2.5.1 Notació comuna per a percussió

La notació rítmica es fa servir principalment per a la percussió i la bateria, però també es pot utilitzar per mostrar els valors rítmics d’una melodia.


Referències per a percussió

Vegeu també

Referència de la notació: Mostrar els ritmes de la melodia, Creació d’instàncies de pentagrames nous, Instruments MIDI.

Fragments de codi: Percussion.


Notació bàsica de percussió

Les notes de percussió es poden escriure al mode \drummode, que és semblant al mode estàndard per introduir notes. La manera més fàcil d’escriure notes de percussió és utilitzar l’ordre \drums, que crea el context i el mode d’entrada apropiats per a percussió:

\drums {
 hihat4 hh bassdrum bd
}

[image of music]

Això és una abreviatura de

\new DrumStaff \drummode {
 hihat4 hh bassdrum bd
}

[image of music]

Cada element d’un conjunt de percussió porta un nom complet i un nom abreujat, i les dues es poden usar a l’entrada. La llista completa de noms d’instruments de percussió es troben a Notes de percussió.

Observeu que la notació normal de les notes amb alçada determinada (com cis4) en un context DrumStaff produeixen un missatge d’error. Les claus de percussió s’afegeixen automàticament al context DrumStaff però també es poden establir explícitament o utilitzar altres claus.

\drums {
 \clef percussion
 bd4 4 4 4
 \clef treble
 hh4 4 4 4
}

[image of music]

Hi ha certs detalls respecte a com s’incorpora el MIDI per als instruments de percussió; per veure els detalls, consulteu Instruments MIDI.

Vegeu també

Referència de la notació: Instruments MIDI, Notes de percussió.

Fitxers d’inici: ‘ly/drumpitch-init.ly’.

Fragments de codi: Percussion.


Redoblaments

Els redoblaments s’indiquen mitjançant tres barres creuades a la plica. Per a les negres o notes més llargues, les tres barres es mostren explícitament, les corxeres es presenten amb dues barres creuades (sent la barra de corxera la tercera), i els redoblament més breus que les corxeres tenen una barra creuada per complementar les barres normals. Això s’aconsegueix mitjançant la notació de trèmol, vegeu Repeticions de trèmol.

\drums {
 \time 2/4
 sn16 8 16 8 8:32 ~
 8 8 4:32 ~
 4 8 16 16
 4 r4
}

[image of music]

Els cops de baqueta es poden indicar mitjançant la col·locació dels elements de marcatge "R" o "L" a sobre o a sota de les notes, com s’estudia a Direcció i posició. La propietat staff-padding es pot sobreescriure, per aconseguir una línia de base satisfactòria.

\drums {
 \repeat unfold 2 {
  sn16^"L" 16^"R" 16^"L" 16^"L" 16^"R" 16^"L" 16^"R" 16^"R"
  \stemUp
  sn16_"L" 16_"R" 16_"L" 16_"L" 16_"R" 16_"L" 16_"R" 16_"R"
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Repeticions de trèmol.

Fragments de codi: Percussion.


Percussió afinada

Certs instruments de percussió d’alçada determinada (per exemple: el xilòfon, el vibràfon i els timbals) s’escriuen usant pentagrames normals. Això s’estudia a d’altres seccions del manual.

Vegeu també

Referència de la notació: Instruments MIDI.

Fragments de codi: Percussion.


Pautes de percussió

Una part de percussió per mes d’un instrument, normalment utilitza una pauta de diverses línies on cada posició dins de la pauta es refereix a un element de percussió. Per a gravar la música, s’han d’interpretar les notes dels contextos DrumStaff i DrumVoice.

up = \drummode {
 crashcymbal4 hihat8 halfopenhihat hh hh hh openhihat
}
down = \drummode {
 bassdrum4 snare8 bd r bd sn4
}
\new DrumStaff <<
 \new DrumVoice { \voiceOne \up }
 \new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>

[image of music]

L’exemple anterior mostra una notació polifònica completa. La notació polifònica abreujada, descrita a Sento veus, també es pot fer servir. Per exemple,

\new DrumStaff <<
 \drummode {
  bd4 sn4 bd4 sn4
  << {
   \repeat unfold 16 hh16
  } \\ {
   bd4 sn4 bd4 sn4
  } >>
 }
>>

[image of music]

També hi ha altres possibilitats pel que fa a la disposició. Per usar-les, establiu la propietat drumStyleTable all context DrumVoice. S’han predefinit les variables següents:

drums-style

És l’opció per defecte. S’usa per gravar una bateria típica sobre pentagrama:

[image of music]

L’esquema de percussió permet sis tambors greus (toms) diferents. Quan calguin menys toms, senzillament seleccioneu els que produeixen el resultat desitjat, és a dir, per tenir toms a les tres línies centrals s’utilitzarà tommh, tomml i tomfh.

agostini-drums-style

Inventat pel percussionista francès Dante Agostini el 1965, aquesta notació es fa servir a França però també a molts altres llocs.

[image of music]

timbales-style

S’usa per gravar timbals en una pauta de dues línies:

[image of music]

congas-style

S’usa per gravar congues en una pauta de dues línies:

[image of music]

bongos-style

S’usa per a bongos sobre una pauta de dues línies:

[image of music]

percussion-style

Per gravar molts tipus de percussions simples sobre pautes d’una línia:

[image of music]


Pautes de percussió personalitzades

Si no us agrada cap de les llistes predefinides, podeu definir la vostra pròpia llista al principi del vostre fitxer.

#(define mydrums '(
     (bassdrum    default  #f      -1)
     (snare      default  #f      0)
     (hihat      cross   #f      1)
     (halfopenhihat  cross   halfopen   1)
     (pedalhihat   xcircle  stopped   2)
     (lowtom     diamond  #f      3)))
up = \drummode { hh8 hh hhho hhho hhp4 hhp }
down = \drummode { bd4 sn bd toml8 toml }

\new DrumStaff <<
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \new DrumVoice { \voiceOne \up }
 \new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Vegeu aquí alguns exemples addicionals:

Dos blocs de fusta, escrits amb wbh (woodblock-high, bloc alt) i wbl (woodblock-low bloc baix.)

% Aquestes línies defineixen la posició dels blocs de fusta al pentagrama;
% si ho voleu, podeu canviar-lo o podeu usar caps de nota especials
% per als blocs de fusta.
#(define mydrums '((hiwoodblock default #f 3)
          (lowoodblock default #f -2)))

woodstaff = {
 % Això defineix un pentagrama amb sols dues línies.
 % També defineix les posicions de les dues línies.
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)

 % Això és necessari; si no s'entra, la barra de compàs seria massa curta!
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)
}

\new DrumStaff {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

 % Amb això carregueu la vostra nova taula d'estil de percussió
 \woodstaff

 \drummode {
  \time 2/4
  wbl8 16 16 8-> 8 |
  wbl8 16 16-> ~ 16 16 r8 |
 }
}

[image of music]

Observeu que en aquest cas especial es pot alterar la longitud de la línia divisòria amb \override Staff.BarLine.bar-extent #'(de . a). En cas contrari resulta massa curta. També heu de definir les posicions de les dues línies del pentagrama. Per a més informació sobre aquests temes delicats, consulteu El símbol del pentagrama.

Una pandereta, escrita mitjaç+ant ‘tamb’ (tambourine):

#(define mydrums '((tambourine default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Tambourine" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 \time 6/8
 tamb8. 16 8 8 8 8 |
 tamb4. 8 8 8 |
 % Cal l'ajustament per a la duració escalada i el silenci més curt
 % per a la finalització correcta de l'extensor de tri.
 tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
}

[image of music]

Música per a gong, introduïda amb ‘tt’ (tam-tam):

#(define mydrums '((tamtam default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Tamtam" }

\drummode {
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
\override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
\override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 tt 1 \pp \laissezVibrer
}

[image of music]

Dues campanes, introduïdes amb ‘cb’ (cowbell, esquella) i ‘rb’ (ridebell, campana normal)

#(define mydrums '((ridebell default #f 3)
          (cowbell default #f -2)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Different Bells" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override DrumStaff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 \time 2/4
 rb8 8 cb8 16 rb16-> ~ |
 16 8 16 cb8 8 |
}

[image of music]

Aquí hi ha un exemple breu procedent de la ‘Història del soldat’ de Stravinsky:

#(define mydrums '((bassdrum  default #f 4)
          (snare   default #f -4)
          (tambourine default #f 0)))

global = {
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2*2
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2
}

drumsA = {
 \context DrumVoice <<
  { \global }
  { \drummode {
    \autoBeamOff
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    sn4 \stemDown sn4 |
    \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
   }
  }
 >>
}

drumsB = {
 \drummode {
  s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
 }
}

\layout {
 indent = #40
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new DrumStaff \with {
   instrumentName = \markup {
    \column {
     "Tambourine"
     "et"
     "caisse claire s. timbre"
    }
   }
  drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 }
 \drumsA
 \new DrumStaff \with {
  instrumentName = "Grosse Caisse"
  drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 }
 \drumsB
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Percussion.

Referència de funcionament intern: DrumStaff, DrumVoice.


Notes fantasma

Les notes fantasma per a la bateria i instruments de percussió es poden crear utilitzant l’ordre \parenthesize detallada a Parèntesis.

\new DrumStaff
<<
 \context DrumVoice = "1" { s1 }
 \context DrumVoice = "2" { s1 }
 \drummode {
  <<
   {
    hh8[ 8] <hh sn> hh16
    \parenthesize sn hh
    \parenthesize sn hh8 <hh sn> hh
   } \\
   {
    bd4 r4 bd8 8 r8 bd
   }
  >>
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Percussion.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).