5.1.2 Creació i referenciació dels contextos

El LilyPond crea automàticament contextos de nivell inferior si es troba una expressió musical abans que existeixi un context adequat, però normalment això sols funciona bé per a partitures senzilles o fragments musicals com els que apareixen a la documentació. Per a partitures més complexes, es recomana especificar explícitament tots els contextos amb les ordres \new o \context. La sintaxi d’aquestes dues ordres es molt semblant:

[\new | \context] Context [ = nom] [expressió_musical]

on es pot especificar \new o \context. Context és el tipus de context que es desitja crear, nom és un nom opcional que es dóna al context concret que s’està creant, i expressió_musical és una sola expressió musical que serà interpretada pels complements gravadors i reproductors dins d’aquest context.

El prefix \new sense cap nom s’usa freqüentment per crear partitures de molts pentagrames:

<<
 \new Staff \relative {
  % deixeu que el context Voice es creï implícitament
  c''4 c
 }
 \new Staff \relative {
  d''4 d
 }
>>

[image of music]

i per introduir diverses veus dins d’un sol pentagrama:

\new Staff <<
 \new Voice \relative {
  \voiceOne
  c''8 c c4 c c
 }
 \new Voice \relative {
  \voiceTwo
  g'4 g g g
 }
>>

[image of music]

\new s’hauria d’usar sempre per especificar contextos sense nom.

La diferència entre \new i \context es troba a l’acció que es realitza:

Un context ha de tenir un nom si es farà referència a ell més tard, per exemple quan s’associa la lletra amb la música:

\new Voice = "tenor" música
…
\new Lyrics \lyricsto "tenor" letra

Per veure més detalls sobre l’associació de lletra i música, consulteu Duració automàtica de les síl·labes.

Les propietats de tots els contextos d’un tipus particular es poden modificar dins d’un bloc \layout (amb una sintaxi diferent), vegeu Canvi de tots els contextos del mateix tipus.

Aquesta construcció també ofereix una forma de mantenir les ordres de disposició separades del contingut musical. Si es modificarà un sols context, s’ha d’usar un bloc \with, vefeu Canvi de sols un context determinat.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge Organitzar les peces mitjançant variables.

Referència de la notació: Canvi de sols un context determinat, Duració automàtica de les síl·labes.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).