La propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)

L’exemple següent mostra com ajustar la posició d’un objecte de digitació de corda en relació a la plica d’una nota mitjançant l’alineament del límit dret amb el punt de referència de la nota «pare»:

\voiceOne
<a''\2>
\once \override StringNumber.self-alignment-X = #RIGHT
<a''\2>

[image of music]

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).