3.5.3 El bloc MIDI

Per crear un fitxer de sortida MIDI a partir d’un fitxer d’entrada del LilyPond, introduïu un bloc \midi, que pot estar buit, dins del bloc \score:

\score {
  … música …
  \layout { }
  \midi { }
}

Nota: Un bloc \score que, a més de la música, conté sols un bloc \midi (o sigui, sense el bloc \layout), sols produeix fitxers de sortida MIDI; no s’imprimeix cap notació musical.

L’extensió predeterminada per als fitxers de sortida (.midi) es pot canviar usant l’opció -dmidi-extension amb l’ordre lilypond:

lilypond -dmidi-extension=mid Fitxer.ly

Com alternativa, pot afegir-se la següent expressió de l’Scheme abans del començament d’un dels blocs \book, \bookpart o \score. Vegeu Estructura del fitxer.

#(ly:set-option 'midi-extension "mid")

Vegeu també

Referència de la notació: Estructura del fitxer, Creació de metadades al fitxers de sortida.

Fitxers instal·lats: ‘scm/midi.scm’.

Advertiments i problemes coneguts

Hi ha disponibles 15 canals MIDI i un canal addicional (el número 10) per a la percussió. Els pentagrames s’assignen als canals per ordre, de forma que una partitura que contingui més de 15 pentagrames dóna com a resultat que els pentagrames addicionals comparteixen (però no sobreescriuen) el mateix canal MIDI. Això pot ser problemàtic si els pentagrames que comparteixen canal tenen establertes propietats MIDI, basades en canal, en mutu conflicte (amb diferents instruments MIDI).


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).