3.4.3 Noms de nota absoluts

Fins al moment sempre hem utilitzat \relative per definir les altures. Aquesta és normalment la forma més ràpida d’escriure la major part de la música. Sense \relative, les altures s’interpreten en mode absolut.

En aquest mode, el LilyPond tractarà totes les altures com valors absoluts. Una c' significarà sempre un Do central, una b significarà sempre la nota immediatament per sota del Do central i una g, significarà sempre la nota que es col·loca a la primera línia del pentagrama en clau de Fa.

{
 \clef "bass"
 c'4 b g, g, |
 g,4 f, f c' |
}

[image of music]

Heus aquí una escala que abasta quatre octaves:

{
 \clef "bass"
 c,4 d, e, f, |
 g,4 a, b, c |
 d4 e f g |
 a4 b c' d' |
 \clef "treble"
 e'4 f' g' a' |
 b'4 c'' d'' e'' |
 f''4 g'' a'' b'' |
 c'''1 |
}

[image of music]

Com podeu veure, escriure una melodia en clau de Sol implica escriure una gran quantitat d’apòstrofs ‘’’ . Considerem aquest fragment de Mozart:

{
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d''16 cis''8 e''4 e''8 |
 b'8. cis''16 b'8 d''4 d''8 |
}

[image of music]

Tots aquests apòstrofs fan gairebé illegible el codi d’entrada i serà origen de nombrosos errors. Amb \relative, l’exemple anterior és molt més fàcil de llegir:

\relative {
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d16 cis8 e4 e8 |
 b8. cis16 b8 d4 d8 |
}

[image of music]

Si feu un error amb una marca d’octava (' o ,) mentre treballeu al mode \relative, serà molt obvi (moltes notes estaran a l’octava equivocada). Mentre treballeu en mode absolut, una sola fallada no serà tan visible, i tampoc no serà tan fàcil de localitzar.

El mode absolut és útil però per escriure música que contingui intervals grans, i serà extremadament útil per fer fitxers del LilyPond generats per ordinador. Quan es copien i peguen fragments melòdics, el mode absolut preserva l’octava del material original.

A vegades la música es disposa en formes més complexes. Si esteu usant \relative dins de \relative, les seccions relatives externa i interna són independents:

\relative { c'4 \relative { f'' g } c }

[image of music]

Si esteu usant música absoluta dins d’un bloc de música relativa, tindreu que marcar la música absoluta explícitament amb la instrucció \absolute per evitar que s’incorpori a la música relativa:

\relative { c'4 \absolute { f'' g'' } c }

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).