A.1.2 Plantilla coral SSAATTBB

Totes les variables definides per a la plantilla SATB, amb l’excepció de les variables VerseXxx també estan disponibles per a la plantilla SSAATTBB, vegeu Plantilla coral SATB. A més a més, la música i la lletra de les veus primera i segona en les quatre parts o en qualsevol es pot especificar donant valors a les variables SopranoOneMusic, SopranoTwoMusic, etc., amb les lletres a SopranoOneLyrics, SopranoTwoLyrics, etc. Es pot definir fins a quatre estrofes addicionals per a totes les parts usant les variables SopranoOneLyricsOne, estant les altres definides de forma anàloga.

Si s’estableix el valor de TwoVoicesPerStaff a ##t, totes les partes vocals se situaran a pentagrames únics com veus en divisi. Si TwoVoicesPerStaff es deixa en el seu valor predeterminat o s’estableix a ##f, llavors les parts vocals individuals es poden disposar sobre un o dos pentagrames d’acord amb el valor SopranoTwoVoicesPerStaff, MenTwoVoicesPerStaff, etc.

Com a exemple, suposem que tenim una peça per a soprano i contralt que comença amb totes les veus al uníson i continua en una secció amb dues parts vocals, soprano i contralt, i acaba amb una secció de quatre pentagrames. Es codificaria de la forma següent:

Time = { s1 \break s1 \break }
WomenMusic = \relative { a'4 a a a }
WomenLyrics = \lyricmode { Wo -- men ly -- rics }
SopranoMusic = \relative { s1 | c''4 c c c8 c }
SopranoLyrics = \lyricmode{ So -- pra -- no ly -- rics }
AltoMusic = \relative { s1 | g'4 g g g }
AltoLyrics = \lyricmode { Al -- to ly -- rics }
SopranoOneMusic = \relative { s1 | s1 |e''4 e e e }
SopranoOneLyrics = \lyricmode { Sop One ly -- rics }
SopranoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | c''4 c c c }
SopranoTwoLyrics = \lyricmode { Sop Two ly -- rics }
AltoOneMusic = \relative { s1 | s1 | g'4 g g g8 g }
AltoOneLyrics = \lyricmode { Al -- to One ly -- rics }
AltoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | e'4 e e e8 e }
AltoTwoLyrics = \lyricmode { Al -- to Two ly -- rics }
\layout { ragged-right = ##t }
\include "ssaattbb.ly"

[image of music]

Les veus masculines es poden afegir de forma anàloga.

Per canviar la disposició de forma que les veus de soprano en divisi utilitzin un pentagrama compartit, senzillament fixem el valor de SopranoTwoVoicesPerStaff a ##t, deixant tota la resta de valors sense canvis:

SopranoTwoVoicesPerStaff = ##t
Time = { s1 \break s1 \break }
WomenMusic = \relative { a'4 a a a }
WomenLyrics = \lyricmode { Wo -- men ly -- rics }
SopranoMusic = \relative { s1 | c''4 c c c8 c }
SopranoLyrics = \lyricmode{ So -- pra -- no ly -- rics }
AltoMusic = \relative { s1 | g'4 g g g }
AltoLyrics = \lyricmode { Al -- to ly -- rics }
SopranoOneMusic = \relative { s1 | s1 |e''4 e e e }
SopranoOneLyrics = \lyricmode { Sop One ly -- rics }
SopranoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | c''4 c c c }
SopranoTwoLyrics = \lyricmode { Sop Two ly -- rics }
AltoOneMusic = \relative { s1 | s1 | g'4 g g g8 g }
AltoOneLyrics = \lyricmode { Al -- to One ly -- rics }
AltoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | e'4 e e e8 e }
AltoTwoLyrics = \lyricmode { Al -- to Two ly -- rics }
\layout { ragged-right = ##t }
\include "ssaattbb.ly"

[image of music]

o bé, per fer que totes les veus aparellades comparteixin un sol pentagrama, establiu TwoVoicesPerStaff al valor ##t:

TwoVoicesPerStaff = ##t
Time = { s1 \break s1 \break }
WomenMusic = \relative { a'4 a a a }
WomenLyrics = \lyricmode { Wo -- men ly -- rics }
SopranoMusic = \relative { s1 | c''4 c c c8 c }
SopranoLyrics = \lyricmode{ So -- pra -- no ly -- rics }
AltoMusic = \relative { s1 | g'4 g g g }
AltoLyrics = \lyricmode { Al -- to ly -- rics }
SopranoOneMusic = \relative { s1 | s1 |e''4 e e e }
SopranoOneLyrics = \lyricmode { Sop One ly -- rics }
SopranoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | c''4 c c c }
SopranoTwoLyrics = \lyricmode { Sop Two ly -- rics }
AltoOneMusic = \relative { s1 | s1 | g'4 g g g8 g }
AltoOneLyrics = \lyricmode { Al -- to One ly -- rics }
AltoTwoMusic = \relative { s1 | s1 | e'4 e e e8 e }
AltoTwoLyrics = \lyricmode { Al -- to Two ly -- rics }
\layout { ragged-right = ##t }
\include "ssaattbb.ly"

[image of music]

És possible veure el conjunt complet de variables que es poden canviar examinant el fitxer ly/ssaattbb.ly, vegeu Altres fonts d’informació.

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Organitzar les peces mitjançant variables, Plantilles de conjunts vocals, Extensió de les plantilles, Altres fonts d’informació.

Advertiments i problemes coneguts

El valor de les diferents variables ...TwoVoicesPerStaff s’aplica a tota la duració de la partitura: no poden rebre valors diferents en temps diferents.

No són possibles arranjament de musica coral a 8 part més complexos, amb aquesta senzilla plantilla incorporada.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).