5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició

Les ordres de sobreescriptura són sovint llargues i tedioses d’escriure, i s’han d’escriure de forma absolutament correcta. Si les mateixes sobreescriptures s’han d’utilitzar molts cops, podria valdre la pena definir variables per desar-les.

Suposem que volem realçar certes paraules de la lletra d’una cançó imprimint-les en cursiva i negreta. Les ordres \italic i \bold sols funcionen dins de la lletra de la cançó si estan incloses, junt amb la paraula o paraules que es pretenen modificar, dins d’un \markup, cosa que les fa tedioses d’escriure. La necessitat d’incloure les pròpies paraules impedeix que es puguin usar a variables simples. Podríem, com a alternativa, utilitzar les ordres \override y \revert?

\override Lyrics.LyricText.font-shape = #'italic
\override Lyrics.LyricText.font-series = #'bold

\revert Lyrics.LyricText.font-shape
\revert Lyrics.LyricText.font-series

Aquestes ordres també serien extremadament tedioses d’escriure si hi haguessin moltes paraules que volguéssim subratllar. Peró sí podem definir-les com dues variables i usar-les per delimitar les paraules a destacar. Un altre avantatge de la utilització de variables per a aquestes sobreescriptures és que ja no són necessaris els espais que rodegen el punt, atès que no s’interpreten directament al mode \lyricmode. Vet aquí un exemple d’això, tot i que a la pràctica potser escolliríem uns noms de variables més curts perquè fossin més ràpids de teclejar:

emphasize = {
 \override Lyrics.LyricText.font-shape = #'italic
 \override Lyrics.LyricText.font-series = #'bold
}

normal = {
 \revert Lyrics.LyricText.font-shape
 \revert Lyrics.LyricText.font-series
}

global = { \key c \major \time 4/4 \partial 4 }

SopranoMusic = \relative { c'4 | e4. e8 g4 g  | a4  a  g }
AltoMusic  = \relative { c'4 | c4. c8 e4 e  | f4  f  e }
TenorMusic  = \relative { e4 | g4. g8 c4. b8 | a8 b c d e4 }
BassMusic  = \relative { c4 | c4. c8 c4 c  | f8 g a b c4 }

VerseOne = \lyricmode {
 E -- | ter -- nal \emphasize Fa -- ther, | \normal strong to save,
}

VerseTwo = \lyricmode {
 O | \once \emphasize Christ, whose voice the | wa -- ters heard,
}

VerseThree = \lyricmode {
 O | \emphasize Ho -- ly Spi -- rit, | \normal who didst brood
}

VerseFour = \lyricmode {
 O | \emphasize Tri -- ni -- ty \normal of | love and pow'r
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \clef "treble"
   \new Voice = "Soprano" { \voiceOne \global \SopranoMusic }
   \new Voice = "Alto" { \voiceTwo \AltoMusic }
   \new Lyrics \lyricsto "Soprano" { \VerseOne }
   \new Lyrics \lyricsto "Soprano" { \VerseTwo }
   \new Lyrics \lyricsto "Soprano" { \VerseThree }
   \new Lyrics \lyricsto "Soprano" { \VerseFour }
  >>
  \new Staff <<
   \clef "bass"
   \new Voice = "Tenor" { \voiceOne \TenorMusic }
   \new Voice = "Baix" { \voiceTwo \BassMusic }
  >>
 >>
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).