4.2.3 Veus i música vocal

La música vocal presenta una dificultat especial: hem de combinar dues expressions, és a dir, les notes i la lletra.

Ja heu vist la instrucció \addlyrics{}, que funciona bé per a partitures senzilles. Tot i així, aquesta tècnica és una mica limitada. Per a música de complexitat més gran, hem d’introduir la lletra en un context Lyrics utilitzant \new Lyrics i enllaçar explícitament la lletra i les notes mitjançant \lyricsto{}, usant el nom assignat a la veu.

<<
 \new Voice = "una" {
  \relative {
   \autoBeamOff
   \time 2/4
   c''4 b8. a16 | g4. f8 | e4 d | c2 |
  }
 }
 \new Lyrics \lyricsto "una" {
  No more let | sins and | sor -- rows | grow. |
 }
>>

[image of music]

Observeu que la lletra s’ha d’enllaçar a un context de Voice, no a un context de Staff. Aquest és un cas on és necessari crear contextos de Staff i de Voice explícitament.

El barrat automàtic que el LilyPond usa de forma predeterminada funciona bé per a la música instrumental, però no tan bé per a música sense lletra, on o bé el barrat no es necessita en absolut, o bé s’utilitza per indicar els melismes de la lletra. A l’exemple anterior hem utilitzat la instrucció \autoBeamOff per desactivar el barrat automàtic.

Ara reutilitzarem l’exemple anterior de «Judes Macabeu» per a il·lustrar aquesta tècnica més flexible. Primer la reescriurem per que faci servir variables, de manera que la música i la lletra es puguin separar de l’estructura de pentagrames. També introduirem una clau de grup de ChoirStaff. La lletra pròpiament dita s’ha de introduir amb \lyricmode perquè tenir seguretat que s’interpreti com a lletra i no com a música.

global = { \key f \major \time 6/8 \partial 8 }

SopOneMusic = \relative {
 c''8 | c8([ bes)] a a([ g)] f | f'4. b, | c4.~ 4
}
SopOneLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn, __
}
SopTwoMusic = \relative {
 r8 | r4. r4 c'8 | a'8([ g)] f f([ e)] d | e8([ d)] c bes'
}
SopTwoLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopOne" {
    \global
    \SopOneMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopOne" {
    \SopOneLyrics
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopTwo" {
    \global
    \SopTwoMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopTwo" {
    \SopTwoLyrics
   }
  >>
 >>
}

[image of music]

Aquesta és l’estructura bàsica de totes les partitures vocals. Es poden afegir més pentagrames segons es necessiti, es poden afegir més veus als pentagrames i més estrofes a la lletra, i les variables que contenen la música es poden col·locar fàcilment en fitxers separats quan es facin massa llargs.

A continuació podem veure un exemple final de la primera línia d’un himne amb quatre estrofes, per a cor SATB. En aquest cas la lletra de les quatre parts és la mateixa. Observeu com utilitzem variables per a separar la notació musical de l’estructura de pentagrames. Observeu també com s’utilitza una variable, per a la qual hem escollit el nom ‘TimeKey’ («compàs i tonalitat»), per a que contingui diverses instruccions que s’usaran dins dels dos pentagrames. A d’altres exemples se li sol donar el nom de ‘global’.

keyTime = { \key c \major \time 4/4 \partial 4 }

SopMusic  = \relative { c'4 | e4. e8 g4 g  | a4  a  g }
AltoMusic = \relative { c'4 | c4. c8 e4 e  | f4  f  e }
TenorMusic = \relative { e4 | g4. g8 c4.  b8 | a8 b c d e4 }
BassMusic = \relative { c4 | c4. c8 c4 c  | f8 g a b c4 }

VerseOne =
 \lyricmode { E -- | ter -- nal fa -- ther, | strong to save, }
VerseTwo  =
 \lyricmode { O | Christ, whose voice the | wa -- ters heard, }
VerseThree =
 \lyricmode { O | Ho -- ly Spi -- rit, | who didst brood }
VerseFour =
 \lyricmode { O | Tri -- ni -- ty of | love and pow'r }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \clef "treble"
   \new Voice = "Sop" { \voiceOne \keyTime \SopMusic }
   \new Voice = "Alto" { \voiceTwo \AltoMusic }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseOne  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseTwo  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseThree }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseFour }
  >>
  \new Staff <<
   \clef "bass"
   \new Voice = "Tenor" { \voiceOne \keyTime \TenorMusic }
   \new Voice = "Bass" { \voiceTwo \BassMusic }
  >>
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Música vocal.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).