4.3.5 Afegir i eliminar gravadors

Hem vist que cada un dels contextos conté diversos gravadors, cada u dels quals és al seu cop responsable de la producció d’una fracció particular del resultat imprès, com ara línies divisòries, pentagrames, caps, pliques, etc. Si un gravador és eliminat d’un context, ja no podrà produir la seva sortida impresa. És una forma una mica radical de modificar la sortida, pero algunes vegades pot ser útil.

Canviar un sol context

Per eliminar un gravador d’un context únic, usem la instrucció \with situada immediatament després de la instrucció que crea el context, com a la secció anterior.

Com a il·lustració, repetim un exemple estret de la secció anterior amb les línies del pentagrama eliminades. Recordeu que les línies del pentagrama estan dibuixades pel gravador Staff_symbol_engraver.

\new Staff \with {
 \remove Staff_symbol_engraver
}
\relative {
 c'4 d
 \set fontSize = #-4 % fes més petits els caps de les notes
 e4 f |
 \set fontSize = #2.5 % fes més grans els caps de les notes
 g4 a
 \unset fontSize % retorna a la mida predeterminada
 b4 c |
}

[image of music]

Els gravadors també es poden afegir als contextos individuals. La instrucció que ho fa és

\consists Nom_del_gravador,

situada dins d’un bloc \with. Certes partitures vocals tenen una indicació d’àmbit o tessitura situada al principi del pentagrama per indicar l’àmbit de notes en aquest pentagrama, vegeu ambitus. L’ambitus es produeix per part del gravador Ambitus_engraver, que normalment no està inclòs en cap context. Si l’afegim al context Voice, calcula el rang a partir d’aquesta única veu:

\new Staff <<
 \new Voice \with {
  \consists Ambitus_engraver
 } {
  \relative {
   \voiceOne
   c''4 a b g
  }
 }
 \new Voice {
  \relative {
   \voiceTwo
   c'4 e d f
  }
 }
>>

[image of music]

però si afegim el gravador d’àmbit al context de Staff, calcula el rang de totes les notes en totes les veus d’aquest pentagrama:

\new Staff \with {
 \consists Ambitus_engraver
}
<<
 \new Voice {
  \relative {
   \voiceOne
   c''4 a b g
  }
 }
 \new Voice {
  \relative {
   \voiceTwo
   c'4 e d f
  }
 }
>>

[image of music]

Canviar tots els contextos del mateix tipus

Els exemples anteriors mostren la manera d’eliminar o afegir gravadors als contextos individuals. També és possible eliminar o afegir gravadors a tots els contextos d’un tipus específic, situant les instruccions al context corresponent dins d’un bloc \layout. Per exemple, si volem mostrar els rangs de tessitura per a tots els pentagrames d’una partitura de quatre pautes, podem escriure

\score {
 <<
  \new Staff {
   \relative {
    c''4 a b g
   }
  }
  \new Staff {
   \relative {
    c'4 a b g
   }
  }
  \new Staff {
   \clef "G_8"
   \relative {
    c'4 a b g
   }
  }
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \relative {
    c4 a b g
   }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \consists Ambitus_engraver
  }
 }
}

[image of music]

Els valors predeterminats de les propietats dels contextos també es poden establir per a tots els contextos d’un tipus en particular incloent-hi la instrucció \set dins d’un bloc \context de la mateixa forma.

Vegeu també

Referència de la notació: Modificació dels connectors (plug-ins) de context, Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextos.

Advertiments i problemes coneguts

Els gravadors Stem_engraver i Beam_engraver (de plica i de barra) adjunten al cap de les notes els objectes que creen. Si es suprimeix el gravador de caps de nota Note_heads_engraver, no es produeix cap cap i per tant no es creen tampoc pliques ni barres.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).