1.6.3 Escriptura de les particel·les

Aquesta secció explica com inserir indicacions de temps i noms d’instruments a una partitura. També es descriuen mètodes per citar altres veus i donar format a les notes guia.


Noms d’instruments

Es poden imprimir els noms dels instruments al costat esquerre dels pentagrames dins dels contextos Staff, PianoStaff, StaffGroup, GrandStaff i ChoirStaff. El valor de instrumentName s’usa per al primer pentagrama, i el valor de shortInstrumentName s’usa per a tots los pentagrames següents..

\new Staff \with {
  instrumentName = "Violin "
  shortInstrumentName = "Vln. "
} \relative {
  c'4.. g'16 c4.. g'16 \break | c1 |
}

[image of music]

També podem fer servir \markup per construir noms d’instrument més complicats:

\new Staff \with {
  instrumentName = \markup {
    \column { "Clarinetti"
      \line { "in B" \smaller \flat }
    }
  }
} \relative {
  c''4 c,16 d e f g2
}

[image of music]

Quan s’agrupen dos o més contextos de pentagrama, els noms d’instrument i els noms curts apareixen centrats de forma predeterminada. Per centrar noms d’instrument de diverses línies, s’ha d’utilitzar \center-column:

<<
  \new Staff \with {
    instrumentName = "Flute"
  } \relative {
    f''2 g4 f
}
  \new Staff \with {
    instrumentName = \markup {
      \center-column { "Clarinet"
        \line { "in B" \smaller \flat }
      }
    }
  } \relative { c''4 b c2 }
>>

[image of music]

Malgrat això, si els noms d’instrument són més llargs, no se centren per a un grup de pentagrames a no ser que s’augmentin els valors del sagnat, indent, i del sagnat curt, short-indent. Per veure més detalls sobre aquests ajustaments, consulteu Variables de \paper per a desplaçaments i sagnats.

<<
  \new Staff \with {
    instrumentName = "Alto Flute in G"
    shortInstrumentName = "Flt."
  } \relative {
    f''2 g4 f \break
    g4 f g2
  }
  \new Staff \with {
    instrumentName = "Clarinet"
    shortInstrumentName = "Clar."
  } \relative {
    c''4 b c2 \break
    c2 b4 c
  }
>>

\layout {
  indent = 3.0\cm
  short-indent = 1.5\cm
}

[image of music]

Per afegir noms d’instrument a d’altres contextos (com ara ChordNames o FiguredBass), hem d’afegir el gravador Instrument_name_engraver a aquest context. Per veure més detalls, consulteu Modificació dels connectors (plug-ins) de context.

El nom d’instrument curt shortInstrumentName es pot canviar a la meitat d’una peça, igual que d’altres ajustaments que poden caldre per al nou instrument; tanmateix, sols el primer instrumentName s’imprimeix i la resta d’ells s’ignoren:

prepPiccolo = <>^\markup \italic { muta in Piccolo }

setPiccolo = {
  \set Staff.instrumentName = "Piccolo"
  \set Staff.shortInstrumentName = "Picc."
  \set Staff.midiInstrument = "piccolo"
  <>^\markup \bold { Piccolo }
  \transposition c''
}

prepFlute = <>^\markup \italic { muta in Flauto }

setFlute = {
  \set Staff.instrumentName = "Flute"
  \set Staff.shortInstrumentName = "Flt."
  \set Staff.midiInstrument = "flute"
  <>^\markup \bold { Flute }
  \transposition c'
}

\new Staff \with {
  instrumentName = "Flute"
  shortInstrumentName = "Flt."
  midiInstrument = "flute"
}
\relative {
  g'1 g g g \break
  g1 g \prepPiccolo R R \break
  \setPiccolo
  g1 g g g \break
  g1 g \prepFlute R R \break
  \setFlute
  g1 g g g
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Variables de \paper per a desplaçaments i sagnats, Modificació dels connectors (plug-ins) de context.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: InstrumentName, PianoStaff, Staff.


Cites a altres veus

És molt freqüent que una veu usi les mateixes notes que una altra veu. Per exemple, els violins primer i segon tocant la mateixa frase durant un determinat passatge musical. Això es fa deixant que una veuciti a l’altra, sense que s’hagi de tornar a introduir la música per segon cop.

L’ordre \addQuote, utilitzada a l’àmbit del nivell sintàctic superior, defineix un flux de música des del qual és possible citar fragments.

L’ordre \quoteDuring s’usa per indicar el punt en el qual comença la cita. Va seguida per dos arguments: el nom de la veu citada, tal i com es va definir amb \addQuote, i una expressió musical que indica la duració de la cita.

fluteNotes = \relative {
  a'4 gis g gis | b4^"quoted" r8 ais\p a4( f)
}

oboeNotes = \relative {
  c''4 cis c b \quoteDuring "flute" { s1 }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
  <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
  >>
}

[image of music]

Si l’expressió musical que s’usa per \quoteDuring conté qualsevol cosa que no sigui un silenci de separació o un silenci multicompàs, es produeix una situació de polifonia, cosa que no és habitualment desitjable:

fluteNotes = \relative {
  a'4 gis g gis | b4^"quoted" r8 ais\p a4( f)
}

oboeNotes = \relative {
  c''4 cis c b \quoteDuring "flute" { e4 r8 ais b4 a }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
  <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
  >>
}

[image of music]

Si cal imprimir una ordre \unfoldRepeat dins d’una expressió musical en usar \quoteDuring, aleshores ha de contenir també la seva pròpia ordre \unfoldRepeat:

fluteNotes = \relative {
  \repeat volta 2 { a'4 gis g gis }
}

oboeNotesDW = \relative {
  \repeat volta 2 \quoteDuring "incorrecte" { s1 }
}

oboeNotesW = \relative {
  \repeat volta 2 \quoteDuring "correcte" { s1 }
}


\addQuote "incorrecte" { \fluteNotes }

\addQuote "correcte" { \unfoldRepeats \fluteNotes }

\score {
  \unfoldRepeats
  <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Flute" }
    \fluteNotes
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe (incorrecte)" }
    \oboeNotesDW
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe (correcte)" }
    \oboeNotesW
  >>
}

[image of music]

L’ordre \quoteDuring usa els ajustament de \transposition tant de la part citada com de la que cita, per produir notes que tenen la mateixa alçada de so a la part que cita i en les de la part citada.

clarinetNotes = \relative c'' {
  \transposition bes
  \key d \major
  b4 ais a ais | cis4^"citat" r8 bis\p b4( f)
}

oboeNotes = \relative {
  c''4 cis c b \quoteDuring "clarinet" { s1 }
}

\addQuote "clarinet" { \clarinetNotes }


\score {
  <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Clarinet" } \clarinetNotes
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
  >>
}

[image of music]

De forma predeterminada, la música citada inclou totes les articulacions, matisos dinàmics, elements de marcatge, etc., de l’expressió citada. És possible escollir quins d’aquests objectes de la música que se cita s’imprimeixen, mitjançant la propietat de context quotedEventTypes.

fluteNotes = \relative {
  a'2 g2 |
  b4\<^"quoted" r8 ais a4\f( c->)
 }

oboeNotes = \relative {
  c''2. b4 |
  \quoteDuring "flute" { s1 }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
  <<
    \set Score.quotedEventTypes = #'(note-event articulation-event
                                     crescendo-event rest-event
                                     slur-event dynamic-event)
    \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
    \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
  >>
 }

[image of music]

Las cites també es poden etiquetar, vegeu Ús d’etiquetes.

Vegeu també

Referència de la notació: Transposició dels instruments, Ús d’etiquetes.

Fitxers d’inici: ‘scm/define-event-classes.scm’.

Fragments de codio: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Music classes, QuoteMusic, Voice.

Advertiments i problemes coneguts

Sols el contingut de la primera veu d’una ordre \addQuote s’ha de tenir en compte per a la cita, de manera que si l’expressió musical conté enunciats \new o \context Voice, els seus continguts no seran citats. La cita de notes d’adorn no està contemplada i pot fer que el LilyPond acabi de forma abrupta; la cita d’uns tresets dins d’uns altres pot donar com a resultat una notació de qualitat pobre.


Format de les notes guia

La manera més senzilla de donar format a les notes guia és crear explícitament un context CueVoice dins de la part.

\relative {
  R1
  <<
    { e'2\rest r4. e8 }
    \new CueVoice {
      \stemUp d'8^"flute" c d e fis2
    }
  >>
  d,4 r a r
}

[image of music]

L’ordre \cueClef pot usar-se també amb un context CueVoice explícit si es requereix un canvi de clau, i imprimeix una clau de la mida adequada per a les notes guia. Després pot utilitzar-se l’ordre \cueClefUnset per tornar a la clau original, de nou amb un signe de clau de la mida adequada.

\relative {
  \clef "bass"
  R1
  <<
    { e'2\rest r4. \cueClefUnset e,8 }
    \new CueVoice {
      \cueClef "treble" \stemUp d''8^"flute" c d e fis2
    }
  >>
  d,,4 r a r
}

[image of music]

Les instruccions \cueClef i \cueClefUnset es poden usar també sense un CueVoice si cal.

\relative {
  \clef "bass"
  R1
  \cueClef "treble"
  d''8^"flute" c d e fis2
  \cueClefUnset
  d,,4 r a r
}

[image of music]

En casos de col·locació més complexa de notes guia, per exemple amb transposició o inserint notes guia, per més d’una font, poden usar-se les ordres \cueDuring o \cueDuringWithClef. Són una forma més especialitzada de \quoteDuring, vegeu Cites a altres veus a la secció anterior.

La sintaxi és:

\cueDuring #nom_de_la_cita #direcció #música

i

\cueDuringWithClef #nom_de_la_cita #direcció #clau #música

La música procedent dels compassos corresponents de l’element nom_de_la_cita s’ afegeix com un context CueVoice y apareix simultàniament amb la música, cosa que produeix una situació polifònica. La direcció agafa un argument UP (amunt) o DOWN (avall), i correspon amb les veus primera i segona, respectivament, determinant com s’imprimeixen les notes guia en relació a l’altra veu.

fluteNotes = \relative {
  r2. c''4 | d8 c d e fis2 | g2 d |
}

oboeNotes = \relative c'' {
  R1
  <>^\markup \tiny { flute }
  \cueDuring "flute" #UP { R1 }
  g2 c,
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\new Staff {
  \oboeNotes
}

[image of music]

És possible ajustar quins aspectes de la música se citen amb \cueDuring establint el valor de la propietat quotedCueEventTypes. El seu valor per defecte és '(note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event), cosa que significa que sols les notes, silencis, lligadures d’unió, barres i grups especials se citen, però no les articulacions, maques dinàmiques, elements de marcatge, etc.

Nota: Quan un context Voice comença amb \cueDuring, com a l’exemple següent, el context Voice s’ha de declarar explícitament, ja que en cas contrari tota l’expressió musical pertanyeria al context CueVoice.

oboeNotes = \relative {
  r2 r8 d''16(\f f e g f a)
  g8 g16 g g2.
}
\addQuote "oboe" { \oboeNotes }

\new Voice \relative c'' {
  \set Score.quotedCueEventTypes = #'(note-event rest-event tie-event
                                      beam-event tuplet-span-event
                                      dynamic-event slur-event)
  \cueDuring "oboe" #UP { R1 }
  g2 c,
}

[image of music]

Es poden usar elements de marcatge per mostrar el nom de l’instrument citat. Si les notes guia requereixen un canvi de clau, pot fer-se manualment però la clau original s’ha de restaurar al final de les notes guia.

fluteNotes = \relative {
  r2. c''4 d8 c d e fis2 g2 d2
}

bassoonNotes = \relative c {
  \clef bass
  R1
  \clef treble
  <>^\markup \tiny { flute }
  \cueDuring "flute" #UP { R1 }
  \clef bass
  g4. b8 d2
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\new Staff {
  \bassoonNotes
}

[image of music]

De forma alternativa, pot usar-se la funció \cueDuringWithClef en el seu lloc. Aquesta ordre admet un argument addicional per especificar el canvi de clau que cal imprimir per a les notes guia, però després imprimeix automàticament la clau original un cop que ha finalitzat la sèrie de notes guia.

fluteNotes = \relative {
  r2. c''4 d8 c d e fis2 g2 d2
}

bassoonNotes = \relative c {
  \clef bass
  R1
  <>^\markup { \tiny "flute" }
  \cueDuringWithClef "flute" #UP "treble" { R1 }
  g4. b8 d2
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\new Staff {
  \bassoonNotes
}

[image of music]

Com \quoteDuring, \cueDuring té en compte les transposicions instrumentals. Les notes guia es produeixen en les alçades en les quals s’escriurien per a l’instrument que rep la cita, per produir així les alçades de so de l’instrument original.

Per transportar les notes guia de forma diferent, useu \transposedCueDuring. Aquesta ordre accepta un argument addicional per especificar el so d’un Do central de concert. Això és útil per agafar cites d’un instrument que està a un registre completament diferent.

piccoloNotes = \relative {
  \clef "treble^8"
  R1
  c'''8 c c e g2
  c4 g g2
}

bassClarinetNotes = \relative c' {
  \key d \major
  \transposition bes,
  d4 r a r
  \transposedCueDuring "piccolo" #UP d { R1 }
  d4 r a r
}

\addQuote "piccolo" { \piccoloNotes }

<<
  \new Staff \piccoloNotes
  \new Staff \bassClarinetNotes
>>

[image of music]

L’ordre \killCues elimina les notes guia d’una expressió musical, de forma que la mateixa expressió musical pugui utilitzar-se per produir la particel·la instrumental (amb notes guia) i la partitura de conjunt. L’ordre \killCues elimina solament les notes i esdeveniments que s’han citat mitjançant \cueDuring. Altres elements de marcatge associats amb les guies, com els canvis de clau o una etiqueta identificativa de l’instrument font, poden marcar-se per a la seva inclusió selectiva dins de la partitura, vegeu Ús d’etiquetes.

fluteNotes = \relative {
  r2. c''4 d8 c d e fis2 g2 d2
}

bassoonNotes = \relative c {
  \clef bass
  R1
  \tag #'part {
    \clef treble
    <>^\markup \tiny { flute }
  }
  \cueDuring "flute" #UP { R1 }
  \tag #'part \clef bass
  g4. b8 d2
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\new Staff {
  \bassoonNotes
}

\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \fluteNotes
  }
  \new Staff {
    \removeWithTag #'part { \killCues { \bassoonNotes } }
  }
>>

[image of music]

Com a alternativa, els canvis de clau i les etiquetes d’instrument es poden recol·lectar dins d’una definició d’instrument per al seu ús repetit, utilitzant \addInstrumentDefinition que es descriu a Noms d’instruments.

Vegeu també

Referència de la notació: Cites a altres veus, Transposició dels instruments, Noms d’instruments, Clau, Guies musicals, Ús d’etiquetes.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: CueVoice, Voice.

Advertiments i problemes coneguts

Poden ocórrer col·lisions amb els silencis si s’usa \cueDuring, entre els contextos de Voice i de CueVoice. En usar \cueDuringWithClef o \transposedCueDuring l’argument addicional requerit per a cada cas ha d’anar després de la cita i de la direcció.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).