5.3.5 \set comparat a \override

Tant l’ordre \set com \override manipulen propietats associades a contextos. En ambdós casos les propietats segueixen una jerarquia de contextos: les propietats que no s’estableixen dins del context encara presenten els valors del context del seu pare respectiu.

El valor i la duració en el temps d’una propietat de context són dinàmics i estan disponibles sols quan la música s’està interpretant o ‘iterant’. Al moment de la creació del context, s’inicialitzen les propietats a partir de les modificacions d’aquest context. Qualsevol canvi posterior s’obté a través d’ordres d’establiment de propietats dins de la mateixa música.

Les definicions de grob (objectes gràfics) són una classe especial de propietats de context, ja que la seva estructura i ús són diferents de les propietats de context ordinàries. A diferència de les propietats dels contextos normals, les definicions de grob se subdivideixen en propietats de grob.

A més, en contrast amb les propietats de context normals, les definicions de grob tenen el seu propi conjunt d’‘utilitats de manteniment’ de les propietats individuals i, en el seu cas, sub-propietats. Això suposa que és possible definir les diferents parts dins de diferents contextos i encara tenir la definició completa del grob en el moment de la seva creació, muntada a partir de totes les peces proporcionades pel context actual i el seu ancestre o ancestres, conjuntament.

Un grob o objecte gràfic es crea normalment per part d’un gravador en el moment de la interpretació d’una expressió musical i rep les seves propietats inicials de la definició de grob en curs del context del gravador. El gravador (o altres parts del ‘backend’ del LilyPond) poden després modificar (o afegir-se a) les propietats inicials del grob; malgrat això, això no afecta a la definició de grob del context.

El que el Lilypond coneix com ‘propietats de grob’ en el context de l’ajustament a nivell d’usuari són en realitat les propietats de la definició de grob d’un context.

s’accedeix a les definicions de grob amb un conjunt d’ordres diferents. Es manipulen usant \override i \revert i tenen un nom que comença amb una lletra majúscula (com ‘NoteHead’) mentre que les propietats de context ordinàries es manipulen utilitzant \set i \unset i s’anomenen començant amb lletra minúscula

Les ordres \tweak i \overrideProperty canvien les propietats de grob passant per sobre de les propietats de context completament. En el seu lloc, atrapen els grobs tan aviat es creen, i estableixen propietats sobre ells directament amb \tweak quan s’originen a partir d’un esdeveniment musical o, en el cas de \overrideProperty, per a una sobreescriptura específica.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).