2.1.3 Versos


Afegir números de vers

Els números de versos es poden afegir establint stanza, per exemple,

\new Voice \relative {
 \time 3/4 g'2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
 \set stanza = "1. "
 Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
 \set stanza = "2. "
 Oh, ché -- ri, je t'aime
}

[image of music]

Aquests números apareixeran immediatament abans de la primera síl·laba.


Afegir expressions dinàmiques als versos

Els versos que difereixen en la seva sonoritat es poden especificar escrivint una indicació dinàmica abans de cada vers. Al LilyPond, tot el que apareix endavant d’un vers està dins de l’objecte StanzaNumber; les indicacions dinàmiques no són diferents. Per raons tècniques, haureu d’establir el valor de la secció stanza (vers) fora de de \lyricmode:

text = {
 \set stanza = \markup { \dynamic "ff" "1. " }
 \lyricmode {
  Big bang
 }
}

<<
 \new Voice = "tune" {
  \time 3/4
  g'4 c'2
 }
\new Lyrics \lyricsto "tune" \text
>>

[image of music]


Afegir el nom dels cantants als versos

També es poden posar els noms dels cantants. S’imprimeixen al començament de la línia, igual que els noms d’instrument. Es creen establint un valor per a vocalName. Es pot definir una versió abreujada com shortVocalName.

\new Voice \relative {
 \time 3/4 g'2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
 \set vocalName = "Bert "
 Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
 \set vocalName = "Ernie "
 Oh, ché -- ri, je t'aime
}

[image of music]


Versos amb ritmes diferents

Amb freqüència els diferents versos d’una cançó encaixen de formes lleugerament diferents amb la mateixa melodia. Aquestes variacions es poden capturar amb l’ús de \lyricsto.

Ignorar els melismes

Hi ha la possibilitat que el text tingui un melisma en un vers, però diverses síl·labes en un altre. Una solució és fer que la veu més ràpida ignori el melisma. Això s’aconsegueix establint ignoreMelismata al context Lyrics.

<<
 \relative \new Voice = "lahlah" {
  \set Staff.autoBeaming = ##f
  c'4
  \slurDotted
  f8.[( g16])
  a4
 }
 \new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  more slow -- ly
 }
 \new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  go
  \set ignoreMelismata = ##t
  fas -- ter
  \unset ignoreMelismata
  still
 }
>>

[image of music]

Advertiments i problemes coneguts

A diferència de gairebé totes les ordres \set, \set ignoreMelismata no funciona si va precedida de \once. Cal utilitzar \set y \unset per delimitar la lletra a la qual es volen ignorar els melismes.

Aplicació de síl·labes a notes d’adorn

De forma predeterminada, a les notes d’adorn (per exemple inserides per mitjà de \grace) no se’ls pot assignar síl·labes si es fa servir \lyricsto, però aquest comportament pot canviar-se:

<<
 \new Voice = melody \relative {
  f'4 \appoggiatura a32 b4
  \grace { f16 a16 } b2
  \afterGrace b2 { f16[ a16] }
  \appoggiatura a32 b4
  \acciaccatura a8 b4
 }
 \new Lyrics
 \lyricsto melody {
  normal
  \set includeGraceNotes = ##t
  case,
  gra -- ce case,
  after -- grace case,
  \set ignoreMelismata = ##t
  app. case,
  acc. case.
 }
>>

[image of music]

Advertiments i problemes coneguts

Com succeeix amb associatedVoice, includeGraceNotes s’ha d’establir almenys una síl·laba abans de la qual s’anirà a col·locar sota una nota d’adorn. Per al cas d’una nota d’adorn al començament mateix d’una peça, considereu la possibilitat d’usar un bloc \with o \context:

<<
 \new Voice = melody \relative c' {
  \grace { c16( d e f }
  g1) f
 }
 \new Lyrics \with { includeGraceNotes = ##t }
 \lyricsto melody {
  Ah __ fa
 }
>>

[image of music]

Canvi a una melodia alternativa

Es poden fer variacions més complexes en la coordinació de la lletra i la música. La melodia a la qual s’està alineant la lletra pot canviar-se des de dins de la lletra mitjançant l’establiment de la propietat associatedVoice:

<<
 \relative \new Voice = "lahlah" {
  \set Staff.autoBeaming = ##f
  c'4
  <<
   \new Voice = "alternative" {
    \voiceOne
    \tuplet 3/2 {
     % mostra clarament les associacions
     \override NoteColumn.force-hshift = #-3
     f8 f g
    }
   }
   {
    \voiceTwo
    f8.[ g16]
    \oneVoice
   } >>
  a8( b) c
 }
 \new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  Ju -- ras -- sic Park
 }
 \new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  % Complicat: cal establir associatedVoice
  % one syllable too soon!
  \set associatedVoice = "alternative" % s'aplica a «ran»
  Ty --
  ran --
  no --
  \set associatedVoice = "lahlah" % s'aplica a «rus»
  sau -- rus Rex
 } >>

[image of music]

El text del primer vers es fixa a la melodia nomenada ‘lahlah’ de la manera usual, però el segon vers es fixa inicialment al context lahlah i després es canvia a la melodia alternative per a les síl·labes des de ‘ran’ fins a ‘sau’ mitjançant les línies:

\set associatedVoice = "alternative" % s'aplica a "ran"
Ty --
ran --
no --
\set associatedVoice = "lahlah" % s'aplica a "rus"
sau -- rus Rex

Aquí, alternative és el nom del context Voice que conté el treset.

Observeu la posició de l’ordre \set associatedVoice: sembla estar situada una síl·laba abans del normal, però és correcte.

Nota: L’ordre \set associatedVoice s’ha d’escriure una síl·laba abans de la síl·laba en la qual volem que es produeixi el canvi a la veu nova. Dit d’una altra forma, el canvi de la veu associada es produeix una síl·laba més tard de l’esperat. Això es fa així per raons tècniques, i no és un error.


Impressió dels versos al final

A vegades és convenient tenir un vers ajustat a la música, i la resta afegit en forma d’estrofa al final de la peça. Això es pot aconseguir escrivint els versos addicionals dins d’una secció \markup fora del bloc Score principal de la partitura. Heu de tenir en compte que hi ha dues formes diferents de forçar els salts de línia en utilitzar \markup.

melody = \relative {
e' d c d | e e e e |
d d e d | c1 |
}

text = \lyricmode {
\set stanza = "1." Ma- ry had a lit- tle lamb,
its fleece was white as snow.
}

\score{ <<
 \new Voice = "one" { \melody }
 \new Lyrics \lyricsto "one" \text
>>
 \layout { }
}
\markup { \column{
 \line{ Verse 2. }
 \line{ All the children laughed and played }
 \line{ To see a lamb at school. }
 }
}
\markup{
 \wordwrap-string "
 Verse 3.

 Mary took it home again,

 It was against the rule."
}

[image of music]


Impressió dels versos al final en diverses columnes

Quan una peça té molts versos, sovint s’imprimeixen en diverses columnes al llarg de tota la pàgina. Freqüentment, un número de ver fora del marge precedeix cada vers. L’exemple següent mostra com produir aquesta sortida al LilyPond.

melody = \relative {
 c'4 c c c | d d d d
}

text = \lyricmode {
 \set stanza = "1." Aquest és el vers u.
  dues línies.
}

\score {
 <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
}

\markup {
 \fill-line {
  \hspace #0.1 % mou la columna a fora del marge esquerra;
   % es pot eliminar si l'espai a la pàgina és escàs
   \column {
   \line { \bold "2."
    \column {
     "Aquest és el vers dos."
     "Té dues línies."
    }
   }
   \combine \null \vspace #0.1 % afegeix espai vertical entre els versos
   \line { \bold "3."
    \column {
     "Aquest és el vers tres."
     "Té dues línies."
    }
   }
  }
  \hspace #0.1 % afegeix espai horitzontal entre les columnes;
  \column {
   \line { \bold "4."
    \column {
     "Aquest és el vers quatre."
     "Té dues línies."
    }
   }
   \combine \null \vspace #0.1 % afegeix espai vertical entre els versos
   \line { \bold "5."
    \column {
     "Aquest és el vers cinc."
     "Té dues línies."
    }
   }
  }
 \hspace #0.1 % dóna algun espai extra al marge dret;
 % es pot eliminar si l'espai de la pàgina és escàs
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de funcionament intern: LyricText, StanzaNumber.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).