàs és:

\relative {
 \time 12/16
 \override Staff.TimeSignature.transparent = ##t
 c''4 b8 c d16 c d8 |
 g,8 a16 b8 c d4 e16 |
 e8
}

[image of music]

Un cop més, l’establiment de la propietat transparent és una operació força freqüent, de manera que tenim una abreviatura anomenada \hide (ocultar):

\relative {
 \time 12/16
 \hide Staff.TimeSignature
 c''4 b8 c d16 c d8 |
 g,8 a16 b8 c d4 e16 |
 e8
}

[image of music]

En cap dels dos casos apareix ja la indicació de compàs, però aquesta ordre deixa una separació en el lloc on abans hi havia la indicació de compàs. Potser això és el que volem per a un exercici on l’alumne hagi d’escriure’l, però en altres circumstàncies aquesta separació podria no ser desitjable. En comptes d’això, per treure-la, el stencil o «segell» de la indicació de compàs s’ha d’establir al valor #f:

\relative {
 \time 12/16
 \omit Staff.TimeSignature
 c''4 b8 c d16 c d8 |
 g,8 a16 b8 c d4 e16 |
 e8
}

[image of music]

i la diferència és òbvia: en establir el segell al valor #f (possiblement per mitjà de \omit traiem l’objecte per complet; en fer l’objecte transparent (cosa que es pot fer utilitzant \hide) el deixen on és, però el fem invisible.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).