3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia

Glossari musical: melisma, extender line.

La següent línia de la cançó infantil és The moon doth shine as bright as day. A continuació l’ampliarem:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c b a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
  The | moon doth shine as | bright as day; |
 }
>>

[image of music]

Si compilem el codi de l’exemple anterior, veurem alguns missatges d’advertiment sobre la consola:

song.ly:12:29: warning: la comprovació de compàs ha fallat a: 5/8
  The | moon doth shine as
               | bright as day; |
song.ly:12:46: warning: la comprovació de compàs ha fallat a: 3/8
  The | moon doth shine as | bright as day;
                       |

Aquest és un bon exemple de la utilitat de les comprovacions de compàs. Ara bé, si mirem la música, podem observar que la lletra addicional no s’alinea correctament amb les notes. La paraula ‘shine’ s’ha de cantar sobre dues notes, no una. Això es coneix com melisma, una síl·laba única que es canta sobre més d’una nota. Existeixen diverses formes de fer que una síl·laba recaigui sobre diverses notes, sent la més senzilla escriure una lligadura d’expressió sobre elles (vegeu Lligadures d’unió i d’expressió):

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c( b) a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
  The | moon doth shine as | bright as day; |
 }
>>

[image of music]

Ara la lletra s’alinea correctament amb les notes, però el barrat automàtic de les notes que corresponen a shine as no sembla correcte. Podem remeiar-lo inserint instruccions de barrat manual per sobreescriure el barrat automàtic; per veure més detalls consulteu Barres automàtiques i manuals.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c([ b]) a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
  The | moon doth shine as | bright as day; |
 }
>>

[image of music]

Com alternativa a la utilització de lligadures d’expressió, els melismes es poden indicar solament a la lletra utilitzant un guió baix, _, per a cada nota que volem incloure dins del melisma:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c[ b] a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
  The | moon doth shine _ as | bright as day; |
 }
>>

[image of music]

Si una síl·laba s’estén sobre diverses notes o una sola nota molt llarga, normalment es traça una línia extensora des de la síl·laba que s’estén i per sota de totes les notes que corresponen a aquesta síl·laba. S’escriu com dos guions baixos __. Heus aquí un exemple extret dels primers tres compassos del Lament de Dido, de Dido i Enees de Purcell:

<<
 \relative {
  \key g \minor
  \time 3/2
  g'2 a bes | bes2( a) b2 |
  c4.( bes8 a4. g8 fis4.) g8 | fis1
 }
 \addlyrics {
  When I am | laid,
  am | laid __ in | earth,
 }
>>

[image of music]

Fins al moment, cap dels exemples implicaven paraules que tinguessin més d’una síl·laba. Aquestes paraules es reparteixen en general a raó d’una nota per cada síl·laba, amb guions curts entre les síl·labes. Aquests guions separadors es teclegen com dos guions, amb el resultat d’un guió curt centrat entre les síl·labes. Presentem a continuació un exemple que demostra això i tot el que hem après fins aquest moment sobre l’alineació de la lletra a les notes.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 3/4
  \partial 4
  d'4 | g4 g a8( b) | g4 g b8( c) |
  d4 d e | c2
 }
 \addlyrics {
  A -- | way in a __ | man -- ger,
  no __ | crib for a | bed, __
 }
>>

[image of music]

Alguns textos (especialment els que estan en italià o català) requereixen el contrari: col·locar més d’una síl·laba a una única nota. Això s’aconsegueix enllaçant les síl·labes entre sí mitjançant un guió baix simple _ (sense cap espai), o bé envoltant-les entre claus. Aquí apareix un exemple procedent del Barber de Sevilla de Rossini, on la síl·laba al es canta sobre la mateixa nota que la síl·laba go de la paraula ‘Largo’ a l’ària de Fígaro Largo al factotum:

<<
 \relative {
  \clef "bass"
  \key c \major
  \time 6/8
  c'4.~ 8 d b | c8([ d]) b c d b | c8
 }
 \addlyrics {
  Lar -- go_al fac -- | to -- tum del -- la cit -- |  }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Música vocal.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).