Armadures

Glossari musical: key signature, major, minor.

La armadura de la tonalitat se estableix mitjançant la instrucció \key seguit d’una nota i \major o \minor.

\key d \major
a1 |
\key c \minor
a1 |

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).