A.2.3 Notes i acords

Voleu preparar un full guia d’acords (o «lead sheet») amb melodia i acords? No busqueu més!

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 f4 e8[ c] d4 g
 a2 ~ a
}

harmonies = \chordmode {
 c4:m f:min7 g:maj c:aug
 d2:dim b4:5 e:sus
}

\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \set chordChanges = ##t
   \harmonies
  }
  \new Staff \melody
 >>
 \layout{ }
 \midi { }
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).