1.4.2 Repeticions curtes

Aquesta secció tracta de com introduir repeticions curtes. Les repeticions curtes poden adoptar dues formes: barres inclinades o signes de percentatge si estem representant repeticions d’una sola nota, un compàs o dos compassos, i trèmols en cas contrari.


Repeticions de compàs o part d’ells

Els patrons curts que es repeteixen s’imprimeixen d’un sol cop, i el patró repetit se substitueix per un símbol especial.

La sintaxi és:

\repeat percent número expressió_musical

on expressió_musical és una expressió musical.

Els patrons més curts que un compàs se substitueixen per barres inclinades.

\relative c'' {
 \repeat percent 4 { c128 d e f }
 \repeat percent 4 { c64 d e f }
 \repeat percent 5 { c32 d e f }
 \repeat percent 4 { c16 d e f }
 \repeat percent 4 { c8 d }
 \repeat percent 4 { c4 }
 \repeat percent 2 { c2 }
}

[image of music]

Els patrons de repetició d’un o dos compassos se substitueixen per signes semblants al símbol de percentatge.

\relative c'' {
 \repeat percent 2 { c4 d e f }
 \repeat percent 2 { c2 d }
 \repeat percent 2 { c1 }
}

[image of music]

\relative {
 \repeat percent 3 { c''4 d e f | c2 g' }
}

[image of music]

Els patrons més curts que un compàs però que contenen duracions barrejades utilitzen un símbol de percentatge doble.

\relative {
 \repeat percent 4 { c''8. <d f>16 }
 \repeat percent 2 { \tuplet 3/2 { r8 c d } e4 }
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Comptador de repeticions de tipus percentatge

Les repeticions de compassos complets de més en dues repeticions poden portar un comptador si s’activa la propietat adequada, com es veu en aquest exemple:

\relative c'' {
 \set countPercentRepeats = ##t
 \repeat percent 4 { c1 }
}

[image of music]

Visibilitat del comptador de repeticions de tipus percentatge

Es poden mostrar els comptadors de les repeticions del tipus percentatge a intervals regulars mitjançant l’establiment de la propietat de context repeatCountVisibility.

\relative c'' {
 \set countPercentRepeats = ##t
 \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
 \repeat percent 10 { c1 } \break
 \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
 \repeat percent 6 { c1 d1 }
}

[image of music]

Símbols de percentatge aïllats

També es poden imprimir símbols de percentatge aïllats.

makePercent =
#(define-music-function (note) (ly:music?)
  "Make a percent repeat the same length as NOTE."
  (make-music 'PercentEvent
        'length (ly:music-length note)))

\relative c'' {
 \makePercent s1
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: percent repeat, simile.

Fragments de codi: Repeats.

Referència de funcionament intern: RepeatSlash, RepeatSlashEvent, DoubleRepeatSlash, PercentRepeat, PercentRepeatCounter, PercentRepeatedMusic, Percent_repeat_engraver, DoublePercentEvent, DoublePercentRepeat, DoublePercentRepeatCounter, Double_percent_repeat_engraver, Slash_repeat_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

Les repeticions de percentatge no contenen res més a part del propi signe de percentatge; especialment, els canvis d’indicació de compàs no es repeteixen.

\repeat percent 3 { \time 5/4 c2. 2 \time 4/4 2 2 }

[image of music]

Qualsevol canvi de compàs o ordre \partial s’ha de produir en passatges paral·lels fora de la repetició de percentatge, per exemple en una pista especial per a la gestió del compàs.

<<
 \repeat percent 3 { c2. 2 2 2 }
 \repeat unfold 3 { \time 5/4 s4*5 \time 4/4 s1 }
>>

[image of music]


Repeticions de trèmol

Els trèmols poden adoptar dues formes: alternança entre dos acords o dues notes, i repetició ràpida d’una sola nota o acord. Els trèmols que consisteixen en una alternança s’indiquen per mitjà de l’addició de barres entres les notes o acords que s’alternen, mentre que els trèmols que consisteixen en la repetició ràpida d’una sola nota s’indiquen mitjançant l’addició de barres creuades a una nota única.

Per col·locar marques de trèmol entre les notes, useu \repeat amb l’estil tremolo (trèmol):

\relative c'' {
 \repeat tremolo 8 { c16 d }
 \repeat tremolo 6 { c16 d }
 \repeat tremolo 2 { c16 d }
}

[image of music]

La sintaxi de \repeat tremolo espera que s’escriguin exactament dues notes dins de les claus, i el nombre de repeticions s’ha de correspondre amb un valor que es pugui expressar amb figures normals o amb puntet. Així, \repeat tremolo 7 és vàlida i produeix una nota amb doble puntet, però \repeat tremolo 9 no és vàlid.

La duració del trèmol és igual a la duració de l’expressió entre claus, multiplicada pel número de repeticions: \repeat tremolo 8 { c16 d16 } dóna com a resultat un trèmol de rodona, escrit com dues rodones unides per barres de trèmol.

Hi ha dues maneres de col·locar marques de trèmol sobre una única nota. Fins i tot aquí es pot utilitzar la sintaxi \repeat tremolo, i en aquest cas la nota no ha d’anar envoltada entre claus:

\repeat tremolo 4 c'16

[image of music]

El mateix resultat es pot obtenir escrivint :N després d’una nota, on N indica la duració de la subdivisió (ha de ser 8 com a mínim). Si N és 8, s’afegeix una barra de corxera a la plica de la nota. Si N s’omet, s’utilitza l’últim valor:

\relative {
 c''2:8 c:32
 c: c:
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Trèmolos de pentagrama creuat

Atès que \repeat tremolo espera exactament dos arguments musicals per als trèmolos d’acord, la nota o acord que canvia de pentagrama a un trèmolo que creua el pentagrama s’ha de col·locar dins de claus corbes junt a la seva ordre \change Staff.

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  s4.
 }
 \new Staff = "down" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  \voiceOne
  \repeat tremolo 6 {
   <a e'>32
   {
    \change Staff = "up"
    \voiceTwo
    <cis a' dis>32
   }
  }
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Repeats.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).