2.9.5 Gravat del cant kievà en notació quadrada


Contextos del cant kievà

De la mateixa manera que amb les notacions mensural i gregoriana, poden usar-se els contextos predefinitis KievanVoice i KievanStaff per gravar una peça en notació quadrada. Aquests contextos inicien totes les propietats de context necessàries als seus valors adequats, de manera que podem posar-nos a l’obra immediatament amb la introducció del propi cant:

% Paràmetres de tipus de lletra per al ciríl·lic
\paper {
 #(define fonts
  (set-global-fonts
   #:roman "Linux Libertine O,serif"
  ))
}

\score {
 <<
  \new KievanVoice = "melody" \relative c' {
   \cadenzaOn
    c4 c c c c2 b\longa
    \bar "k"
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
   Го -- спо -- ди по -- ми -- луй.
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: kievan notation.

Advertiments i problemes coneguts

El Lilypond dóna suport a la notació del cant kievà a l’estil sinodal, tal i com s’usava als cantorals impresos pel Sacre Sínode Rus a la dècada de 1910 i fa poc reimprès per la Casa de Publicacions del Patriarcat de Moscú. El LilyPond no dóna suport a les formes anteriors (menys corrents) de notació kievana que s’usaven a Galitzia per a la notació cant pla rutè.


Claus del cant kievà

A la notació kievana sols s’utilitza una clau (la clau Tse-fa-ut). S’utilitza per indicar la posició del Do:

 \clef "kievan-do"
 \kievanOn
 c'

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: kievan notation, clef.

Referència de la notació: Clau.


Notes del cant kievà

Per a la notació quadrada del cant kievà, s’ha d’escollir l’estil apropiat per a la forma del cap de les notes i s’han de suprimir els corxets i les pliques. Això s’aconsegueix mitjançant una crida a la funció \kievanOn, que estableix les propietats adequades per al cap , plica i corxet de les notes. Un cop que les notes d’estil kievà ja no calen, poden revertir-se aquestes propietats cridant a la funció \kievanOff.

La nota fina del cant kievà, que sol anar al final d’una peça musical, pot seleccionar-se establint la duració al valor \longa. La marca kievana de recitatiu, utilitzada per indicar l’entonació de diverses síl·labes sobre una sola nota, es pot seleccionar establint la duració al valor\breve. El següent exemple mostra les diverses formes del cap de les notes del cant kievà:

\autoBeamOff
\cadenzaOn
\kievanOn
b'1 b'2 b'4 b'8 b'\breve b'\longa
\kievanOff
b'2

[image of music]

Vegeu també

Glosario musical: kievan notation, note head.

Referencia de la notació: Estils de caps de nota.

Advertiments i problemes coneguts

El LilyPond determina de forma automàtica s’ha de traçar la forma d’una nota amb la plica cap amunt o cap avall. Tanmateix, quan s’està gravant un cant de notació quadrada, és preceptiu que les pliques estiguin orientades en la mateixa direcció dins d’un melisma. Això pot fer-se manualment fixant la propietat direction de l’objecte Stem.


Alteracions accidentals del cant kievà

L’estil kievan per a les alteracions accidentals se selecciona amb la propietat alteration-glyph-name-alist del grob Accidental. L’estil kievan proveeix uns signes de sostingut i de bemoll diferents de l’estil predeterminat. No existeix el becaire a la notació kievana. El símbol del sostingut no s’utilitza a la música sinodal però pot aparèixer en manuscrits més antics. S’ha inclòs principalment a efectes de compatibilitat.

\clef "kievan-do"
\override Accidental.alteration-glyph-name-alist =
 #alteration-kievan-glyph-name-alist
bes' dis'

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: kievan notation, accidental.

Referència de la notació: Alteracions accidentals, Alteracions accidentals automàtiques, El tipus de lletra Emmentaler.


Línies divisòries del cant kievà

Normalment es col·loca una figura decorativa al final d’una peça de notació kievana, que pot denominar-se com «doble barra final del cant kievà». Es pot invocar com \bar "k".

 \kievanOn
 \clef "kievan-do"
 c' \bar "k"

[image of music]

Vegeu també

Barres de compàs, El tipus de lletra Emmentaler.


Melismes del cant kievà

Les notes que estan dins d’un melisma del cant kievà se solen col·locar a poca distància entre sí i cada melisma està separat dels altres per un espai buit. Això es fa per permetre al cantor la identificació ràpida de les estructures melòdiques del cant Znamenny. Al LilyPond, els melismes es tracten com lligadures i l’espaiat està implementat pel gravador Kievan_ligature_engraver.

Quan s’usen els contextos KievanVoice i KievanStaff, s’habilita el gravador Kievan_ligature_engraver de forma predeterminada. En altres contextos es pot invocar substituint el gravador Ligature_bracket_engraver per Kievan_ligature_engraver al bloc layout:

\layout {
 \context {
  \Voice
  \remove Ligature_bracket_engraver
  \consists Kievan_ligature_engraver
 }
}

L’espaiat entre les notes que estan dins d’una mateixa lligadura kievana pot controlar-se establint la propietat padding de KievanLigature. L’exemple següent mostra l’ús de les lligadures del cant kievà:

% Paràmetres de tipus de lletra per a ciríl·Lic
\paper {
 #(define fonts
  (set-global-fonts
   #:roman "Linux Libertine O,serif"
  ))
}

\score {
 <<
  \new KievanVoice = "melody" \relative c' {
   \cadenzaOn
    e2 \[ e4( d4 ) \] \[ c4( d e d ) \] e1 \bar "k"
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
   Га -- врі -- и -- лу
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: ligature.

Referència de la notació: Lligadures mensurals blanques, Lligadures de neumes quadrats gregorians, Lligadures.

Advertiments i problemes coneguts

L’espaiat horitzontal de les lligadures és mediocre.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).