1.1.3 Impressió de les altures

Aquesta secció tracta de com alterar la presentació de l’altura de les notes.


Clau

Sense cap ordre explícita, la clau predeterminada al LilyPond és la clau “treble” (o clau de Sol).

c'2 c'

[image of music]

Tanmateix, es pot canviar la clau usant l’ordre \clef i el nom de la clau corresponent. Als exemples següents es mostra la posició del Do central en diferents claus.

\clef treble
c'2 c'
\clef alto
c'2 c'
\clef tenor
c'2 c'
\clef bass
c'2 c'

[image of music]

Per veure el repertori complet dels possibles noms per a les claus, consulteu Estils de clau.

Les claus especials, com les utilitzades a la música antiga, es descriuen a Claus de la música mensural i a Claus de cant gregorià. La música que requereix claus de tabulatura s’estudia a Tabulatures predeterminades i a Tabulatures personalitzades.

Per fer servir claus a les notes guia, vegeu les ordres \cueClef i \cueDuringWithClef a Format de les notes guia.

En afegir _8 o ^8 al nom de la clau, la clau es transposa una octava cap avall o cap amunt, respectivament, i _15 i ^15 la transposa dos octaves. Si cal es poden usar altres nombres enters. L’argument nom_de_clau s’ha de envoltar entre cometes si conté caràcters no alfabètics:

\clef treble
c'2 c'
\clef "treble_8"
c'2 c'
\clef "bass^15"
c'2 c'
\clef "alto_2"
c'2 c'
\clef "G_8"
c'2 c'
\clef "F^5"
c'2 c'

[image of music]

Es pot obtenir una indicació d’octava opcional envoltant l’argument numèric entre parèntesis o claudàtors:

\clef "treble_(8)"
c'2 c'
\clef "bass^[15]"
c'2 c'

[image of music]

Les altures s’imprimeixen com si l’argument numèric no tingués els parèntesis o claudàtors.

De forma predeterminada, un canvi de clau que es produeix en un salt de línia provoca que el símbol de clau nou s’imprimeixi al final de la línia anterior, com una clau de cortesia, així com al principi del següent. Aquesta clau de cortesia es pot suprimir.

\clef treble { c'2 c' } \break
\clef bass { c'2 c' } \break
\clef alto
 \set Staff.explicitClefVisibility = #end-of-line-invisible
 { c'2 c' } \break
 \unset Staff.explicitClefVisibility
\clef bass { c'2 c' } \break

[image of music]

De forma predeterminada, una clau que s’ha imprès prèviament no es torna a imprimir si es fa servir un altre cop la mateixa ordre \clef, i s’ignora. La instrucció \set Staff.forceClef = ##t modifica aquest comportament.

 \clef treble
 c'1
 \clef treble
 c'1
 \set Staff.forceClef = ##t
 c'1
 \clef treble
 c'1

[image of music]

Quan hi ha un canvi de clau manual, el glif de la clau modificada és més petit del normal. Es pot sobreescriure aquest comportament.

 \clef "treble"
 c'1
 \clef "bass"
 c'1
 \clef "treble"
 c'1
 \override Staff.Clef.full-size-change = ##t
 \clef "bass"
 c'1
 \clef "treble"
 c'1
 \revert Staff.Clef.full-size-change
 \clef "bass"
 c'1
 \clef "treble"
 c'1

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Tweaking clef properties

Changing the Clef glyph, its position, or the ottavation does not change the position of subsequent notes on the staff. To get key signatures on their correct staff lines middleCClefPosition must also be specified, with positive or negative values moving middle C up or down respectively, relative to the staff’s center line.

For example, \clef "treble_8" is equivalent to setting the clefGlyph, clefPosition (the vertical position of the clef itself on the staff), middleCPosition and clefTransposition. Note that when any of these properties (except middleCPosition) are changed a new clef symbol is printed.

The following examples show the possibilities when setting these properties manually. On the first line, the manual changes preserve the standard relative positioning of clefs and notes, whereas on the second line, they do not.

{
 % The default treble clef
 \key f \major
 c'1
 % The standard bass clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 \set Staff.middleCPosition = #6
 \set Staff.middleCClefPosition = #6
 \key g \major
 c'1
 % The baritone clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 \set Staff.clefPosition = #4
 \set Staff.middleCPosition = #4
 \set Staff.middleCClefPosition = #4
 \key f \major
 c'1
 % The standard choral tenor clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 \set Staff.clefPosition = #-2
 \set Staff.clefTransposition = #-7
 \set Staff.middleCPosition = #1
 \set Staff.middleCClefPosition = #1
 \key f \major
 c'1
 % A non-standard clef
 \set Staff.clefPosition = #0
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.middleCPosition = #-4
 \set Staff.middleCClefPosition = #-4
 \key g \major
 c'1 \break

 % The following clef changes do not preserve
 % the normal relationship between notes, key signatures
 % and clefs:

 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #7
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.clefPosition = #0
 c'1

 % Return to the normal clef:

 \set Staff.middleCPosition = #0
 c'1
}

[image of music]

Vegeu també

Referencia de la notación: Claus de la música mensural, Claus de cant gregorià, Tabulatures predeterminades Tabulatures personalitzades. Format de les notes guia.

Fitxers instal·lats: ‘scm/parser-clef.scm’.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament intern: Clef_engraver, Clef, ClefModifier, clef-interface.

Advertiments i problemes coneguts

Els números d’octava adjunts a les claus es tracten com grobs diferents. Així doncs, qualsevol \override (sobreescriptura) efectuada a l’objecte Clef s’haurà d’aplicar també al grob ClefModifier com un \override diferent.

\new Staff \with {
 \override Clef.color = #blue
 \override ClefModifier.color = #red
}

\clef "treble_8" c'4

[image of music]


Armadura de la tonalitat

Nota: Les alteracions accidentals i les armadures són una causa freqüent de confusió per al nous usuaris. Al LilyPond, el noms de les notes són el codi d’entrada en brut; l’armadura i la clau determinen de quina forma es presenta aquest codi en brut. Una nota sense alteració com c significa ‘Do natural’, sense que l’afectin l’armadura o la clau. Per veure més informació, consulteu Alteracions accidentals i armadures.

L’armadura indica la tonalitat en la qual es toca una peça. Està denotada per un conjunt d’alteracions (bemolls o sostinguts) al començament del pentagrama. L’establiment o modificació de l’armadura es fa amb l’ordre \key:

\key nota modo

Aquí, mode ha de ser \major o \minor per obtenir la tonalitat nota major o noms estàndard de mode (també coneguts com modes eclesiàstics): \ionian (jònic), \dorian (dòric), \phrygian (frigi), \lydian (lidi), \mixolydian (mixolidi), \aeolian (eoli) i \locrian (locri).

\relative {
 \key g \major
 fis''1
 f
 fis
}

[image of music]

Es poden definir modes addicionals, escrivint una llista amb l’alteració que porta cada nota de l’escala quan el mode comença amb Do.

freygish = #`((0 . ,NATURAL) (1 . ,FLAT) (2 . ,NATURAL)
  (3 . ,NATURAL) (4 . ,NATURAL) (5 . ,FLAT) (6 . ,FLAT))

\relative {
 \key c \freygish c'4 des e f
 \bar "||" \key d \freygish d es fis g
}

[image of music]

Les alteracions de l’armadura de la tonalitat es poden imprimir en una octava diferent que en les seves posicions tradicionals, o en més d’una octava, usat les propietats flat-positions i sharp-positions de KeySignature. Les entrades en aquestes propietats especifiquen el rang de posicions de pentagrama en el qual s’imprimiran les alteracions, les alteracions es col·loquen dins de l’octava que acaba en aquesta posició del pentagrama.

\override Staff.KeySignature.flat-positions = #'((-5 . 5))
\override Staff.KeyCancellation.flat-positions = #'((-5 . 5))
\clef bass \key es \major es g bes d'
\clef treble \bar "||" \key es \major es' g' bes' d''

\override Staff.KeySignature.sharp-positions = #'(2)
\bar "||" \key b \major b' fis' b'2

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Preventing natural signs from being printed when the key signature changes

When the key signature changes, natural signs are automatically printed to cancel any accidentals from previous key signatures. This may be prevented by setting to f the printKeyCancellation property in the Staff context.

\relative c' {
 \key d \major
 a4 b cis d
 \key g \minor
 a4 bes c d
 \set Staff.printKeyCancellation = ##f
 \key d \major
 a4 b cis d
 \key g \minor
 a4 bes c d
}

[image of music]

Non-traditional key signatures

The commonly used \key command sets the keyAlterations property in the Staff context. To create non-standard key signatures, set this property directly.

The format of this command is a list:

\set Staff.keyAlterations =
 #`(((octave . step) . alter) ((octave . step) . alter) ...)

where, for each element in the list octave specifies the octave (0 being the octave from middle c to the b above), step specifies the note within the octave (0 means c and 6 means b), and alter is ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP etc.

Alternatively, using the more concise format for each item in the list, (step . alter) specifies the same alteration holds in all octaves. For microtonal scales where a “sharp” is not 100 cents, alter refers to the proportion of a 200-cent whole tone.

\include "arabic.ly"
\relative do' {
 \set Staff.keyAlterations = #`((0 . ,SEMI-FLAT)
                 (1 . ,SEMI-FLAT)
                 (2 . ,FLAT)
                 (5 . ,FLAT)
                 (6 . ,SEMI-FLAT))
%\set Staff.extraNatural = ##f
 re reb \dwn reb resd
 dod dob dosd \dwn dob |
 dobsb dodsd do do |
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: church mode, scordatura.

Manual de aprenentatge: Alteracions accidentals i armadures.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: KeyChangeEvent, Key_engraver, Key_performer, KeyCancellation, KeySignature, key-signature-interface.


Indicadors d’octava

Els indicadors d’octava introdueixen un transport addicional d’una octava per al pentagrama.

\relative a' {
 a2 b
 \ottava #-2
 a2 b
 \ottava #-1
 a2 b
 \ottava #0
 a2 b
 \ottava #1
 a2 b
 \ottava #2
 a2 b
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Changing ottava text

Internally, \ottava sets the properties ottavation (for example, to 8va or 8vb) and middleCPosition. To override the text of the bracket, set ottavation after invoking \ottava.

Short text is especially useful when a brief ottava is used.

{
 c'2
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"8"
 c''2
 \ottava #0
 c'1
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"Text"
 c''1
}

[image of music]

Adding an ottava marking to a single voice

If you have more than one voice on the staff, setting octavation in one voice transposes the position of notes in all voices for the duration of the ottava bracket. If the octavation is only intended to apply to one voice, the Ottava_spanner_engraver should be moved to Voice context.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \remove Ottava_spanner_engraver
 }
 \context {
  \Voice
  \consists Ottava_spanner_engraver
 }
}

{
 \clef bass
 << { <g d'>1~ q2 <c' e'> }
 \\
  {
   r2.
   \ottava -1
   <b,,, b,,>4 ~ |
   q2
   \ottava 0
   <c e>2
  }
 >>
}

[image of music]

Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

\relative c'' {
 \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
 \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
  #`((left . ((Y . 0) ; Change the integer here
        (attach-dir . ,LEFT)
        (padding . 0)
        (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
    (right . ((Y . 5) ; Change the integer here
         (padding . 0)
         (attach-dir . ,RIGHT)
         (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
              (cons 0 -1.2))))))
 \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
   #ly:line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
 \override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
   #ly:line-spanner::calc-right-bound-info
 \ottava #1
 c1
 c'''1
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: octavation.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: Ottava_spanner_engraver, OttavaBracket, ottava-bracket-interface.


Transposició dels instruments

En gravar partitures on participen instruments transpositors, certes partes es poden gravar en un to diferent del to de concert. En aquests casos s’ha d’especificar la tonalitat del instrumento transpositor; si no es fa així, la sortida MIDI i les notes guia a altres parts produiran altures incorrectes. Per veure més informació sobre parts citades com a guia, consulteu Cites a altres veus.

\transposition pitch

El to usat per a \transposition s’ha de correspondre amb el so real que s’escolta quan l’instrument transpositor interpreta un Do central c' escrit al pentagrama. Aquesta nota s’escriu en altura absoluta, per tant un instrument que produeix un so real un to més agut que la música impresa (un instrument en Re) ha d’usar \transposition d'. L’ordre \transposition s’ha d’usar solament si les notes no s’escriuran en afinació de concert.

A continuació es poden veure algunes notes per a violí i per a clarinet en Si bemoll, on les parts s’han introduït usant les notes i l’armadura tal i com apareixen a la partitura del director. El que toquen els dos instruments està sonant a l’uníson.

\new GrandStaff <<
 \new Staff = "violin" {
  \relative c'' {
   \set Staff.instrumentName = "Vln"
   \set Staff.midiInstrument = "violin"
   % no estrictament necessari, però un bon recordatori
   \transposition c'

   \key c \major
   g4( c8) r c r c4
  }
 }
 \new Staff = "clarinet" {
  \relative c'' {
   \set Staff.instrumentName = \markup { Cl (B\flat) }
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
   \transposition bes

   \key d \major
   a4( d8) r d r d4
  }
 }
>>

[image of music]

L’ordre \transposition es pot canviar durant la peça. Per exemple, un clarinetista pot canviar del clarinet en La al clarinet en Si bemoll.

flute = \relative c'' {
 \key f \major
 \cueDuring "clarinet" #DOWN {
  R1 _\markup\tiny "clarinet"
  c4 f e d
  R1 _\markup\tiny "clarinet"
 }
}
clarinet = \relative c'' {
 \key aes \major
 \transposition a
 aes4 bes c des
 R1^\markup { muta in B\flat }
 \key g \major
 \transposition bes
 d2 g,
}
\addQuote "clarinet" \clarinet
<<
 \new Staff \with { instrumentName = "Flute" }
  \flute
 \new Staff \with { instrumentName = "Cl (A)" }
  \clarinet
>>

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: concert pitch, transposing instrument.

Referència de la notació: Cites a altres veus, Transposició.

Fragments de codi: Pitches.


Alteracions accidentals automàtiques

Hi ha moltes convencions diferents sobre la forma de gravar les alteracions. El LilyPond proporciona una funció per especificar quin estil d’alteracions usar. Aquesta funció s’invoca de la manera següent:

\new Staff <<
 \accidentalStyle voice
 { … }
>>

L’estil d’alteracions s’aplica al Staff en curs de forma predeterminada (amb l’excepció dels estils piano i piano-cautionary, que s’expliquen més endavant). Opcionalment, la funció pot agafar un segon argument que determina en quin àmbit s’ha de canviar l’estil. Per exemple, per usar el mateix estil en tots els pentagrames del StaffGroup en curs, useu

\accidentalStyle StaffGroup.voice

Estan contemplats els següents estils d’alteració. Per donar una mostra de cada u dels estils, utilitzem l’exemple següent:

musicA = {
 <<
  \relative {
   cis''8 fis, bes4 <a cis>8 f bis4 |
   cis2. <c, g'>4 |
  }
  \\
  \relative {
   ais'2 cis, |
   fis8 b a4 cis2 |
  }
 >>
}

musicB = {
 \clef bass
 \new Voice {
  \voiceTwo \relative {
   <fis a cis>8[ <fis a cis>
   \change Staff = up
   cis' cis
   \change Staff = down
   <fis, a> <fis a>]
   \showStaffSwitch
   \change Staff = up
   dis'4 |
   \change Staff = down
   <fis, a cis>4 gis <f a d>2 |
  }
 }
}

\new PianoStaff {
 <<
  \context Staff = "up" {
   \accidentalStyle default
   \musicA
  }
  \context Staff = "down" {
   \accidentalStyle default
   \musicB
  }
 >>
}

[image of music]

Observeu que les últimes línies d’aquest exemple es poden substituir per les següents, sempre i quan vulguem usar el mateix estil als dos pentagrames.

\new PianoStaff {
 <<
  \context Staff = "up" {
   %%% canvieu la línia següent com desitgeu:
   \accidentalStyle Score.default
   \musicA
  }
  \context Staff = "down" {
   \musicB
  }
 >>
}
default (predeterminat)

Es el comportament de gravat predeterminat per a composició. Correspon a la pràctica comuna del segle XVIII: les alteracions accidentals es recorden fins al final del compàs en el qual apareixen i sols en la mateixa octava. Així, a l’exemple següent, no s’imprimeixen becaires abans del Si natural al segon compàs ni a l’últim Do:

[image of music]

voice (veu)

El comportament normal és recordar les alteracions accidentals al nivell de Staff. En aquest estil, tanmateix, es graven les alteracions individualment per a cada veu. A part d’això la regla és semblant a default.

Com a resultat, les alteracions d’una veu no es cancel·len a les altres veus, el que amb freqüència porta a un resultat no desitjat: a l’exemple següent és difícil determinar si el segon La s’ha de tocar natural o sostingut. Per tant, l’opció voice s’ha d’usar sols si les veus es llegiran individualment per músics diferents. Si el pentagrama s’utilitzarà per part d’un sols músic (per exemple un director, o a una partitura de piano), aleshores s’han d’usar en el seu lloc els estils modern o modern-cautionary.

[image of music]

modern

Aquesta regla correspon a la pràctica comuna del segle XX. Omet alguns becaires addicionals, que tradicionalment s’imprimien precedint a un sostingut que segueix a un doble sostingut, o a un bemoll que segueix a un doble bemoll. La regla modern imprimeix les mateix alteracions que l’estil default, amb dos addicions que serveixen per evitar la ambigüitat: després d’alteracions temporals s’imprimeixen indicacions de cancel·lació també al compàs següent (per a notes a la mateixa octava) i, al mateix compàs, per a notes a octaves diferents. D’aquí els becaires abans del Si natural i del Do al segon compàs del pentagrama superior:

[image of music]

modern-cautionary (modern de precaució)

Aquesta regla és semblant a modern, però les alteracions ‘afegides’ se imprimeixen como alteracions de precaució (entre parèntesis). També es poden imprimir en una mida diferent sobreescrivint la propietat font-size de l’objecte AccidentalCautionary.

[image of music]

modern-voice (modern, per a veus)

Aquesta regla s’usa perquè puguin llegir les alteracions a diverses veus, tant els músics que toquen una veu com els musics que toquen totes les veus. S’imprimeixen les alteracions per a cada veu, però es cancel·len entre veus dins del mateix Staff. Per tant, el La a l’últim compàs es cancel·la perquè la cancel·lació anterior estava a una veu diferent, i el Re al pentagrama inferior es cancel·la a causa de l’alteració a una altra veu al compàs previ:

[image of music]

modern-voice-cautionary (modern, veu, de precaució)

Aquesta regla és la mateixa que modern-voice, però amb les alteracions afegides (les que l’estilo voice no imprimeix) composades com de precaució. Fins i tot malgrat que totes les alteracions impreses per l’estil default són impreses amb aquesta regla, algunes d’elles es graven com de precaució.

[image of music]

piano

Aquesta regla reflexa la pràctica del segle XX per a la notació de piano. El seu comportament és molt semblant a l’estil modern, però aquí les alteracions també es cancel·len entre diferents pentagrames del mateix grup GrandStaff o PianoStaff, d’aquí totes les cancel·lacions de les últimes notes.

Aquest estil d’alteració s’aplica de manera predeterminada al grup GrandStaff o PianoStaff en curs.

[image of music]

piano-cautionary (piano, de precaució)

Igual que \accidentalStyle piano però amb les alteracions afegides composades com de precaució.

[image of music]

neo-modern

Aquesta regla reprodueix una pràctica comuna a la música contemporània: les alteracions accidentals s’imprimeixen com a modern, però es tornen a imprimir si apareix la mateixa nota una altra vegada al mateix compàs (excepte si la nota es repeteix immediatament).

[image of music]

neo-modern-cautionary

Aquesta regla és sembla a neo-modern, però les alteracions ‘addicionals’ s’imprimeixen com alteracions de precaució (amb parèntesis). També es poden imprimir a una mida diferent sobreescrivint la propietat font-size de l’objecte AccidentalCautionary.

[image of music]

neo-modern-voice

Aquesta regla s’usa per alteracions accidentals sobre diverses veus que s’han de llegir per part de músics que toquen una veu, així com per músics que toquen totes les veus. Les alteracions s’imprimeixen per a cada veu com amb neo-modern, però es cancel·len per a altres veus que estan al mateix pentagrama Staff.

[image of music]

neo-modern-voice-cautionary

Aquesta regla és semblant a neo-modern-voice, però les alteracions addicionals s’imprimeixen com alteracions de precaució.

[image of music]

dodecaphonic

Aquesta regla reflexa una pràctica introduïda pels compositors de principis del segle XX, en un intent d’abolir la jerarquia entre notes naturals i alterades. Amb aquest estil, totes les notes porten alteració, fins i tot becaires.

[image of music]

dodecaphonic-no-repeat

Com amb l’estil d’alteracions dodecafònic totes les notes porten una alteració de forma predeterminada, però les alteracions se suprimeixen quan hi ha notes repetides immediatament al mateix pentagrama.

[image of music]

dodecaphonic-first

Semblant a l’estil d’alteracions dodecafònic, totes les notes porten una alteració, però sols la primera vegada que es troben al compàs. Les alteracions es recorden sols per a l’octava actual però a través de les veus.

[image of music]

teaching (ensenyament)

Aquesta regla està pensada per a estudiants, i fa més senzill crear automàticament fulls d’escales amb alteracions de precaució. Les alteracions s’imprimeixen com a l’estil modern, però s’afegeixen alteracions de precaució per a totes les notes sostingudes o bemolls especificats per l’armadura, excepte si la nota es repeteix immediatament.

[image of music]

no-reset (sense restabliment)

És el mateix que default però amb alteracions que duren ‘per sempre’ i no sols dins del mateix compàs:

[image of music]

forget (oblit)

És l’oposat a sense restabliment: Les alteracions no es recorden en absolut: d’aquí que totes les alteracions es gravin en relació a l’armadura de la tonalitat, sense que es vegin afectades pel que hi ha abans.

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament intern: Accidental, Accidental_engraver, GrandStaff, PianoStaff, Staff, AccidentalSuggestion, AccidentalPlacement, accidental-suggestion-interface.

Advertiments i problemes coneguts

Les notes simultànies no es tenen en compte per a la determinació automàtica de les alteracions accidentals; sols es consideren les notes anteriors i l’armadura de la tonalitat. Pot ser necessari forçar les alteracions accidentals amb with !? quan la mateixa nota, amb al mateix nom, aparegui simultàniament amb diferents alteracions, com a ‘<f! fis!>’.

La cancel·lació de precaució d’alteracions es fa mirant el compàs previ. Malgrat això, al bloc \alternative que segueix a una secció de repetició de primera i segona vegada \repeat volta N, s’esperaria que la cancel·lació es calculés utilitzant el compàs previ que s’ha tocat, no el compàs previ que s’ha imprès. A l’exemple següent al Do natural de la casella de segona vegada no li cal becaire:

[image of music]

Es pot usar la següent solució del problema: definir una funció que canviï localment l’estil d’alteracions a forget:

forget = #(define-music-function (music) (ly:music?) #{
 \accidentalStyle forget
 #music
 \accidentalStyle modern
#})
{
 \accidentalStyle modern
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  c'2
 }
 \alternative {
   cis'
   \forget c'
 }
}

[image of music]


Tessitura

El terme ambitus o àmbit denota el rang de notes que abasta una veu donada a una part musical. També pot denotar el marge de notes que és capaç de tocar un determinat instrument musical. Els àmbits s’imprimeixen a les parts vocals de tal manera que els intèrprets puguin determinar amb facilitat si compleixen amb les seves pròpies possibilitats.

Els àmbits es presenten al començament de la peça junt a la clau inicial. El rang s’especifica gràficament mitjançant dos caps de nota que representen a les notes inferior i superior. Sols s’imprimeixen alteracions si no formen part de l’armadura de la tonalitat.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

\relative {
 aes' c e2
 cis,1
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Adding ambitus per voice

Ambitus can be added per voice. In this case, the ambitus must be moved manually to prevent collisions.

\new Staff <<
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c'' {
  \override Ambitus.X-offset = #2.0
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]

Ambitus with multiple voices

Adding the Ambitus_engraver to the Staff context creates a single ambitus per staff, even in the case of staves with multiple voices.

\new Staff \with {
 \consists "Ambitus_engraver"
 }
<<
 \new Voice \relative c'' {
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]

Changing the ambitus gap

It is possible to change the default gap between the ambitus noteheads and the line joining them.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

\new Staff {
 \time 2/4
 % Default setting
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #0
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #1
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #1.5
 c'4 g''
}

[image of music]

Vegeu també

Glossri musical: ambitus.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: Ambitus_engraver, Voice, Staff, Ambitus, AmbitusAccidental, AmbitusLine, AmbitusNoteHead, ambitus-interface.

Advertiments i problemes coneguts

No s’efectua un tractament de les possibles col·lisions en cas de diverses indicacions d’àmbit simultànies a veus diferents.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).