4.4.2 Partitura vocal a quatre veus SATB

La major part de les partitures vocals escrites per a cor mixt a quatre veus amb acompanyament orquestral, com l’«Elies» de Mendelssohn o el «Messies» de Haendel, tenen la música coral i la lletra en quatre pentagrames S, A, T i B, respectivament, amb una reducció de piano de l’acompanyament d’orquestra, per sota. Heus aquí un exemple del «Messies» de Haendel:

[image of music]

Cap de les plantilles proporciona aquesta disposició amb exactitud. La més semblant és Partitura vocal SATB i reducció per a piano automàtica, però necessitem canviar la disposició i afegir un acompanyament de piano que no estigui derivat automàticament de les parts vocals. Les variables que contenen la música i la lletra de les parts vocals és adequat, però haurem d’afegir variables per a la reducció de piano.

L’ordre en què apareixen els contextos al ChoirStaff de la plantilla no es correspon amb l’ordre de la partitura vocal que hem mostrat més amunt. Hem de reordenar-los perquè hi hagi quatre pentagrames amb la lletra escrita directament a sota de les notes de cada part. Totes les veus han de ser \voiceOne, que és la predeterminada, perquè les instruccions \voiceXXX es puguin eliminar. També hem d’especificar la clau de tenor (clau de sol octava baixa) a les parts de tenor. Encara no hem trobat la forma que la lletra s’especifica a la plantilla, així que hem d’utilitzar el mètode que ens resulta familiar. També hem d’escriure els noms de cada pentagrama.

En fer-lo així obtenim el ChoirStaff següent:

\new ChoirStaff <<
 \new Staff = "sopranos" <<
  \set Staff.instrumentName = "Soprano"
  \new Voice = "sopranos" {
   \global
   \musicaSoprano
  }
 >>
 \new Lyrics \lyricsto "sopranos" {
  \lletraSoprano
 }
 \new Staff = "altos" <<
  \set Staff.instrumentName = "Alto"
  \new Voice = "altos" {
   \global
   \musicaAlto
  }
 >>
 \new Lyrics \lyricsto "altos" {
  \lletraAlto
 }
 \new Staff = "tenors" <<
  \set Staff.instrumentName = "Tenor"
  \new Voice = "tenors" {
   \global
   \musicaTenor
  }
 >>
 \new Lyrics \lyricsto "tenors" {
  \lletraTenor
 }
 \new Staff = "baixos" <<
  \set Staff.instrumentName = "Baix"
  \new Voice = "baixos" {
   \global
   \musicaBaix
  }
 >>
 \new Lyrics \lyricsto "baixos" {
  \lletraBaix
 }
>> % fi del ChoirStaff

A continuació podem treballar sobre la part de piano. És fàcil: tan sols s’ha de treure la part de piano de la plantilla de ‘Piano solista’:

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.instrumentName = "Piano"
 \new Staff = "superior" \superior
 \new Staff = "inferior" \inferior
>>

i escriure les definicions de variable per a superior i inferior.

Els grups ChoirStaff i PianoStaff s’han de combinar utilitzant angles dobles, atès que els volem apilar l’un sobre l’altre

<< % combina els grups ChoirStaff i PianoStaff l'un sobre l'altre
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "sopranos" <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \global
    \musicaSoprano
   }
  >>
  \new Lyrics \lyricsto "sopranos" {
   \lletraSoprano
   }
  \new Staff = "altos" <<
   \new Voice = "altos" {
    \global
    \musicaAlto
   }
  >>
  \new Lyrics \lyricsto "altos" {
   \lletraAlto
  }
  \new Staff = "tenores" <<
   \clef "G_8" % clave de tenor
   \new Voice = "tenores" {
    \global
    \musicaTenor
   }
  >>
  \new Lyrics \lyricsto "tenores" {
   \lletraTenor
  }
  \new Staff = "baixos" <<
   \clef "bass"
   \new Voice = "baixos" {
    \global
    \musicaBaix
   }
  >>
  \new Lyrics \lyricsto "baixos" {
   \lletraBaix
  }
 >> % fi del ChoirStaff

 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.instrumentName = "Piano"
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
>>

En combinar tot això junt i escriure la música dels tres compassos de l’exemple anterior, obtenim:

global = { \key d \major \time 4/4 }
musicaSoprano = \relative {
 \clef "treble"
 r4 d''2 a4 | d4. d8 a2 | cis4 d cis2 |
}
lletraSoprano = \lyricmode {
 Wor -- thy | is the lamb | that was slain |
}
musicaAlto = \relative {
 \clef "treble"
 r4 a'2 a4 | fis4. fis8 a2 | g4 fis fis2 |
}
lletraAlto = \lletraSoprano
musicaTenor = \relative {
 \clef "G_8"
 r4 fis'2 e4 | d4. d8 d2 | e4 a, cis2 |
}
lletraTenor = \lletraSoprano
musicaBaix = \relative {
 \clef "bass"
 r4 d'2 cis4 | b4. b8 fis2 | e4 d a'2 |
}
lletraBaix = \lletraSoprano
upper = \relative {
 \clef "treble"
 \global
 r4 <a' d fis>2 <a e' a>4 |
 <d fis d'>4. <d fis d'>8 <a d a'>2 |
 <g cis g'>4 <a d fis> <a cis e>2 |
}
lower = \relative {
 \clef "bass"
 \global
 <d, d'>4 <d d'>2 <cis cis'>4 |
 <b b'>4. <b' b'>8 <fis fis'>2 |
 <e e'>4 <d d'> <a' a'>2 |
}

\score {
 << % combina el ChoirStaff i PianoStaff en paral·lel
  \new ChoirStaff <<
   \new Staff = "sopranos" <<
    \set Staff.instrumentName = "Soprano"
    \new Voice = "sopranos" {
     \global
     \musicaSoprano
    }
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "sopranos" {
    \lletraSoprano
   }
   \new Staff = "altos" <<
    \set Staff.instrumentName = "Alto"
    \new Voice = "altos" {
     \global
     \musicaAlto
    }
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "altos" {
    \lletraAlto
   }
   \new Staff = "tenors" <<
    \set Staff.instrumentName = "Tenor"
    \new Voice = "tenors" {
     \global
     \musicaTenor
    }
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "tenors" {
    \lletraTenor
   }
   \new Staff = "baixos" <<
    \set Staff.instrumentName = "Baix"
    \new Voice = "baixos" {
     \global
     \musicaBaix
    }
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "baixos" {
    \lletraBaix
   }
  >> % fi ChoirStaff

  \new PianoStaff <<
   \set PianoStaff.instrumentName = "Piano "
   \new Staff = "upper" \upper
   \new Staff = "lower" \lower
  >>
 >>
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).