2.1.5 Música coral

Aquesta secció tracta els temes de notació més directament relacionats amb la música coral. Això inclou els himnes, les cançons per parts, els oratoris, etc.


Referències per a música coral

La notació musical coral es realitza normalment sobre dos, tres o quatre pentagrames dins d’un grup de pautes ChoirStaff. Si cal un acompanyament, se situa a sota dins d’un grup PianoStaff, que se sol reduir de mida, per assajar les obres corals a cappella. Les notes de cada part vocal se situen dins d’un context Voice, i cada pentagrama rep o una sola part vocal (és a dir, una Voice) o un par de parts vocals (és a dir, dos Voices).

Els textos es disposen en contextos Lyrics, o bé a sota de cada pauta de música corresponent, o bé una a sobre i una altra a sota de la pauta de música, si aquesta última pauta conté la música de les dues parts.

A altres parts del manual es descriuen completament alguns altres temes de la música coral:

Instruccions predefinides

\oneVoice, \voiceOne, \voiceTwo.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Partitura vocal a quatre veus SATB, Plantilles de conjunts vocals.

Referència de la notació: Ordre de disposició dels contextos, Agrupament de pentagrames, Caps de notes amb formes diverses, Polifonia en un sol pentagrama.

Fragments de codi: Vocal music.

Referència de funcionament intern: ChoirStaff, Lyrics, PianoStaff.


Disposicions de la partitura per a música coral

La música coral que conté quatre pentagrames, amb o sense acompanyament de piano, es pot disposar amb dos sistemes per pàgina. Depenent de la mida de la pàgina, aconseguir-lo pot requerir canvis a certs ajustaments predeterminats. S’han de tenir compte els comptes següents:

Les indicacions dinàmiques es col·loquen per omissió a sota del pentagrama, però a la música coral se solen situar a sobre del pentagrama per evitar les col·lisions amb el text. L’ordre predefinida \dynamicUp fa aquesta tasca per a les indicacions dinàmiques en un únic context Voice. Si hi ha molts contextos de veu, aquesta ordre predefinida hauria de col·locar-se en cada u d’ells. Com a alternativa, es pot usar la seva forma expandida per posar les indicacions dinàmiques de tota la partitura a sobre de les seves pautes respectives, com es mostra aquí:

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \new Voice {
    \relative { g'4\f g g g }
   }
  }
  \new Staff {
   \new Voice {
    \relative { d'4 d d\p d }
   }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override DynamicText.direction = #UP
   \override DynamicLineSpanner.direction = #UP
  }
 }
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\dynamicUp, \dynamicDown, \dynamicNeutral.

Vegeu també

Referència de la notació: Canvi de l’espaiat, Mostrar l’espaiat, Encaix de la música en menys pàgines, Disposició de la pàgina, Disposició de la partitura, Separació de sistemes, Establiment de la mida del pentagrama, Salts, Espaiat vertical.

Referència de funcionament interno: VerticalAxisGroup, StaffGrouper.


Veus dividides

Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi

El corxet d’arpegis arpeggioBracket es pot usar per indicar la divisió de veus quan no hi ha pliques que puguin oferir aquesta informació. Se sol trobar a la múśica coral.

\include "english.ly"

\score {
 \relative c'' {
  \key a \major
  \time 2/2
  <<
   \new Voice = "upper"
   <<
    { \voiceOne \arpeggioBracket
     a2( b2
     <b d>1\arpeggio)
     <cs e>\arpeggio ~
     <cs e>4
    }
    \addlyrics { \lyricmode { A -- men. } }
   >>
   \new Voice = "lower"
   { \voiceTwo
    a1 ~
    a
    a ~
    a4 \bar "|."
   }
  >>
 }
 \layout { ragged-right = ##t }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Marques expressives en forma de línies.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).