3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI

Les repeticions es poden representar a la sortida MIDI aplicant l’ordre \unfoldRepeats.

\score {
 \unfoldRepeats {
  \repeat tremolo 8 { c'32 e' }
  \repeat percent 2 { c''8 d'' }
  \repeat volta 2 { c'4 d' e' f' }
  \alternative {
   { g' a' a' g' }
   { f' e' d' c' }
  }
 }
 \midi { }
}

Per restringir l’efecte de \unfoldRepeats a la sortida MIDI únicament, i al mateix temps generar partitures imprimibles, cal fer dos blocs \score: un per al MIDI (amb les repeticions desplegades) i un altre per a la notació (amb repeticions de primera i segona vegada, trèmols i del tipus percentatge):

\score {
 … music …
 \layout { }
}
\score {
 \unfoldRepeats {
  … music …
 }
 \midi { }
}

Si s’usen diverses veus, cada una d’elles ha de contenir les repeticions completament desplegades per poder obtenir una sortida MIDI correcta.

Vegeu també

Referència de la notació: Repeticions.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).