A.3.1 Piano sol

Presentem a continuació una plantilla de piano senzilla amb algunes notes.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
 <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).