1.6.1 Visualització dels pentagrames

Aquesta secció descriu els diferents mètodes de creació de pentagrames i grups de pentagrames.


Creació d’instàncies de pentagrames nous

Les pautes i els pentagrames o pautes de cinc línies es creen amb les ordres \new o \context. Per veure més detalls, consulteu Creació i referenciació dels contextos.

El context bàsic de pentagrama és Staff:

\new Staff \relative { c''4 d e f }

[image of music]

El context DrumStaff crea una pauta de cinc línies preparada per a un conjunt de bateria típic. Cada instrument es presenta amb un símbol diferent. Els instruments s’escriuen en el mode de percussió que segueix a una ordre \drummode, amb cada instrument identificat per un nom. Per veure més detalls, consulteu Pautes de percussió.

\new DrumStaff {
 \drummode { cymc hh ss tomh }
}

[image of music]

RhythmicStaff crea una pauta d’una sola línia que sols mostra les duracions de l’entrada. Es preserven les duracions reals. Per veure més detalls, consulteu Mostrar els ritmes de la melodia.

\new RhythmicStaff { c4 d e f }

[image of music]

TabStaff crea una tabulatura amb sis cordes en l’afinació estàndard de la guitarra. Per veure més detalls, consulteu Tabulatures predeterminades.

\new TabStaff \relative { c''4 d e f }

[image of music]

Hi ha dos contextos de pauta específics per a la notació de música antiga: MensuralStaff i VaticanaStaff. es descriuen a Contextos predefinits.

GregorianTranscriptionStaff crea una pauta per a la notació moderna de cant gregorià. No mostra línies divisòries.

\new GregorianTranscriptionStaff \relative { c''4 d e f e d }

[image of music]

Es poden definir contextos nous de pentagrama únic. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Vegeu també

Glossari musical: staff, staves.

Referència de la notació: Creació i referenciació dels contextos, Pautes de percussió, Mostrar els ritmes de la melodia, Tabulatures predeterminades, Contextos predefinits, El símbol del pentagrama, Contextos del cant gregorià, Contextos de la música mensural, Definició de contextos nous.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Staff, DrumStaff, GregorianTranscriptionStaff, RhythmicStaff, TabStaff, MensuralStaff, VaticanaStaff, StaffSymbol.


Agrupament de pentagrames

Hi ha diversos contextos per agrupar pentagrames individuals formant sistemes. Cada context d’agrupament estableix l’estil del delimitador de començament del sistema i el comportament de les barres de compàs.

Si no s’especifica cap context, s’usen les propietats predeterminades: el grup comença amb una línia vertical i les barres de compàs no estan connectades.

<<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

Al context StaffGroup, el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es dibuixen travessant tots els pentagrames.

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un ChoirStaff (sistema de cor), el grup s’inicia amb una clau, però les barres de compàs no estan connectades.

\new ChoirStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un GrandStaff (sistema de piano), el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es connecten entre els pentagrames.

\new GrandStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

El PianoStaff (sistema de piano) es idèntic a GrandStaff, excepte que contempla directament la impressió del nom de l’instrument. Per veure més detalls, consulteu Noms d’instruments.

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.instrumentName = "Piano"
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { \clef bass c1 c }
>>

[image of music]

Cada context de grup de pentagrames fixa la propietat del delimitador d’inici systemStartDelimiter a un dels valors següents: SystemStartBar (línia), SystemStartBrace (clau) o SystemStartBracket (claudàtor). També està disponible un quart delimitador, SystemStartSquare (clau amb angles rectes), però s’ha d’especificar explícitament.

Es poden definir contextos nous de grup de pentagrames. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Fragments de codi seleccionats

Us del corxet recte al començament d’un grup de pentagrames

Es pot usar el delimitador de començament d’un sistema SystemStartSquare establint-lo explícitament dins d’un context StaffGroup o ChoirStaffGroup.

\score {
 \new StaffGroup { <<
 \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
 >> }
}

[image of music]

Mostrar claudàtor o clau en grups d’un sol pentagrama

Si hi ha un sols pentagrama en un dels tipus de sistema ChoirStaff o StaffGroup, el comportament predeterminat és que no s’imprimeixi el claudàtor a la barra inicial. Això es pot canviar sobreescrivint collapse-height per fixar el seu valor de manera que sigui menor que el nombre de línies a la pauta.

Observeu que en contextos com PianoStaff i GrandStaff en els quals els sistemes comencen amb una clau en comptes d’un claudàtor, s’ha d’establir el valor d’una propietat diferent, com es veu al segon sistema de l’exemple.

\score {
 \new StaffGroup <<
  % Must be lower than the actual number of staff lines
  \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}
\score {
 \new PianoStaff <<
  \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}

[image of music]

Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d’un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrames s’esborra usant \hide.

global = {
 \hide Staff.BarLine
 s1 s
 % the final bar line is not interrupted
 \undo \hide Staff.BarLine
 \bar "|."
}

\new StaffGroup \relative c'' {
 <<
  \new Staff { << \global { c1 c } >> }
  \new Staff { << \global { c c } >> }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: brace, bracket, grand staff.

Referència de la notació: Noms d’instruments, Definició de contextos nous.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Staff, StaffGroup, ChoirStaff, GrandStaff, PianoStaff, SystemStartBar, SystemStartBrace, SystemStartBracket, SystemStartSquare.


Grups de pentagrames niuats

Els contextos de grups de pentagrames es poden niuar fins a una profunditat arbitrària. En aquest cas, cada contest descendent crea una clau nova adjacent a la clau del seu grup pare.

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative { c''2 c | c2 c }
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \relative { g'2 g | g2 g }
  \new StaffGroup \with {
   systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  }
  <<
   \new Staff \relative { e'2 e | e2 e }
   \new Staff \relative { c'2 c | c2 c }
  >>
 >>
>>

[image of music]

Es poden definir nous contextos de grups de pentagrames niuats. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Fragments de codi seleccionats

Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat systemStartDelimiterHierarchy per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L’ordre \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace SystemStartSquare.

\new StaffGroup
\relative c'' <<
 \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
 \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
  = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
               (SystemStartSquare b) ) c ) d)
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Agrupament de pentagrames, Noms d’instruments, Definició de contextos nous.

Fragmentos de código: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffGroup, ChoirStaff, SystemStartBar, SystemStartBrace, SystemStartBracket, SystemStartSquare.


Separació de sistemes

Si el nombre de sistemes per pàgina varia d’una pàgina a una altra, s’acostuma a separar els sistemes col·locant una marca separadora entre ells. De forma predeterminada, el separador de sistemes està inhabilitat, però es pot activar amb una opció de \paper.

\book {
 \score {
  \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \relative {
     c''4 c c c
     \break
     c4 c c c
    }
   }
   \new Staff {
    \relative {
     c''4 c c c
     \break
     c4 c c c
    }
   }
  >>
 }
 \paper {
  system-separator-markup = \slashSeparator
  % les ordres següents sols calen per al format d'aquesta documentació
  paper-width = 100\mm
  paper-height = 100\mm
  tagline = ##f
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Disposició de la pàgina.

Fragments de codi: Staff notation.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.10 (branca de desenvolupament).