5.4.9 Rotació d’objectes

Tant els objectes de presentació com els elements de text de marcatge es poden girar qualsevol angle respecte a qualsevol punt, però hi ha diferents mètodes per fer-lo.


Rotació d’objectes de presentació

Tots els objectes de presentació que donen suport a la interfície grob-interface es poden rotar establint la seva propietat rotation. Accepta una llista de tres elements: l’angle de la rotació en sentit antihorari, i les coordenades x i y del punt amb relació al punt de referència de l’objecte, al voltant del qual es realitzarà la rotació. L’angle de rotació s’especifica en graus i les coordenades en espais de pentagrama.

L’angle de rotació i les coordenades del punt de rotació s’han de determinar per prova i error.

Sols en certes ocasions és útil la rotació d’objectes de presentació; l’exemple següent mostra una situació en la qual pot ser-ho:

g4\< e' d'' f''\!
\override Hairpin.rotation = #'(20 -1 0)
g4\< e' d'' f''\!

[image of music]


Rotació d’elements de marcatge

Tots els textos de marcatge es poden rotar perquè es disposin en qualsevol angle, precedint-los de l’ordre \rotate. L’ordre accepta dos arguments: l’angle de rotació en graus en sentit antihorari, i el text que rotar. Els límits que ocupa el text no es roten: agafen el seu valor a partir dels extrems de les coordenades x i y del text rotat. A l’exemple següent la propietat outside-staff-priority del text s’estableix a #f per desactivar la resolució automàtica de col·lisions, cosa que empeny el text a una posició molt alta.

\override TextScript.outside-staff-priority = ##f
g4^\markup { \rotate #30 "a G" }
b^\markup { \rotate #30 "a B" }
des'^\markup { \rotate #30 "a D-Flat" }
fis'^\markup { \rotate #30 "an F-Sharp" }

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).