A.7.1 Transcripció dfe música mensural

En transcriure música mensural, és útil posar un incipit al començament de la peça per indicar la tonalitat i el compàs originals. Actualment els músics estan acostumats a les línies del pentagrama, però en el període de la música mensural encara no s’utilitzaven. Com a compromís, amb freqüència s’imprimeixen línies divisòries entre els pentagrames, un estil de disseny conegut com mensurstriche.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% A short excerpt from the Jubilate Deo by Orlande de Lassus
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\header { tagline = ##f }

global = {
 \set Score.skipBars = ##t
 \key g \major
 \time 4/4

 % the actual music
 \skip 1*8

 % let finis bar go through all staves
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f

 % finis bar
 \bar "|."
}

discantusIncipit = {
 \clef "neomensural-c1"
 \key f \major
 \time 2/2
 c''1.
}

discantusNotes = {
 \transpose c' c'' {
  \clef "treble"
  d'2. d'4 |
  b e' d'2 |
  c'4 e'4.( d'8 c' b |
  a4) b a2 |
  b4.( c'8 d'4) c'4 |
  \once \hide NoteHead
  c'1 |
  b\breve |
 }
}

discantusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te De -- o,
 om -- nis ter -- ra, __ om-
 "..."
 -us.
}

altusIncipit = {
 \clef "neomensural-c3"
 \key f \major
 \time 2/2
 r1 f'1.
}

altusNotes = {
 \transpose c' c'' {
  \clef "treble"
  r2 g2. e4 fis g |
  a2 g4 e |
  fis g4.( fis16 e fis4) |
  g1 |
  \once \hide NoteHead
  g1 |
  g\breve |
 }
}

altusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te
 De -- o, om -- nis ter -- ra,
 "..."
 -us.
}

tenorIncipit = {
 \clef "neomensural-c4"
 \key f \major
 \time 2/2
 r\longa
 r\breve
 r1 c'1.
}

tenorNotes = {
 \transpose c' c' {
  \clef "treble_8"
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  % two measures
  r2 d'2. d'4 b e' |
  \once \hide NoteHead
  e'1 |
  d'\breve |
 }
}

tenorLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te
 "..."
 -us.
}

bassusIncipit = {
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 2/2
 r\maxima
 f1.
}

bassusNotes = {
 \transpose c' c' {
  \clef "bass"
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  g2. e4 |
  \once \hide NoteHead
  e1 |
  g\breve |
 }
}

bassusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi-
 "..."
 -us.
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup = choirStaff <<
   \new Voice = "discantusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Discantus"
    \incipit \discantusIncipit
    \global
    \discantusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto discantusNotes { \discantusLyrics }
   \new Voice = "altusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Altus"
    \global
    \incipit \altusIncipit
    \altusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto altusNotes { \altusLyrics }
   \new Voice = "tenorNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Tenor"
    \global
    \incipit \tenorIncipit
    \tenorNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto tenorNotes { \tenorLyrics }
   \new Voice = "bassusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Bassus"
    \global
    \incipit \bassusIncipit
    \bassusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto bassusNotes { \bassusLyrics }
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   %% no bar lines in staves or lyrics
   \hide BarLine
  }
  %% the next two instructions keep the lyrics between the bar lines
  \context {
   \Lyrics
   \consists "Bar_engraver"
   \consists "Separating_line_group_engraver"
  }
  \context {
   \Voice
   %% no slurs
   \hide Slur
   %% Comment in the below "\remove" command to allow line
   %% breaking also at those bar lines where a note overlaps
   %% into the next measure. The command is commented out in this
   %% short example score, but especially for large scores, you
   %% will typically yield better line breaking and thus improve
   %% overall spacing if you comment in the following command.
   %%\remove "Forbid_line_break_engraver"
  }
  indent = 6\cm
  incipit-width = 4\cm
 }
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).